Πίνακας των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 28ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
    

Συνεδρίαση της   17-10-2011  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  18:00
Πρόσκληση   21294/13-10-2011
Παρόντες Δ.Σ.:        26                       Απόντες:  1
Παρών Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου
Παρόντες     7   Πρόεδροι   και     11  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Απόντες     9   Πρόεδροι   και    25  Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας   

ΠΙΝΑΚΑΣ
Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  28ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης
και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

α/α    ΘΕΜΑ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ
1ο     Έγκριση της αριθ. 4/2011 Τ.Μ. του έργου «Ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου Παρθεναγωγείου»

Αριθ. Απόφασης:  336/2011    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει την αριθ. 4/11 Τεχνική Μελέτης του έργου «Ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου Παρθεναγωγείου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.200.000,00€
2    Έγκριση – υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση των υποδομών πολιτιστικού αποθέματος με στόχο τη δημιουργία πυρήνων τουριστικής ανάπτυξης περιφερειακής, διαπεριφερειακής και εθνικής σημασίας του Άξονα 3 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Αριθ. Απόφασης:  337/2011    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:

1. Την υποβολή από το Δήμο Ανατολικής Μάνης πρότασης στην κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση των υποδομών αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος με στόχο τη δημιουργία πυρήνων τουριστικής ανάπτυξης περιφερειακής, διαπεριφερειακής και εθνικής σημασίας» , ως δυνητικούς δικαιούχους, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013.  Αριθμός Πρόσκλησης 80 με τίτλο: «Κέντρο Πληροφόρησης και Ερμηνείας Δήμου Ανατολικής Μάνης»  .
2.  Εγκρίνει το συνημμένο Τεχνικό Δελτίο προτεινόμενης πράξης (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ-ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΚΤ
 3. Εγκρίνει την συνημμένη Μελέτη Σκοπιμότητας του έργου.

3    Έγκριση της αρ. 24/2011 ΑΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης, η οποία αφορά τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής (συμπληρωματική)

Αριθ. Απόφασης:  338/2011    Το  Δ.Σ ομόφωνα αποφασίζει:
Εγκρίνει την αριθ. 24/2011 συμπληρωματική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ.   σύμφωνα με την οποία  καθορίζεται  ως πάγιο τέλος στο τιμολόγιο των πολυτέκνων το ποσό των 39,00€


4    Έγκριση της αρ. 17/2011 ΑΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης, η οποία αφορά της ψήφιση ΟΕΥ της Δημοτικής Επιχείρησης.

Αριθ. Απόφασης:  339/2011    Το  Δ.Σ.   κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:
Εγκρίνει την αριθ. 17/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΔΕΥΑ Ανατολικής Μάνης  με τίτλο «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)  της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ανατολικής Μάνης»
Ο Δ.Σ. Γεωργαράκος Ηλίας καταψηφίζει
Οι ΔΣ Τζεφεράκος, Γατέας, Καρκαλάκος, Κατσαφούρος και Μπουκουβάλας υπερψηφίζουν με επιφυλάξεις.
5    Έγκριση της αρ. 18/2011 ΑΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης, η οποία αφορά την ψήφιση κανονισμού δικτύων

Αριθ. Απόφασης:  340/2011    Το Δ.Σ. ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει την αριθ. 18/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΔΕΥΑ Ανατολικής Μάνης  με τίτλο «Ψήφιση Κανονισμού Δικτύων».
6    Τοποθέτηση χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου σε προθεσμιακό λογαριασμό.


Αριθ. Απόφασης: 341 /2011    Το ΔΣ ομόφωνα  αποφασίζει:
Τη δυνατότητα τήρησης προθεσμιακού λογαριασμού  έτσι ώστε να εξασφαλιστεί  μέσω του μεγαλύτερου επιτοκίου αύξηση των τόκων που αποδίδεται στις προθεσμιακές καταθέσεις.
Το ποσό που θα τοποθετείται κάθε φορά θα καθορίζεται από τον Δήμαρχο, τον Δημοτικό Ταμία και  τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας.
7    Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών Δήμου (ΕΚΠΟΤΑ)

Αριθ. Απόφασης: 342/2011    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:
Συγκροτεί σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 28 του  ΕΚΠΟΤΑ  κοινή  επιτροπή προμήθειας  φακέλων με προπληρωμένο τέλος  και  Φωτοτυπιών  εκπαιδευτικού υλικού μαθητών Δημοσίων Σχολείων Δήμου Ανατολικής Μάνης αποτελούμενη από της Δημοτικούς υπαλλήλους :
1. Βορβολάκο Παν. ως Πρόεδρο  με αναπληρωτή του τον Μπουνάκο Θεόδ.
2.Ανδρεάκου Σταμ. ως Γραμματέα με αναπληρώτρια της Καρνιάτη Φωτεινή
3. Βάλβη Ελ. ως μέλος με αναπληρώτριά της την Καθόλου Σμαρ.

8    Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης»

Αριθ. Απόφασης:  343/2011    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:
Αντικαθιστά  το αναπληρωματικό μέλος της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Τσίγκο Γεώργιο  και στην θέση του  ορίζει την κ. Ραφτοπούλου Ζωή με σύμφωνα το αριθ. 140/10-10-2011 έγγραφο της Ένωσης Γονέων Μαθητών Γυθείου.

9    Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης»

Αριθ. Απόφασης:  344/2011    Το  Δ.Σ. ομόφωνα  αποφασίζει:
1.    Αντικαθιστά  το  τακτικό μέλος  της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Απόστολο Χριστοδουλάκο  και στην θέση του  ορίζει την κ. Καβαλλιεράκη Αντωνία (μέχρι τώρα αναπληρωματικό μέλος)   σύμφωνα το αριθ. 140/10-10-2011 έγγραφο της Ένωσης Γονέων Μαθητών Γυθείου , με αναπληρωματική αυτής την κ. Κολοκοτρώνη Αγαθή.
2.    Αντικαθιστά το τακτικό μέλος της σχολικής επιτροπής Ιντζεγιάννη Σπυρίδωνα  και στη θέση του ορίζει τον Λαδακάκο Πέτρο-Κοσμά
3.    Αντικαθιστά το αναπληρωματικό μέλος Πρόκο Γεώργιο  και στη θέση του ορίζει τον Μιχελάκο Αντώνιο.

10    Έγκριση καταστροφής υλικού

Αριθ. Απόφασης:  345/2011    Το  Δ.Σ  ομόφωνα  αποφασίζει:
Την καταστροφή  διαφόρων άχρηστων αντικειμένων τα οποία θα τοποθετηθούν στον κάδο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών διότι η τήρηση και φύλαξη αυτών δεν πρόκειται να φέρει κανένα όφελος στο Δήμο,  είναι μη επιδεκτά επισκευής και δεν πρόκειται να πωληθούν.
Η διαδικασία επίβλεψης και βεβαίωσης της τοποθέτησης στον κάδο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών θα γίνει από την επιτροπή της παρ 6 του άρθρου 199 του ΔΚΚ.

11    Σχετικά με την ενοικίαση του Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Κελεφάς.

Αριθ. Απόφασης:  346/2011    Το Δ.Σ. ομόφωνα  αποφασίζει:
Την ενοικίαση του δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην Τοπική κοινότητα Κελεφάς του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
12    Αποδοχή ή μη της παραιτήσεως του Δ.Σ. κ. Λιγνού Νικολάου από το αξίωμα του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.

Αριθ. Απόφασης: 347 /2011    Το ΔΣ ομόφωνα  αποφασίζει:
Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Λιγνού Νικολάου από την θέση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης
13    Ορισμός προέδρου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης

Αριθ. Απόφασης: 348/2011    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:
Ορίζει την ΔΣ και μέλος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κολοκοτρώνη Αικατερίνη ως Πρόεδρο  στη θέση του παραιτηθέντος Προέδρου κ. Λιγνού Νικολάου

14    Σχετικά με τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2011.

Αριθ. Απόφασης:  349/2011

    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:
1.    Τη διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 6.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 00.6443.0003 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δήμου, με τίτλο «Εκδηλώσεις 28ης Οκτωβρίου».
2.    Το ποσό των 6.000 € θα διατεθεί σύμφωνα με την εισήγηση για την προμήθεια 90 στεφανιών κατάθεσης, για την τοποθέτηση 4 μικροφωνικών εγκαταστάσεων σε Αρεόπολη, Γύθειο (2)  και Πύργο Δυρού και στην προσφορά καφέ στους επίσημους προσκεκλημένους της εκδήλωσης.
Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών , αποτελούμενη από τους Δημοτικούς υπαλλήλους: Βορβολάκο Παναγιώτη, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Παναγουλέα Παν/τη, Καρνιάτη Φωτεινή , ως γραμματέα με αναπληρωτή τον Πατσουράκο Βασίλειο και Βάλβη Ελένη ως μέλος, με αναπληρώτρια την Καθόλου Σμαραγδή.

15    Συγκρότηση τοπικού συμβουλίου παραβατικότητας

Αριθ. Απόφασης:  350/2011    Το  Δ.Σ. ομόφωνα  αποφασίζει:
Α) Τη συγκρότηση 11μελούς Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας και Εγκληματικότητας – Κοινωνικής Παρέμβασης.

Β) Τον ορισμό των κάτωθι Δημοτικών Συμβούλων:
1.    κ. Εξαρχάκο Γεώργιο (προέρχεται από την πλευρά της πλειοψηφίας)
2.    κ Λυροφώνη Γεωργία (προέρχεται από την πλευρά της πλειοψηφίας)
3.    κ. Ροζάκη Γεώργιο  (προέρχεται από την πλευρά της πλειοψηφίας)
4.    κ Δρακουλάκου Ελένη (προέρχεται από την πλευρά της πλειοψηφίας)
5.    κ Μπουκουβάλα Ιωάννη (προέρχεται από την πλευρά της μειοψηφίας)
6.    κ Γεωργαράκο Ηλία (προέρχεται από την πλευρά της μειοψηφίας)
7.    κ Μουρκόγιαννη Σπυρίδωνα (προέρχεται από την πλευρά της μειοψηφίας)
Το Τ.Σ. Πρόληψης Παραβατικότητας και Εγκληματικότητας – Κοινωνικής Παρέμβασης θα συμπληρωθεί με απόφαση Δημάρχου αφού οριστούν 2 φορείς και 1 δημότης

Γ) Τις πιο πάνω ενέργειες τις αναθέτει στον κ. Δήμαρχο.
Δ) Η θητεία  των μελών του Τοπικού Συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας   θα είναι τριετής
16    Δημιουργία ομάδας εθελοντών Δήμου

Αριθ. Απόφασης:  351/2011    Το  Δ.Σ  κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Α) Την ίδρυση Γραφείου Εθελοντισµού στο ∆ήµο Ανατολικής Μάνης, µε αντικείµενο αρµοδιοτήτων:
    Την ενηµέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα εθελοντισµού και αλληλεγγύης, µέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ηµερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων, λειτουργίας ιστοσελίδας, και άλλων συναφών προγραµµάτων και δράσεων που αφορούν στην προώθηση του εθελοντισµού στο ∆ήµο Ανατολικής Μάνης.
    Τη δημιουργία και λειτουργία ολοκληρωµένης Τράπεζας Πληροφοριών στην οποία θα κατατίθενται συνεχώς πληροφορίες, προτάσεις, προβλήµατα από όλη την τοπική κοινωνία του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης, σε όλες της τις εκφράσεις (ατοµικές και συλλογικές, ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, αυτοδιοικητικές, κλπ). Η Τράπεζα Πληροφοριών θα εµπλουτίζεται µε πληροφορίες, τεχνογνωσία και εµπειρίες από άλλους φορείς της ηµεδαπής και της αλλοδαπής που ασχολούνται µε τα θέµατα εθελοντισµού.
    Τη διοργάνωση σεµιναρίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων εθελοντικών δράσεων µε σκοπό την κατάρτιση πολιτών και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και άλλων προβληµάτων της τοπικής κοινωνίας.
    Την τήρηση µητρώου εθελοντών (οµάδων εργασίας από εθελοντές πολίτες του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης και άλλες τοπικές εθελοντικές οργανώσεις).
    Την υποστήριξη των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων και τη συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και προγραµµάτων εθελοντισµού στην περιοχή του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης.
    Την κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου σχεδίου δράσης εθελοντισµού.
    Τη συνεργασία του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης µε άλλους ∆ήµους και Περιφέρειες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα αλληλεγγύης και εθελοντισµού (ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφόρησης και εµπειριών) µε τελικό στόχο την ολοκλήρωση ενός τοπικού δικτύου αλληλεγγύης στο οποίο θα συµµετέχουν ως ισότιµοι εταίροι οι συλλογικές εκφράσεις της κοινωνίας, αλλά και φυσικά πρόσωπα.
Το Γραφείο Εθελοντισµού του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης, θα στελεχωθεί από έναν (1) τακτικό υπάλληλο του ∆ήµου, ο οποίος µαζί µε τον αναπληρωτή του θα οριστεί µε σχετική απόφαση του ∆ηµάρχου.

Β) 1. Την  σύσταση Οµάδας Εθελοντών στο ∆ήµο Ανατολικής Μάνης, µε την επωνυµία «Οµάδα Εθελοντών ∆ήµου Ανατολικής Μάνης».
2. Μέλη της οµάδας εθελοντών µπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δηµότες του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης επιθυµούν και υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα δηµοσιευτεί από το ∆ήµο Ανατολικής Μάνης. Για το σκοπό αυτό θα δηµιουργηθεί «Μητρώο Εθελοντών ∆ήµου Ανατολικής Μάνης» στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στην εθελοντική οµάδα.
3. Σκοπός της Οµάδας Εθελοντών ∆ήµου Ανατολικής Μάνης είναι η παροχή, δια µέσου των µελών της, υπηρεσιών σε διάφορους τοµείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, o καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων, η ανακύκλωση, η προστασία του περιβάλλοντος, ο πολιτισµός, η παιδεία, ο αθλητισµός, κλπ.
4. Έδρα της Οµάδας Εθελοντών είναι η πόλη του Γυθείου. Στα πλαίσια της λειτουργίας της Οµάδας Εθελοντών ∆ήµου Ανατολικής Μάνης µπορούν να λειτουργούν αποκεντρωµένες Οµάδες Εθελοντών στις έδρες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων, υπό την εποπτεία των κατά τόπους
Αντιδηµάρχων.
Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας  καταψήφισε.

17    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με ΦΟΔΣΑ για την υποβολή πρότασης.

Αριθ. Απόφασης:  352/2011    Το  Δ.Σ  ομόφωνα  αποφασίζει:

1.    Εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λακωνίας, για την υποβολή αιτήματος προς ένταξη στο Μέτρο 4.7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και διαχείριση βιοαποικοδομίσιμων απορριμμάτων στον Δήμο Ανατολικής Μάνης».
2.    Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης κ. Ανδρεάκο Πέτρο, για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λακωνίας .
3.    Ορίζει εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου τον Δ.Σ. κ. Καπασούρη Αλέξανδρο και αναπληρωτή αυτού τον Δ.Σ. κ. Αραπάκο Θεόδωρο, και τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Βερούτη Βασίλειο με αναπληρωτή αυτού το μηχανικό κ. Τσιριβάκο Πέτρο.
4.    Ανακαλεί την αριθμ. 313/2011 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


                                                             Γύθειο    19-11-2011
                     Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.
              Δήμου  Ανατολικής Μάνης


               Χρήστος  Αναστασάκος

27/12/2011