Πίνακας των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 30ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

 

 

Συνεδρίαση της   7-12-2011  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  18:30

Πρόσκληση   24872/2-12-2011

Παρόντες Δ.Σ.:       24                        Απόντες:  3

Παρών Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου

Παρόντες    6    Πρόεδροι   και     12  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Απόντες      9  Πρόεδροι   και    24  Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας  

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  30ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης

και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

 

α/α

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ

1 Η/Δ

Σχετικά με αίτημα Κυρίμη Σταύρου για διαπλάτυνση πεζοδρομίου

 

 

Αριθ. Απόφασης    393/2011 

Το  Δ.Σ.   κατά πλειοψηφία       αποφασίζει:

Αποδέχεται την πρόταση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου  για διαγράμμιση εκατέρωθεν της δημοτικής οδού  που βρίσκεται σύμφωνα με το τοπογραφικό σκαρίφημα σε γειτνίαση με την πλατεία Χαλικιά στο Γερολιμένα για την δημιουργία θέσεων στάθμευσης  και ταυτόχρονα να τοποθετηθούν  μεταλλικά κολωνάκια για να αποφευχθεί η άνοδος των αυτοκινήτων στο πεζοδρόμιο που έχει κατασκευαστεί και να   τοποθετηθούν σήματα απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης  σε τροχόσπιτα, φορτηγά άνω των 2,5 τόνων και  λεωφορεία.

Υπερψήφισε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γερολιμένα Παπαδόγκωνας

Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας απείχε από την ψηφοφορία

2

Έγκριση  1ου ΑΠΕ  του έργου «Οδοποιία τέως Δήμου Ανατολικής Μάνης»

 

Αριθ. Απόφασης:     394  /2011 

Το  Δ.Σ    ομόφωνα     αποφασίζει: Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ   του έργου «Οδοποιία τέως Δήμου  Ανατολικής Μάνης»  σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  57 του Ν. 3669/08 και 4 του Ν. 3481/2011 ανάδοχος του οποίου είναι ο Λαλιώτης Κωνσταντίνος Ε.Δ.Ε

Σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ  η δαπάνη των απρόβλεπτων  περιορίζεται στο ποσό των 0,00€ διατηρώντας τη συμβατική δαπάνη του έργου στο ίδιο ποσό με αυτό της αρχικής  ήτοι 189.095,12€ (χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις) με την χρήση όλου του ποσού των απρόβλεπτων  για την ενίσχυση του ποσού των απολογιστικών εργασιών για την προμήθεια της ασφάλτου  αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου.

 

  3

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου δημοτικού Σχολείου Μαυροβουνίου Δήμου Γυθείου».

 

Αριθ. Απόφασης:       395 /2011 

Το  Δ.Σ.   ομόφωνα    αποφασίζει:

 Εγκρίνει όπως δοθεί  παράταση με αναθεώρηση στον ανάδοχο του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Μαυροβουνίου Δήμου Γυθείου» κ. Σωτηράκο Πολυζώη  μέχρι την  31-05-2012 γιατί οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτησή του θεωρούνται   βάσιμοι  και πραγματικοί.

Υπερψήφισε και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γυθείου Μητσάκος Γεώργιος

 

4

Έγκριση της αριθ. 13/2011 Τ.Μ. του έργου «Επισκευές-Διαμορφώσεις Δημοτικών Καταστημάτων τέως Δήμου Σμύνους» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του

 

Αριθ. Απόφασης:      396/2011 

Το Δ.Σ.    ομόφωνα   αποφασίζει: Εγκρίνει την αριθ.  13/2011 τεχνική μελέτη του έργου «Επισκευές Διαμορφώσεις Δημοτικών Καταστημάτων τέως Δήμου  Σμύνους»  προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00€ προερχόμενη από τακτικά έσοδα  η οποία έχει προβλεφθεί στο Κ.Α.  10.7331.0005  του προϋπολογισμού  του Δήμου Ανατολικής Μάνης οικ. έτους 2011.

 1. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου την  δημοπρασία

 

5

Έγκριση της αριθ.  14/2011 Τ.Μ. του έργου «Επισκευές Δημοτικών Καταστημάτων τέως Δήμου Γυθείου » και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του

 

Αριθ. Απόφασης:      397 /2011 

Το ΔΣ     ομόφωνα     αποφασίζει: 

Εγκρίνει την αριθ.  14/2011 τεχνική μελέτη του έργου «Επισκευές Δημοτικών Καταστημάτων τέως Δήμου Γυθείου »προϋπολογισμού δαπάνης 277.000,00€ προερχόμενη από τακτικά έσοδα  η οποία έχει προβλεφθεί στο Κ.Α.  10.7331.0004  του προϋπολογισμού  του Δήμου Ανατολικής Μάνης οικ. έτους 2011.  

 1. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου την  δημοπρασία.

 

6

Αποδοχή όρων πρόσκλησης ,  έγκριση συμμετοχής στη πρόσκληση με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη για την ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Ανατολικής Μάνης» και ορισμός υπευθύνου του έργου.

 

Αριθ. Απόφασης:      398/2011 

Το  Δ.Σ.  κατά πλειοψηφία    αποφασίζει: 

Εγκρίνει όπως ο Δήμος Ανατολικής Μάνης  υποβάλει στην πρόσκληση με κωδικό  1.1/Α.Π. 4156/23-11-2011 της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) ,  πρόταση με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη για την ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Ανατολικής Μάνης» που απαρτίζεται από ένα υποέργο με τον ίδιο τίτλο.

Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης  με κωδικό  1.1/Α.Π. 4156/23-11-2011 της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)

Ορίζει ως υπεύθυνο του έργου τον υπάλληλο του Δήμου  Σαμιώτη Κων/νο.

Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας καταψηφίζει

7

Σχετικά με ηλεκτροδότηση ακινήτων του Δήμου-τοποθέτηση παροχών ΦΟΠ

 

Αριθ. Απόφασης:     399/2011 

Το  Δ.Σ.  κατά πλειοψηφία αποφασίζει:  Όπως παρακρατηθεί  συνολικό ποσό 2.076,51€ από τα Δημοτικά Τέλη που αποδίδει στο Δήμο η ΔΕΗ  για την ηλεκτροδότηση  ακινήτων του Δήμου  και συγκεκριμένα στην Πετρίνα, Οίτυλο και εργασίες στην περιοχή Λάγιας.

Ο ΔΣ Μιχαλολιάκος Κυριάκος επιφυλάσσεται και καταψηφίζει.  

 

8

Συζήτηση αίτησης Νηπιαγωγείου Αρεόπολης για απαλλαγή από δημοτικά τέλη και ΤΑΠ

 

Αριθ. Απόφασης:       400 /2011 

Το  Δ.Σ.   ομόφωνα     αποφασίζει:  Την απαλλαγή όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  από τα Δημοτικά τέλη και το Τ.Α.Π.

 

9

Αποδοχή και κατανομή ποσού 13.809,25€  από ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

 

Αριθ. Απόφασης:      401/2011 

Το  Δ.Σ   ομόφωνα   αποφασίζει:  

1.Αποδέχεται ποσό  13.809,25€ προερχόμενο από Α΄κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2011 για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων.

 

2Κατανέμει το ανωτέρω   ποσό των 13.809,25 € ως κατωτέρω:

α) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης   ποσό  6.809,25 €

β)Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης   ποσό  7.000,00€

 

10

Επιλογή τράπεζας για τις συναλλαγές του Δήμου

 

Αριθ. Απόφασης:        402/2011

Το  Δ.Σ    ομόφωνα   αποφασίζει: 

1. Εγκρίνει την διατήρηση  λογαριασμού όψεως  στην Εθνική Τράπεζα  Της Ελλάδος προκειμένου να κατατίθεται εντόκως τα  έσοδά του

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αν. Μάνης κ. Πέτρο Ανδρεάκο για τις περαιτέρω ενέργειες με την ανωτέρω Τράπεζα .

3. Να ληφθούν εκ νέου προσφορές από τις τράπεζες

Η παρούσα ισχύει μέχρι ανακλήσεως της

11

Σχετικά με την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση γραφείων μείζονος και ελάσσονος Αντιπολίτευσης.

 

Αριθ. Απόφασης:       403/2011 

Το ΔΣ  ομόφωνα    αποφασίζει: την μη μίσθωση  ακινήτου και την χρησιμοποίηση  από την μείζονα και ελάσσονα Αντιπολίτευση της αίθουσας συνεδριάσεων του ΔΣ

 

12

Σχετικά με επιχορήγηση Συλλόγων  

 

Αριθ. Απόφασης:      404 /2011 

Το  Δ.Σ.  κατά πλειοψηφία αποφασίζει: 

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και μεταφέρει  πίστωση ποσού 12.138,00 € από τον Κ.Α. 00.6735 με τίτλο « Επιχορηγήσεις  σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία»  διαμέσου αποθεματικού στον  Κ.Α. 00.6734 με τίτλο « Επιχορηγήσεις  σε αθλητικούς  συλλόγους και σωματεία».

Εγκρίνει την επιχορήγηση  προς τους αθλητικούς συλλόγους

 1. Α.Π.Ο. Ολυμπιακός Γυθείου  με ποσό 9.000,00€
 2. Α.Γ.Ο.Ν. Γυθείου με ποσό 5.000,00€
 3. Ναυτικός Ομιλος Λακωνίας με ποσό 4.500,00€
 4. Π.Α.Ο. Σμύνους  με ποσό 4.000,00€
 5. Α.Ο. Αγίου Βασιλείου Γυθείου  μς ποσό 2.000,00€
 6. Αθλητικός Σκοπευτικός Ομιλος Γυθείου με ποσό 3.000,00€
 7. Α.Σ. Μάνης με ποσό 2.000,00€

Εγκρίνει την επιχορήγηση  προς τους  Πολιτιστικούς Συλλόγους

 1. Πολιτιστικό Ιππικό Σύλλογο Μάνης με ποσό 4.000,00€
 2. Πολιτιστικό Φιλοζωικό Σύλλογο Γυθείου με ποσό 6.000,00€
 3. Μουσικό Όμιλο Γυθείου με ποσό 3.000,00€

 

Ψηφίζει πίστωση ποσού  29.500€  σε βάρος του Κ.Α. 00.6734 με τίτλο « Επιχορηγήσεις  σε αθλητικούς  συλλόγους και σωματεία»  των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για να δοθεί στους  παραπάνω  αθλητικούς συλλόγους.

 

Ψηφίζει πίστωση ποσού  13.000€  σε βάρος του Κ.Α. 00.6735 με τίτλο « Επιχορηγήσεις  σε πολιτιστικούς  συλλόγους και σωματεία»  των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για να δοθεί στους  παραπάνω  πολιτικούς  συλλόγους.

Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας εκφράζει επιφυλάξεις  και ψηφίζει παρών.

13

Αναμόρφωση προϋπολογισμού   οικ. έτους 2011 για ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 30.7323.0002 με τίτλο « Τσιμεντοστρώσεις-Ασφ/σεις-Διανοίξεις Τ.Δ. Καρέας-Γέρμας-Βαχού-Κελεφάς-Οιτύλου-Αρεόπολης και Πύργου Διρού» με ποσό  15.795,40€

 

 

Αριθ. Απόφασης:       405/2011 

 

Το  Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει: Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και Μεταφέρει  πίστωση ποσού  15.795,40 € από τον Κ.Α  30.7333.0002 με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ 2010»   στο αποθεματικό.

Από το με Κ.Α.    9111 Αποθεματικό  μεταφέρει πίστωση ποσού  15.795,40 €  για ενίσχυση του Κ.Α.  30.7323.0002  με τίτλο «Τσιμεντροστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις διανοίξεις Τ.Δ. Καρέας-Γέρμας-Βαχού-Κελεφάς-Οιτύλου-Αρεόπολης & Πύργου Διρού» που υπάρχει  εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 126.800,00 €.

 

14

Έγκριση τευχών ανάθεσης της μελέτης του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Γυθείου»-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2011 για ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 30.7413.0011 με τίτλο « Μελέτες Δήμου»  με ποσό 33.359,52€

 

Αριθ. Απόφασης:       406/2011 

 

 

Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφασίζει: 1 . Εγκρίνει τα τεύχη ανάθεσης της μελέτης του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Γυθείου» προϋπολογισμού δαπάνης  54.935,00€ (χωρίς ΦΠΑ ήτοι 67.570,05 με ΦΠΑ) προκειμένου ο Δήμος να απευθυνθεί σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο  για την σύνταξη της τεχνικής Μελέτης .

2.   Αναμορφώνει τον  προϋπολογισμό του Δήμου οικ έτους 2011, ως κατωτέρω:

Α) Προβαίνει στην αλλαγή του  τίτλου στον Κ.Α.  30.7413.0011  από «Μελέτες Δήμου»   σε « Μελέτη του έργου Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Γυθείου» .

Β)  Μεταφέρει πίστωση ποσού 33.358,57 € από τον Κ.Α. 30.7323.0013 με τίτλο « Οδοποιϊα τέως Δήμου Γυθείου εκτός Τ.Κ. Κρήνης & Λυγερέα» διαμέσου αποθεματικού στον Κ.Α. 30.7413.0011 με τίτλο « Μελέτη του έργου Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Γυθείου» και συνολική πίστωση 67.570,05 € από τακτικά έσοδα Δήμου.

 

15

Αναμόρφωση προϋπολογισμού   οικ. έτους 2011 για δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Μ. Κατσιβέλη»

 

 

Αριθ. Απόφασης:        407/2011 

Το  Δ.Σ   ομόφωνα  αποφασίζει: Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και μεταφέρει  πίστωση ποσού 6.100,00 € από τον Κ.Α. 00.6434.0002 με τίτλο «Προβολή – Διαφήμιση Δήμου Ανατ. Μάνης» διαμέσου αποθεματικού και  δημιουργεί νέο κωδικό και συγκεκριμένα Κ.Α. 00.6126.0001 με τίτλο «Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Αντιδημάρχου Κατσιβέλη Μιχαήλ» και ποσό 6.100,00 €

 

 

 


16

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού   οικ. έτους 2011 για εξόφληση οφειλής σε «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ»

 Αριθ. Απόφασης:        408/2011

Το  Δ.Σ   ομόφωνα     αποφασίζει:  Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και μεταφέρει  πίστωση ποσού 3.002,23 € από  τον Κ.Α. 00.6434.0002 με τίτλο «Προβολή – Διαφήμιση Δήμου Ανατ. Μάνης» διαμέσου αποθεματικού στον Κ.Α. 80.8117.0006 με τίτλο «Οφειλές λειτουργικών δαπανών ΠΟΕ» για την εξόφληση της οφειλής προς την Εθνική Ασφαλιστική.

 

 

 

                                                                     Γύθειο    8-12-2011

 Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

                                                               Δήμου  Ανατολικής Μάνης

                                                                  Χρήστος  Αναστασάκος

27/12/2011