Πίνακας των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 34ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
   
Συνεδρίαση της   20-12-2011  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  16:00
Πρόσκληση  25907/16-12-2011
Παρόντες Δ.Σ.:   21                                Απόντες:  6
Παρών Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου
Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων 6    Απόντες 9
Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  14    Απόντες  22

ΠΙΝΑΚΑΣ
Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  34ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης  και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

α/α    ΘΕΜΑ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ

μόνο

Ψήφιση  προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων  του Δήμου Ανατολικής Μάνης  οικονομικού έτους 2012 και Ετησίου Προγράμματος Δράσης


Αριθ. Απόφασης:       433/2011    Το  Δ.Σ. κατά πλειοψηφία  ψήφισε τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων έτους 2012 ο οποίος εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ   
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ      9.046.137,01
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ      2.645.243,75
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ         425.937,45
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.         946.928,28
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ         707.328,93
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ      6.400.653,08
Γενικά σύνολα:    20.172.228,50

ΕΞΟΔΑ   
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ      8.333.469,95
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ      9.892.396,54
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ      1.675.277,50
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ         271.084,51
Γενικά σύνολα:    20.172.228,50

Καταψήφισαν οι ΔΣ Τζεφεράκος, Γατέας, Καρκαλάκος, Γεωργακάκος, Κουτρουβίδης, Γεωργαράκος, Μπουκουβάλας.

Υπερψήφισε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου
Υπερψήφισαν όλοι οι παρόντες Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων 


                       Γύθειο   12-12-2011
                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                      Χρήστος  Αναστασάκος

27/12/2011