Πίνακας των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 33ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
    

Συνεδρίαση της   20-12-2011  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  14:00
Πρόσκληση   25905/16-12-2011
Παρόντες Δ.Σ.:      22                             Απόντες:   5
Παρών ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου
Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων  3    Απόντες  12
Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  11     Απόντες    25

Πίνακας των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  33ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης
και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

α/α    ΘΕΜΑ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ
1     Σχετικά με την προμήθεια γάλακτος

Αριθ. Απόφασης:         427/2011    Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα:
Α) ανακαλεί την 2η παράγραφο της αριθ. 330/2011 ΑΔΣ
Β) Αναθέτει την προμήθεια γάλακτος στο SM ΝΙΑΡΧΟΣ μέχρι του ποσού των 22.500,00€.

2    Σχετικά με αίτηση Γεωργίου Μπουτσιαράκου

Αριθ. Απόφασης:         428/2011    Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα:
 Εγκρίνει την χορήγηση άδειας στασίμου μικροπωλητού

3    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δήμου για ενίσχυση του Κ.Α.  00.6121 με τίτλο «Αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχων & Προέδρου Δ.Σ.»

Αριθ. Απόφασης:          429/2011    Το  Δ.Σ  αποφασίζει ομόφωνα  Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και
μεταφέρει  πίστωση ποσού 14.000,00 € από τον Κ.Α. 00.6031 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές» που αφορά τις αποδοχές του Ειδικού Συνεργάτη διαμέσου αποθεματικού στον Κ.Α. 00.6121 με τίτλο « Αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχων & Προέδρου Δημ. Συμβ.»

4    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δήμου για δημιουργία νέου Κ.Α.   για την λήψη πιστοποιητικών ανυψωτικών μηχανημάτων

Αριθ. Απόφασης:        430 /2011     Το  Δ.Σ.  αποφασίζει ομόφωνα Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και
μεταφέρει  πίστωση ποσού 600,00 € από τον Κ.Α. 9111 «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ» και δημιουργεί νέο  Κ.Α. 30.6162.0001 με τίτλο «Λήψη πιστοποιητικών ανυψωτικών μηχανημάτων» και ποσό 600,00 €.

  5    Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων  οικ. έτους 2012 Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης».

Αριθ. Απόφασης:       431 /2011    Το  Δ.Σ.    αποφασίζει κατά πλειοψηφία :
 Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων οικονομικού  έτους  2012  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης και ο οποίος εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ
Τακτικά έσοδα                                338.344,53 €
Έκτακτα έσοδα                               110.000,00 €
Έσοδα Π.Ο.Ε.                                           0,00 €
Εισπράξεις από δάνεια και
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.                               0,00 €
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και
τρίτων & επιστροφές χρημάτων          53.000,00 €
Χρηματικό υπόλοιπο                        559.902,34 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:        1.061.246,87€

ΕΞΟΔΑ
Έξοδα χρήσης                               743.815.00 €
Επενδύσεις                                     98.000,00 €
Προβλέψεις                                  213.925,15 €
Αποθεματικό                                    5.506,72 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:      1.061.246,87 €
Καταψήφισε ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας
6    Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων  οικ. έτους 2012 Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Αν. Μάνης»
 

Αριθ. Απόφασης:       432/2011    Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  κατά πλειοψηφία:
Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων οικονομικού  έτους  2012  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Αν. Μάνης»  και ο οποίος εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ
Τακτικά έσοδα                               400.000,00 €
Έκτακτα έσοδα                                        0,00 €
Έσοδα Π.Ο.Ε.                                          0,00 €
Εισπράξεις από δάνεια και
  απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.                            0,00 €
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και
τρίτων & επιστροφές χρημάτων                 0,00 €
Χρηματικό υπόλοιπο                        320.817,65 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:          720.817,65 €

ΕΞΟΔΑ
Έξοδα χρήσης                                661.100,00 €
Επενδύσεις                                      36.000,00 €
Προβλέψεις                                       5.000,00 €
Αποθεματικό                                    18.717,65 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:          720.817,65 €
Καταψήφισαν οι ΔΣ Τζεφεράκος, Γατέας, Κουτρουβίδης, Καρκαλάκος, Μουκουβάλας και Γεωργαράκος

                       Γύθειο   21-12-2011
                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


                     Χρήστος  Αναστασάκος

27/12/2011