ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 18ης τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2016 και των αποφάσεων που λήφθηκαν

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

Συνεδρίαση της  21-10-2016  ημέρα   Παρασκευή  και  ώρα  18:30

Πρόσκληση   14909/17-10-2016

Παρόντες Δ.Σ.:     19    Απόντες:  8

Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

Απών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου

Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   3     Απόντες:  3

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  26   Απόντες :  19

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  18ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2016 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν.

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ

 

 

1ο

Τιμητική διάκριση για τα 20 χρόνια Αρχιερατείας του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Μάνης κ.κ. Χρυσόστομου.

 

Αριθ. Απόφασης:    273/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα  

 Την Ανακήρυξη  ως επίτιμου Δημότη  του Δήμου Ανατολικής Μάνης του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Μάνης κ.κ. Χρυσόστομου Β’ και να του παραδοθεί το κλειδί του Δήμου.

 

 

2ο

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

 

 

Αριθ. Απόφασης:    274/2016 

Προσήλθαν οι ΔΣ Συκουτρής Δ. και Πατσάκος Πέτρος

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα  

Εγκρίνει την πραγματοποίηση εκδηλώσεων την  28η  Οκτωβρίου.

Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση 2.000,00€   (μαζί με ΦΠΑ)  και συγκεκριμένα:

α) ποσό 1.000,00€  για την τοποθέτηση  μικροφωνικών εγκαταστάσεων

β) ποσό 750,00€  για την προμήθεια στεφάνων και

γ) ποσό 250,00€ για την προσφορά καφέ και βουτημάτων στους επισήμους.

 

3ο

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

 

 

Αριθ. Απόφασης:   275/2016

  

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2016 σύμφωνα με την αριθ. 303/2016 απόφαση –εισήγηση της ΟΕ

 

 

4ο

Συζήτηση αιτήματος μειοψηφίας.

 

 

Αριθ. Απόφασης:      276/2016

+

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Επικαιροποιεί την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του πρώην Δήμου Οιτύλου με αριθ. 186/14-7-2016, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, για την δημιουργία Αιολικών Πάρκων στην περιοχή μας, γνωμοδοτώντας σήμερα επίσης θετικά για την δημιουργία Αιολικών Πάρκων στο Δήμο Ανατ. Μάνης, από τις τρείς εταιρείες (Άνεμος Μάνης ΑΕ., Μακρυλλάκωμα ΑΕ, Σαγιάς ΑΕ,) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, έχοντας μελετήσει τα οφέλη για το Δήμο και τους Δημότες.

Καταψήφισαν οι ΔΣ Αραπάκος Θ., Ανδρεϊκος Δ., Λιγνός Ν., και Χριστοδουλάκος Θ.»

 

5ο

Σχετικά με αίτημα  του  Κ.Υ. Αρεόπολης για την εκδήλωση «ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ για το Σακχαρώδη Διαβήτη».

 

Αριθ. Απόφασης:      277/2016

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Θέτει υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Μάνης την εκδήλωση που διοργανώνει  ο Δ/ντης του Κ.Υ. Αρεόπολης ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ για το Σακχαρώδη Διαβήτη, το Σάββατο 05 Νοεμβρίου 2016 στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης.

 

6ο

Αποδοχή και κατανομή ποσού 27.468,73€ για Κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2016.

 

Αριθ. Απόφασης:      278/2016

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Την αποδοχή του ποσού των 27.468,73 € από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων  πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Την κατανομή και απόδοση, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων,   ποσού 15.000,00 € στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή και ποσού 12.468,73 € στην Β/θμια Σχολική Επιτροπή.

 

7ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για  την καταβολή μισθοδοσίας του κ. Κοκκάλη Θεόδωρου

 

 

 

Αριθ. Απόφασης:      ……………… 

Αποσύρεται λόγω μη λήψης εισηγητικής απόφασης από την Ο.Ε.

 

 

8ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για  ενίσχυση διαφόρων Κ.Α..

 

 

 Αριθ. Απόφασης:      279/2016

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2016 σύμφωνα με την αριθ. 282/2016 απόφαση –εισήγηση της ΟΕ 

 

9ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για  ενίσχυση  Κ.Α. μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού

 

Αριθ. Απόφασης:      280/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2016 σύμφωνα με την αριθ. 290/2016 απόφαση –εισήγηση της ΟΕ 

 

10ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για  την εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 795/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

 

Αριθ. Απόφασης:      281/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2016 σύμφωνα με την αριθ. 291/2016 απόφαση –εισήγηση της ΟΕ  

 

11ο

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 100.000,00€ €  από Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης  για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)-Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

Αριθ. Απόφασης:      282/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Αποδέχεται την χρηματοδότηση ποσού 100.000,00€ €  από το Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης  για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

 

Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2016 σύμφωνα με την αριθ. 304/2016 απόφαση –εισήγηση της ΟΕ 

 

12ο

Έγκριση της αριθ. 45/2016 Απόφασης του ΔΣ του Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατ. Μάνης  σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

Αριθ. Απόφασης:      283/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθ. 45/2016   απόφαση του ΔΣ του Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατ. Μάνης    

 

13ο

Έγκριση της αριθ. 85/2016 ΑΔΣ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ  σχετικά με Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

 

Αριθ. Απόφασης:      284/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθ. 85/2016   απόφαση του ΔΣ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ  Δήμου Αν. Μάνης  με την η οποία αποφασίζει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 

 

14ο

Ανάκληση της αριθ. 230/2016 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για δημιουργία και ενίσχυση Κ.Α.

 

Αριθ. Απόφασης:      285/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Α: Ανακαλεί την αριθ. 230/2016 προηγούμενη απόφαση του.

 

Β: Αναμορφώνει το προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2016 σύμφωνα με την αριθ. 230/2016 απόφαση –εισήγηση της ΟΕ

 

 

 

15ο

Συμπλήρωση της αριθμ. 233/2016 ΑΔΣ που αφορά την έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ τριμήνου 2016

 

Αριθ. Απόφασης:      286/2016

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Συμπληρώνει  της αρ. 233/2016 ΑΔΣ που αφορά  την έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ τρίμηνο 2016, ως ακολούθως:

 

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία θεωρούμε ότι στον προϋπολογισμό μας δεν υπήρξαν υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης και επομένως δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

 

 

16ο

Συμπλήρωση της αριθμ. 249/2016 ΑΔΣ που αφορά την  αύξηση του ωραρίου εργασίας της Δικαιούλια Πασχαλιάς του Ηλία.

 

Αριθ. Απόφασης:      287/2016

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Συμπληρώνει  τον πίνακα της αρ. 249/2016 ΑΔΣ με τις ώρες μερικής και πλήρους απασχόλησης

 

17ο

Τροποποίηση της αριθ. Πρωτ: 10915/2-8-2016 σύμβασης μίσθωσης για ακίνητο από δωρεά Κληρονόμων Λεωνίδα Καπετανάκου στην Τ.Κ. Αρεόπολης Λακωνίας

 

Αριθ. Απόφασης:      288/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει  την  μεταβολή της αρχικής σύμβασης μίσθωσης αναφορικά με το πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου από «Παναγιώτης Ανδρεάκος του Αναστασίου» σε  «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ανατ. Μάνης κ. Πέτρο Ανδρεάκο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του  για την υπογραφή της  τροποποιητικής σύμβασης μίσθωσης 

 

18ο

Μίσθωση  ακινήτου στην Τ.Κ. Καρυούπολης 

 

Αριθ. Απόφασης:      289/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει την διενέργεια δημοπρασίας,  σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει το Π.Δ. 270/81 και το άρθρο 192 § 1 του Ν. 3463/2006, για την εκμίσθωση του  πρώην Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Καρυουπόλεως    του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

Τους όρους της διακήρυξης θα καταρτίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το εδ. ε΄ παρ. 1 άρθρο 72 ν. 3852/2010.

 

 

19ο

Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης για το οικ. έτος 2016 Δήμου Ανατολικής Μάνης  και καθορισμός αμοιβής 

 

Αριθ. Απόφασης:      ……./2016

 

Αποσύρεται

 

20ο

 

Συζήτηση αιτήματος Α.Ο. Αγίου Βασιλείου για οικονομική ενίσχυσή του.

 

Αριθ. Απόφασης:      290/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την επιχορήγηση ποσού  1.000,00€ στον Αθλητικό Σύλλογο Α.Ο. Αγίου Βασιλείου

2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.  00.6735 των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, 

21ο

Συζήτηση αιτήματος  ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΥ Γ.Σ. για οικονομική ενίσχυσή του.

 

Αριθ. Απόφασης:      291/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την επιχορήγηση ποσού   2.500,00€ στον Αθλητικό Σύλλογο ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ.

 

Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.  00.6735 των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 

22ο

Συζήτηση αιτήματος αθλητικού Σωματείου Α.Γ.Ο.Ν.Γ. «ΛΑΚΩΝΑΣ»  για οικονομική ενίσχυση του.

 

Αριθ. Απόφασης:      292/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την επιχορήγηση ποσού   2.000,00€ στο Αθλητικό Σωματείο Α.Γ.Ο.Ν.Γ. «ΛΑΚΩΝΑΣ»   

2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.  00.6735 των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016,   

23ο

Συζήτηση αιτήματος Ναυτικού Ομίλου Λακωνίας για οικονομική ενίσχυσή του

 

Αριθ. Απόφασης:      293/2016

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την επιχορήγηση ποσού   3.500,00€ στον  Ναυτικό Όμιλο Λακωνίας   

 

2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 3.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.  00.6735 των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

24ο

Συζήτηση αιτήματος  Αθλητικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Μάνης για επιχορήγησή  του.

 

Αριθ. Απόφασης:      294/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την επιχορήγηση 500,00€ προς τον αθλητικό-πολιτιστικό σύλλογο Μάνης 

2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00 σε βάρος του Κ.Α.  00.6735 των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2016

25ο

Συζήτηση αιτήματος  Αθλητικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Μάνης για επιχορήγησή  του.

 

Αριθ. Απόφασης:    …………………… 

 

Διαγράφεται  ως δις εγγεγραμμένο θέμα στην Η/Δ

26ο

Συζήτηση αιτήματος Α.Π.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ για οικονομική ενίσχυσή του

 

Αριθ. Απόφασης:      295/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει την επιχορήγηση ποσού  5.500,00€ στον Α.Π.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 5.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.  00.6735 των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016,   

27ο

Έγκριση της αριθ. 52/2016 ΤΜ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 Δ.Ε. Γυθείου και Τ.Κ. Κρυονερίου και Καρέας» ποσού 65.000,00€ - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του.

 

Αριθ. Απόφασης:      296/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθ.  52/2016  τεχνική μελέτη του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 Δ.Ε. Γυθείου και Τ.Κ. Κρυονερίου και Καρέας»  προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00€ (50.000,00€ Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ και 15.000,00€ τακτικά έσοδα)

Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου έτους 2016 

Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου το συνοπτικό-πρόχειρο διαγωνισμό

28ο

Έγκριση της αριθ. 53/2016 ΤΜ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 Δ.Ε. Σμύνους» ποσού 72.000,00€ - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του.

 

Αριθ. Απόφασης:      297/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθ.  53/2016  τεχνική μελέτη του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 Δ.Ε. Σμύνους»  προϋπολογισμού δαπάνης 72.000,00€ (50.000,00€ Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ και 22.000,00€ τακτικά έσοδα)

Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου έτους 2016 

Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου το συνοπτικό-πρόχειρο διαγωνισμό

29ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Αρεόπολης»

 

Αριθ. Απόφασης:      298/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

-Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ   του έργου   «Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Αρεόπολης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57  του  Ν 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  ανάδοχος του οποίου είναι η εταιρεία   PdL Α.Ε. 

 

30ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου «Οδοποιία ΔΕ Οιτύλου 2016».

 

Αριθ. Απόφασης:      299/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ  του έργου   «Οδοποιία ΔΕ Οιτύλου 2016» ανάδοχος του οποίου είναι η  Γ. Παπαδάκος και ΣΙΑ Ε.Ε. ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57  του  Ν 3669/08  όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει,

 

31ο

Έγκριση   ή   μη   χορήγησης  παράτασης   προθεσμίας  εκτέλεσης  του   έργου

«Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2016».

 

Αριθ. Απόφασης:      300/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει όπως χορηγηθεί  παράταση   κατά δύο μήνες και  μέχρι  11-12-2016,  όπως έχει αιτηθεί  ο ανάδοχος    του έργου «Οδοποιία  ΔΕ Οιτύλου  2016» Γ. Παπαδάκος & ΣΙΑ Ε.Ε.       

32ο

Χορήγηση ή μη  παράτασης  εκτέλεσης εργασιών του έργου  «Κατασκευή Γλίστρας στην Τ.Κ. Γερολιμένα».

 

Αριθ. Απόφασης:      301/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει όπως χορηγηθεί  παράταση κατά  4 μήνες  και  μέχρι  19-2-2017,  όπως έχει ζητήσει ο ανάδοχος  του έργου «Κατασκευή γλίστρας στην Τ.Κ. Γερολιμένα» Γεώργιος Στεφανής, 

33ο

Τοποθέτηση τεχνικών εμποδίων στις γέφυρες Μπέλεϋ περιοχής Αχουμάτου Τ.Κ. Κρήνης, Τ.Κ. Αρχοντικού και Τ.Κ. Αιγιών

 

 

Αριθ. Απόφασης:      302/2016

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την   κατασκευή τεχνικών εμποδίων (σαμαράκια) στις γέφυρες Μπέλεϋ των Τ.Κ. Αρχοντικού, Τ.Κ. Κρήνης και Τ.Κ. Αιγιών ώστε τα οχήματα να διέρχονται από αυτές με πολύ χαμηλή ταχύτητα διότι προκαλούνται πρόωρες φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα της γέφυρας.

 

Οι εργασίες θα γίνουν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λακωνίας.

 

34ο

Συζήτηση αιτήματος Ιωσηφίδη Σταυρούλας-Παρασκευής σχετικά με απόσταση οικοπέδου της, εμβαδού 335,80 τ.μ., από το κέντρο του οικισμού Κονακίων της Τ.Κ. Κονακίων Δήμου Ανατ. Μάνης 

 

Αριθ. Απόφασης:      303/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Βεβαιώνει ότι το αναφερόμενο οικόπεδο, της κ. Ιωσηφίδη Σταυρούλας-Παρασκευής,  επιφάνειας 335,80τ.μ. με στοιχεία (1,2,3,4………. 40,41,42,1)   σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα,  βρίσκεται μέσα στη ζώνη των 800μ. από του κέντρο οικισμού Κονακίων  Τ.Κ. Κονακίων Δ.Ε. Γυθείου του Δήμου Αν. Μάνης.

 

35ο

Συζήτηση αιτήματος Ιωσηφίδη Σταυρούλας-Παρασκευής σχετικά με απόσταση οικοπέδου της, εμβαδού 462,84 τ.μ., από το κέντρο του οικισμού Κονακίων της Τ.Κ. Κονακίων Δήμου Ανατ. Μάνης.

 

Αριθ. Απόφασης:      304/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Βεβαιώνει ότι το αναφερόμενο οικόπεδο, της κ. Ιωσηφίδη Σταυρούλας-Παρασκευής,  επιφάνειας  462,84τ.μ. με στοιχεία (1,2,3,4………..23,24,25,1)   σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα,  βρίσκεται μέσα στη ζώνη των 800μ. από του κέντρο οικισμού Κονακίων  Τ.Κ. Κονακίων Δ.Ε. Γυθείου του Δήμου Αν. Μάνης.

Υπερψήφισε και ο Εκπ/πος Τ.Κ. Κονακίων

 

36ο

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης έκτασης για την κατασκευή του έργου «Δημιουργία Δημοτικών οδών στον Ακούμαρο Γυθείου».

 

Αριθ. Απόφασης:      305/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Κηρύσσει αναγκαστική απαλλοτρίωση στον Ακούμαρο (Κούμαρο) Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/6.2.2001 τεύχος Α΄/ Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/10) όπως ισχύει, και των άρθρων 211 και 212 του Ν. 3463/2006,

Υπερψήφισε και ο Εκπ/πος Τ.Κ. Κονακίων

 

37ο

Συζήτηση αιτήματος Μουσικού Ομίλου Γυθείου για παραχώρηση αίθουσας του ΚΠΑΜ.

 

Αριθ. Απόφασης:      306/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ανατ. Μάνης από τον Μουσικό Όμιλο Γυθείου, συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, για την πραγματοποίηση προβών κάνοντας χρήση και του πιάνου που έχει δωρηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού.

Σε περίπτωση που ο Δήμος επιθυμεί την χρήση του εν λόγω χώρου οι πρόβες του ανωτέρω Ομίλου θα αναβάλλονται.

 

38ο

Συζήτηση αιτήματος κ. Αποστολάκου Ιωάννη.

 

Αριθ. Απόφασης:      307/2016

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει και Επιτρέπει  στον κ. Αποστολάκο Ιωάννη να προβεί σε εργασίες κατασκευής τεχνικού έργου στον χείμαρρο που διέρχεται στον οικισμό Καραβοστάσι της Τ.Κ. Οιτύλου προκειμένου να μπορεί να έχει πρόσβαση με γεωργικά μηχανήματα σε παρακείμενα κτήματά του  με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 

Η κατασκευή του τεχνικού έργου θα γίνει με την τοποθέτηση δύο τσιμεντοσωλήνων από άοπλο σκυρόδεμα διαμέτρου 1000mm (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916) οι οποίες θα τοποθετηθούν στην κοίτη του χειμάρρου πάνω σε άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας  C12/15  και στη συνέχεια θα εγκιβωτισθούν με άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας  C16/20 

Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν με την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ανατολικής Μάνης η οποία θα δώσει επιτόπου  ακριβής οδηγίες και αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει την σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος στον οποίο χορηγείται η άδεια δεν εφαρμόσει τις ανωτέρω οδηγίες και δεν προσκομίσει την σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας, η έγκριση εργασιών θα ανακαλείται αυτοδίκαια.

 

 

 

Γύθειο  24-10-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Γεώργιος  Μητσάκος

 

24/10/2016