Πίνακας θεμάτων 21ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης

Την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Δήμου Ανατολικής Μάνης με δεκατέσσερα (14) θέματα  ημερήσιας διάταξης.

 Ακολουθεί ο πίνακας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

 

*

 

11/09/2012