ΠΙΝΑΚΑΣ Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 31ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

Συνεδρίαση της   13-12-2012  ημέρα  Πέμπτη    και  ώρα  19:00

Πρόσκληση  25781/7-12-2012

Παρόντες Δ.Σ.:       19                          Απόντες:   8

Απών ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου

Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων  3     Απόντες      12             

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων 13     Απόντες   23           

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  31ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης

και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

 

 

 

1

Προ Η/Δ

Αποδοχή ποσού 10.710,00€ και αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012 για την καταβολή αποζημίωσης κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 12ης Ιουνίου 2012 

 

Αριθ. Απόφασης:    408/2012

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Α: Αποδέχεται ποσό 10.710,00€ από το Υπ. Εσ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των επαναληπτικών βουλευτικών εκλογών  της 17ης Ιουνίου 2012.

Β: Αναμορφώνει τον  προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 εγγράφοντας το ποσό ως έσοδο και έξοδο

 

 

1

Η/Δ

Συζήτηση σχετικά με το ακίνητο ιδιοκτησίας Δήμου στη θέση Πριτσιώτικο.

 

Αριθ. Απόφασης:      409/2012  

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  ομόφωνα

Την τροποποίηση της αριθ. 126/2002 ΑΔΣ του τέως Δήμου Γυθείου στο σκέλος που αφορά την χρήση του δημοτικού ακινήτου  εμβαδού 12.192 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Πριτσιώτικο και συγκεκριμένα την άρση  της δέσμευσης  χρήσης για ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου σε κατασκευή γραφείων του Δήμου, κατασκευή αποθηκευτικών χώρων  και σε χώρο στάθμευσης και φύλαξης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και ότι άλλο επιβάλλουν οι ανάγκες του Δήμου και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 186 και 191 του Ν. 3463/2006 όπως αυτά ισχύουν.

 

2

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Επισκευές δημοτικών καταστημάτων  τέως Δήμου Γυθείου»

 

Αριθ. Απόφασης:    410/2012 

Το  Δ.Σ.    αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει όπως δοθεί  παράταση στον ανάδοχο  του έργου «Επισκευές δημοτικών καταστημάτων  τέως Δήμου Γυθείου»  κ. Μπουτσικάρη Γεώργιο μέχρι την 30-01-2013 γιατί οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτησή του θεωρούνται   βάσιμοι  και πραγματικοί

 

3

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Αναπλάσεις-διαμορφώσεις τέως Δήμου Σμύνους»

 

Αριθ. Απόφασης:     411 /2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει όπως δοθεί  παράταση στην ανάδοχο  του έργου «Αναπλάσεις- Διαμορφώσεις  τέως Δήμου Σμύνους»  Ι. Κερχουλάς και ΣΙΑ Ε.Ε.  μέχρι την 02-02-2013 γιατί οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτησή της θεωρούνται   βάσιμοι  και πραγματικοί

 

4

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αναπλάσεις-Φωταγωγήσεις Τ.Κ. Αρεόπολης-Ν. Οιτύλου-Κελεφάς-Κούνου-Κοίτας» και χορήγηση παράτασης 10 ημερών για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στον ΑΠΕ

 

Αριθ. Απόφασης:     412/2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

 Α: Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ   του έργου «Αναπλάσεις-Φωταγωγήσεις Τ.Κ. Αρεόπολης-Ν. Οιτύλου-Κελεφάς-Κούνου-Κοίτας» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57   Ν 3669/08 ανάδοχος του οποίου είναι η Κ/Ξ Π. Κοφινάκος-Κ. Κοφινάκου.

Β: Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης κατά 10 ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στον ΑΠΕ

 

 

 5

Παραλαβή και έγκριση μελετών του έργου «Ανάπλαση πλατείας Καστάνιας» 

Αριθ. Απόφασης:      413/2012 

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  ομόφωνα

Παραλαμβάνει και Εγκρίνει τις παρακάτω μελέτες που συντάχθηκαν από τα συμπράττοντα γραφεία μελετών για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Καστάνιας» και ειδικότερα: 

1. Τοπογραφική μελέτη

2. Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη

3. Περιβαλλοντική μελέτη

4. Τεύχη δημοπράτησης

 

 

6

Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης και της Ε’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων  για την διενέργεια εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Ύδρευση του Τ.Δ. Αλίκων μέχρι τη δεξαμενή Τ.Δ. Γερολιμένα» Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου-Εξουσιοδότηση Δημάρχου

 

Αριθ. Απόφασης:      414/2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

 

1.Εγκρίνει το σχέδιο για την σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης και της Ε’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων  για την διενέργεια εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Ύδρευση του Τ.Δ. Αλίκων μέχρι τη δεξαμενή Τ.Δ. Γερολιμένα» Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης κ. Πέτρο Ανδρεάκο για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας

 

 

 7

Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης και της Ε’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων  για την διενέργεια εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου» Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου-Εξουσιοδότηση Δημάρχου 

 

Αριθ. Απόφασης:     415/2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

1.Εγκρίνει το σχέδιο για την σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης και της Ε’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων  για την διενέργεια εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου» Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης κ. Πέτρο Ανδρεάκο για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας

 

 

 

8

 

 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής  προμήθειας (ΕΚΠΟΤΑ) ραφιών κλπ. για ευπρεπισμό εσωτερικών χώρων Δημαρχιακού μεγάρου

 

Αριθ. Απόφασης:     416/2012

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Συγκροτεί  την επιτροπή παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) , για την προμήθεια ραφιών  που θα προμηθευτεί ο Δήμος  καθώς και ξύλινου τελάρου και πλέγματος για την κάλυψη μηχανημάτων, μετά από κλήρωση,  αποτελούμενη από τους υπαλλήλους:

Βορβολάκος Παναγιώτης ως πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κοντολέφα Ιωάννη

Κάτσαρη ‘Αννα  ως Γραμματέα με αναπληρωτή της τον Μοσχοβάκο Νικόλαο

Κολλιάκου Παναγιώτα  ως Μέλος με αναπληρωτή της  τον  Μαγγούση Βασίλειο

 

9

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012 για ενίσχυση κωδικών αριθμών μισθοδοσίας και εξόδων μετακίνησης 

 

Αριθ. Απόφασης:       417/2012

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Αναμορφώνει τον  προϋπολογισμού οικ. έτους 2012

για ενίσχυση κωδικών αριθμών μισθοδοσίας και εξόδων μετακίνησης

10

Αποδοχή ποσού 401.000,00€ & αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το έργο  «Αντικατάσταση και συνέχιση του αγωγού ύδρευσης από την δεξαμενή του Τ.Δ. Αλίκων μέχρι τη δεξαμενή Τ.Δ. Γερολιμένα»-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος  έτους 2012

 

Αριθ. Απόφασης:      418/2012

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Αποδέχεται ποσό 401.000,00 € για την εκτέλεση του έργου με τίτλο « Αντικατάσταση & συνέχιση του αγωγού ύδρευσης από τη δεξαμενή του Τ.Δ. Αλίκων μέχρι τη δεξαμενή Τ.Δ. Γερολιμένα» 

Αναμορφώνει τον  προϋπολογισμού οικ. έτους 2012

Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2012 και γράφει σ’ αυτό                    το ανωτέρω έργο

11

Αποδοχή ποσού 482.962,18€  & αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το έργο  «Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου»- Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2012

Αριθ. Απόφασης:        419/2012 

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει ομόφωνα

Αποδέχεται ποσό 482.962,18 € για την εκτέλεση του έργου με τίτλο « Ύδρευση Οικισμού Μαυροβουνίου»  

Αναμορφώνει τον  προϋπολογισμού οικ. έτους 2012

Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2012 και γράφει σ’ αυτό                    το ανωτέρω έργο

12

Αποδοχή ποσού 483.462,18€  & αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το έργο  «Ύδρευση οικισμού Ακούμαρου»- Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2012

 

Αριθ. Απόφασης:      420 /2012 

Το  Δ.Σ  αποφασίζει  ομόφωνα

Αποδέχεται ποσό 483.462,18 € για την εκτέλεση του Αναμορφώνει τον  προϋπολογισμού οικ. έτους 2012

Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2012 και γράφει σ’ αυτό                    το ανωτέρω έργο έργου με τίτλο « Ύδρευση Οικισμού Ακουμάρου»

13

‘Εγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Αν. Μάνης για το Β΄ τρίμηνο οικ. Έτους 2012 

 

Αριθ. Απόφασης:        421/2012 

Το  Δ.Σ  αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την συνταχθείσα από την Οικονομική Επιτροπή έκθεση  εσόδων–εξόδων  Β΄ Τριμήνου 2012

Ο ΔΣ Γεωργαράκος  Ηλίας δήλωσε παρών.

Οι Δ.Σ. Τζεφεράκος Ιωάννης, Μπουκουβάλας Ιωάννης και Κατσαφούρος Γεώργιος καταψήφισαν

14

Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2010 της Καψαλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γυθείου

 

Αριθ. Απόφασης:      422 /2012  

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης οικ. έτους 2010   της Καψαλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γυθείου ο οποίος εμφανίζει:

Γενικό Σύνολο εσόδων:                                104.098,15€

Γενικό Σύνολο εξόδων:                                  42.520,51€

Χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2011                 61.577,64€

Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας δήλωσε παρών.

 

15

Έγκριση της αριθ. 87/2012 απόφασης, σε ορθή επανάληψη, του Δ.Σ. του ΝΠ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης σχετικά με τροποποίηση του προϋπολογισμού 

Αριθ. Απόφασης:        423/2012

 

Το  Δ.Σ.    αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 234, 236 και 240 του Ν. 3463/2006,  την αριθ. 87/2012 απόφαση σε ορθή επανάληψη, του ΔΣ του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης»  σχετικά με τροποποίηση  του προϋπολογισμού 

Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας δήλωσε παρών.

 

16

Έγκριση της αριθ. 108/2012 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης σχετικά με τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012

 

Αριθ. Απόφασης:       424/2012 

Το  Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 234, 236 και 240 του Ν. 3463/2006,  την αριθ. 108/2012 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης»  σχετικά με τροποποίηση  του προϋπολογισμού

Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας δήλωσε παρών.

    

17

Έγκριση της αριθ. 120/2012 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης σχετικά με αναμόρφωση  του προϋπολογισμού

 

Αριθ. Απόφασης:      425 /2012

Το  Δ.Σ  αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 234, 236 και 240 του Ν. 3463/2006,  την αριθ. 120/2012 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης»  σχετικά με αναμόρφωση  του προϋπολογισμού    

Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας δήλωσε παρών.

 

18

Σχετικά με το κατάστημα ιδιοκτησίας του Δήμου επί της οδού Βασ. Παύλου

 

Αριθ. Απόφασης:        426/2012

Το  Δ.Σ  αποφασίζει ομόφωνα

Την κατάργηση δίκης μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης και του κ. Πιέρρου Μποζαγρέγου, επειδή είναι προς το συμφέρον του Δήμου και προς αποφυγή άσκοπων δικαστικών διενέξεων και δικαστικών εξόδων, αφού ο κ. Μποζαγρέγος προέβη σε απόδοση του μίσθιου ακινήτου, στο οποίο έχει προβεί σε εκτεταμένες  εργασίες ανακαίνισης, οι οποίες θα παραμείνουν προς όφελος του κτιρίου και επαυξάνουν σημαντικά την αξία του.

Ο κ. Μποζαγρέγος θα πρέπει μέχρι τα 31-12-2012  να αποσύρει τα κινητά πράγματα ιδιοκτησίας του, που ευρίσκονται εντός του καταστήματος .

 

19

Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Επαγγελματιών και Παραγωγών της §1 άρθρου 10 του Ν. 51/2006 για τις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Αν. Μάνης

 

Αριθ. Απόφασης:      427 /2012

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Συγκροτεί την  5μελή Επιτροπή Ελέγχου Επαγγελματιών και Παραγωγών, (2η Επιτροπή Ελέγχου) της παραγράφου 1, του άρθρου 10, του Π.Δ. 51/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Ανατολικής Μάνης, ως κατωτέρω:

  1.          I.    Αγριτέλλη Ευστράτιο, Προϊστάμενο του τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού, ως Πρόεδρο της επιτροπής, με αναπληρώτρια την Μανίκα Ευανθία, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.
  2.        II.    Κριτσωτάκη Ελευθέριο, γεωπόνο της  Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, με αναπληρωτή του το γεωπόνο της υπηρεσίας Κουτρελάκο Αλέξανδρο.
  3.       III.    Καρούνη Βασίλειο, υπάλληλο του τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού, με αναπληρώτρια την Κολοβού Αθανασία, Προϊσταμένη του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης.
  4.       IV.    Λιακάκο Σταύρο ως εκπρόσωπο του Αγροτικού Συλλόγου Παραγωγών και Πωλητών Λαϊκών Αγορών Νομού Λακωνίας «ΓΑΙΑ», (με έδρα τον οικισμό Συκαράκη στη Σπάρτη) και αναπληρωτή του τον Στάθη Γεώργιο.
  5.         V.    Δρακουλάκο Παναγιώτη (κάτοικος Γυθείου) μέλος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Λακωνίας (με έδρα την οδό Λυκούργου 61 στη Σπάρτη) και αναπληρωτή του τον Παναγιωταράκο Νικόλαο (κάτοικο Αρεόπολης).

Χρέη Γραμματέα της επιτροπής (Επιτροπή Ελέγχου Επαγγελματιών και Παραγωγών), εκτελεί η Μιχαλόχρηστα Ειρήνη υπάλληλος του τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης, με αναπληρώτρια την Καρούνη Ελένη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας δήλωσε παρών.

 

 

20

Εισαγωγή ζώων στα δημοτικά βοσκοτόπια του Δήμου Αν. Μάνης για το έτος 2013

 

Αριθ. Απόφασης:        428/2012

 

Το  Δ.Σ.    αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Συμπληρώνει την αριθ. 396/2012 ΑΔΣ με την οποία καθορίστηκαν   ενιαία  τέλη  βοσκής και οι βοσκήσιμοι τόποι  για το έτος 2013  στο Δήμο Ανατολικής Μάνης   και καθορίζει ως κάτωθι:  

 

Α. 1. Κάθε δημότης δικαιούται να βόσκει δωρεάν τέσσερα (4) μεγάλα ζώα και δέκα (10) μικρά.

    2. Ορίζει Την μικρή κτηνοτροφία για τα μικρά ζώα μέχρι εκατόν πενήντα (150) και για μεγάλα ζώα μέχρι δέκα πέντε (15)

    3. Το δικαίωμα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο άσχετα από την χρονική διάρκεια της χρήσης βοσκής, επιβάλλεται και σε περιπτώσεις ύπαρξης βελτιωμένου βοσκότοπου.

 

Β. βεβαιώνει τον ολικό αριθμό μικρών και μεγάλων ζώων που δικαιούται κάθε δημότης να εισάγει στις δημοτικές βοσκές για το  έτος 2013 , σύμφωνα με τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι δημότες ως ο συνημμένος πίνακας.(συνημμένο 6)

 

Γ. 1.  Απαγορεύει την βόσκηση ζώων ετεροδημοτών

   2.   Ορίζει ενιαία βόσκηση σύμφωνα με τον επισκεπτόμενο πίνακα (συνημμένο 8)

   3. Στους παραβάτες  είτε είναι ετεροδημότες, είτε είναι δημότες άλλης Τοπικής Κοινότητας του Δήμου μας θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του δικαιώματος βοσκής των δημοτών.

 

Δ. Ορίζει τριμελή επιτροπή ελέγχου των ζώων που θα εισαχθούν στις δημοτικές βοσκές αποτελούμενη από τους ΔΣ α) Κοκοράκη Παναγιώτη  και β) Κουμεντάκο Αντώνιο και τον δημοτικό υπάλληλο Πούλιο Κωνσταντίνο με αναπληρωτές αυτών τους ΔΣ α)Μαυροειδόγγονα Νικόλαο β) Κατσιβέλη Μιχαήλ  και την δημοτική υπάλληλο Μακρυγιάννη Αικατερίνη.

 

21

Συζήτηση αίτησης Δέσποινας Κούβαρη σχετικά με τσιμεντόστρωση δρόμου με ιδία δαπάνη

 

 

 

το θέμα αποσύρεται 

 

22

Αποτελέσματα αξιολόγησης συμμετοχών στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας και καθορισμός μετακινουμένων στις Βρυξέλλες

 

Αριθ. Απόφασης:        429/2012

 

Το  Δ.Σ  αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Την μετάβαση της  πρωτεύσασας, στο Διαγωνισμό Συγγραφής άρθρου στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Αν. Μάνης στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας για το έτος 2012,  Αγγελικής Μανδραπύλια  με έναν συνοδό, καθηγητή ή γονέα, και έναν εκπρόσωπο του Δήμου, που θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου, στις Βρυξέλες .

Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας καταψήφισε. 

23

Συζήτηση αίτησης Α.Γ.Ο.Ν.Γ ΛΑΚΩΝΙΑΣ σχετικά με επιχορήγηση του συλλόγου

 

Αριθ. Απόφασης:        430/2012

 

Το  Δ.Σ  αποφασίζει ομόφωνα

1  Να είναι συνδιοργανωτής ο Δήμος Ανατολικής Μάνης  με τον Α.Γ.Ο.Ν. Γ  ΛΑΚΩΝΑΣ στο τουρνουά μπάσκετ που θα πραγματοποιηθεί 14-16 Δεκεμβρίου 2012.

2.Αναμορφώνει τον  προϋπολογισμού οικ. έτους 2012

 

3 Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού  6.000,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 00.6734 με τίτλο «Επιχ/ση σε αθλητικούς συλλόγους & σωματεία»  προκειμένου να δοθούν στον Αθλητικό Σύλλογο Α.Γ.Ο.Ν. Λακωνίας για την κάλυψη των εξόδων στην διοργάνωση τριήμερου τουρνουά μπάσκετ και αθλοπαιδιών με σκοπό την μύηση των νέων του Δήμου μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

 

 

24

Συζήτηση αίτησης Α.Π.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ σχετικά με επιχορήγηση του συλλόγου

 

Αριθ. Απόφασης:        431/2012

 

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  ομόφωνα

1 Αναμορφώνει τον  προϋπολογισμού οικ. έτους 2012

 

2 Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού  7.350,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 00.6734 με τίτλο «Επιχ/ση σε αθλητικούς συλλόγους & σωματεία»  προκειμένου να δοθούν στον Α.Π.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ για την κάλυψη των εξόδων του  τουρνουά ποδοσφαίρου ακαδημιών για παιδιά 9-12 ετών

 

25

Διαγραφή ή μη προστίμων καταστημάτων για το έτος 2012

 

Αριθ. Απόφασης:        432/2012

 

Το  Δ.Σ.    αποφασίζει  ομόφωνα

Την μη επιβολή  προστίμων για όσους  ανταποκρίθηκαν και εξόφλησαν τα τέλη.

Όσοι δεν ανταποκρίθηκαν και έχουν ανεξόφλητα τέλη θα συνεχιστούν οι διαδικασίες είσπραξης.  

 

26

Ψήφιση  Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αν. Μάνης για το οικ. Έτος 2013

 

Αριθ. Απόφασης:       433  /2012

Το  Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Ψηφίζει το τεχνικό πρόγραμμα του οικ. έτους  2013 ως  η συνημμένη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Υπερψήφισαν οι Δ.Σ. Μ. Κατσιβέλης,  Γ. Εξαρχάκος, Χ. Αναστασάκος,  Γ. Λυροφώνη, Αντ. Κουμεντάκος,  Θ. Χριστοδουλάκος, Μ. Αγριόδημας, Ν. Λιγνός, Π. Κοκοράκης,  Θ. Αραπάκος, Α. Καπασούρης, Ι. Μπουκουβάλας, Αντ. Καλαντώνης, Σπ. Μουρκόγιαννης Ι. Τζεφεράκος, Γ. Κατσαφούρος, Δ. Καρκαλάκος, Μιχαλολιάκος Κυρ. Δ. Κουτρουβίδης, Αντ. Καλαντώνης

Ο ΔΣ Ι. Τζεφεράκος υπερψήφισε  με τις αντιδράσεις και τις επιφυλάξεις  τις οποίες θα διατυπώσει και σε κάθε θέμα

Καταψήφισαν οι  ΔΣ  Ι. Τζεφεράκος, Γ. Κατσαφούρος, Δημ. Κουτρουβίδης και Ηλίας  Γεωργαράκος.

Υπερψήφισαν  όλοι οι παρόντες Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων 

 

27

Ψήφιση Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αν. Μάνης για το οικ. έτος 2013

 

το θέμα αποσύρεται 

 

 

17/12/2012