Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 15ης τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2017 και των αποφάσεων που λήφθηκαν.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

 

Συνεδρίαση της  27-6-2017  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  20:00

Πρόσκληση      8622/23-6-2017

Παρόντες Δ.Σ.:  14        Απόντες:  13

Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

Παρών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου

Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   0  Απόντες:  6

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  2   Απόντες :  43 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  15ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2017 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν.

 

 

 

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ

 

 

 

  1ο

Ανάκληση της αριθ. 194/2017 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

Αριθ. Απόφασης:   200/2017 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει

Ομόφωνα:

-Ανακαλεί την αριθ. 194/2017 ΑΔΣ.

-Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ.  251/2017 ΑΟΕ   ως κατωτέρω:

Μεταφέρει από τον Κ.Α. 9111 με τίτλο «Αποθεματικό» πίστωση ποσού 5.192,55 € για τη δημιουργία των κάτωθι νέων Κ.Α.:

  • Κ.Α. 70.6117.0002 με τίτλο «Αναλύσεις δειγματοληψιών για το Πρόγραμμα Γαλάζιων Σημαιών» πίστωση ποσού  1.500,00 €
  • Κ.Α. 70.6231.0001 με τίτλο «Μίσθωμα για παραχώρηση - χρήση αγκυροβολίου όρμου Κοκκάλας» πίστωση ποσού 3.612,55 €
  • Κ.Α. 70.8117.0002 με τίτλο «Οφειλή σε Μαραβέλια Γεωργία» πίστωση ποσού  80,00 €

Κατά πλειοψηφία

Μεταφέρει  από τον Κ.Α. 30.7333.0034 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2017»  πίστωση ποσού 37.332,00 € (από τακτικά έσοδα) και από τον Κ.Α. 30.7333.0036 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Σμύνους 2017»  πίστωση ποσού 8.668,00 € (τακτικά έσοδα)  μέσω αποθεματικού για την ενίσχυση του Κ.Α. 20.7321.0001 με τίτλο «Κατασκευή κτιρίου διαχείρισης απορριμμάτων» συνολική πίστωση ποσού 46.000,00 €.

Μειοψηφούντος του κ. Πατσάκου

 

2ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για προμήθεια καμπινών για παραλίες.

 

Αριθ. Απόφασης:   201/2017 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ.  252/2017 ΑΟΕ  και Μεταφέρει  από τον Κ.Α. 9111 με τίτλο «Αποθεματικό» πίστωση ποσού 6.200,00 € για τη δημιουργία νέου  Κ.Α. 70.7135.0005 με τίτλο «Προμήθεια καμπινών για παραλίες»

 

 

3ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 σχετικά με τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Ανατ. Μάνης 2017.

 

Αριθ. Απόφασης:   202/2017 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ.  253/2017 ΑΟΕ   

 

4ο

Έγκριση δαπάνης,  διάθεση πίστωσης και έγκριση της αριθ. 2/2017 μελέτης με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Ανατ. Μάνης 2017»

 

Αριθ. Απόφασης:   203/2017 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει κατά πλειοψηφία

-Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 119.940,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του οικείου Κ.Α.Ε. 15.6471.0008 με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Ανατολικής Μάνης 2017» του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017  η οποία θα βαρύνει τα τακτικά έσοδα  και την έγκριση αυτής.

-Εγκρίνει την  αναγκαιότητα διενέργειας των υπηρεσιών, εργασιών και προμηθειών που περιγράφονται την αρ. 2/2017 μελέτη.

-Εγκρίνει τις υπηρεσίες, εργασίες και  προμήθειες όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην αριθμ. 2/2017 μελέτη με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Ανατολικής Μάνης 2017»

Παρών δήλωσε ο ΔΣ Πατσάκος Πέτρος

 

5ο

Χορήγηση  παράτασης  εκτέλεσης εργασιών του  έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατ. Μάνης 2015».

 

Αριθ. Απόφασης:   204/2017 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει όπως χορηγηθεί  παράταση  μέχρι 10-9-2017  όπως έχει αιτηθεί  ο ανάδοχος του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατ. Μάνης 2015»  Γ. & Π. Κουτσούκαλης Ο.Ε.   

Καταψήφισε ο ΔΣ Πατσάκος Πέτρος 

 

6ο

Χορήγηση  παράτασης για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Γλίστρας στο Τ.Κ. Γερολιμένα».

 

Αριθ. Απόφασης:   205/2017 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει όπως χορηγηθεί  παράταση κατά  4 μήνες  και  μέχρι  19-10-2017,  όπως έχει ζητήσει ο ανάδοχος  του έργου «Κατασκευή γλίστρας στην Τ.Κ. Γερολιμένα» Γεώργιος Στεφανής,  σύμφωνα  τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν 3669/08 όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει, διότι οι λόγοι που επικαλείται  είναι βάσιμοι και πραγματικοί.

 

 

7ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατ. Μάνης 2014»

 

Αριθ. Απόφασης:   206/2017 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίvει  τo από 22-6-2017  πρωτόκoλλo πρoσωριvής και oριστικής παραλαβής πoυ συvτάχθηκε από τα  τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αν. Μάνης για τo έργo «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατ. Μάνης 2014»,  ανάδοχος του οποίου είναι  ο Γεώργιος Στεφανής ΕΔΕ με συvoλική δαπάνη 134.877,00€  εν των οποίων Εργασίες αναδόχου 109.656,10€ και ΦΠΑ 25.220,90€.

Καταψήφισε ο ΔΣ Πατσάκος Πέτρος 

 

8ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2014»

 

Αριθ. Απόφασης:   207/2017 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίvει  τo από 22-6-2017  πρωτόκoλλo πρoσωριvής και oριστικής παραλαβής πoυ συvτάχθηκε από τα  τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αν. Μάνης για τo έργo «Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2014»,  ανάδοχος του οποίου είναι  ο Γεώργιος Στεφανής ΕΔΕ με συvoλική δαπάνη 57.368,59€  εκ των οποίων Εργασίες αναδόχου 46.641,13€ και ΦΠΑ 10.727,46€.

 

 

9ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ανατ. Μάνης για την διοικητική παράδοση-παραλαβή των υδατοδεξαμενών για υδροληψία επίγειων και εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης οι οποίες έχουν εγκατασταθεί στα διοικητικά όρια του δήμου μας.

 

Αριθ. Απόφασης:    208/2017 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Την αναβολή λήψης απόφασης  για επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο  αφού πρώτα γίνει αυτοψία από το ΔΣ Κουμεντάκο Αντώνιο

 

 

 

 

 

10ο

Συζήτηση  αιτήματος Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Αθλητικής και τουριστικής Ανάπτυξης Μάνης» και τον διακριτικό τίτλο «SPORTS AND TOURISM CLAB OF MANI»  που εδρεύει στην Αρεόπολη Λακωνίας.

 

Αριθ. Απόφασης:   209/2017 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει κατά πλειοψηφία

-Εγκρίνει την επιχορήγηση του Σωματείου με την επωνυμία  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «SPORTS AND TOURISM CLUB OF MANI» με το ποσό των 4.990,00€  για να τα χρησιμοποιήσει με σκοπό τη  κάλυψη μέρους των εξόδων των εκδηλώσεων τους και συγκεκριμένα έξοδα δαπανών κατηγορίας Ε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό.

-Εγκρίνει και διαθέτει  πίστωση ποσού 4.990,00€  ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6735 των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «επιχορηγήσεις σε  αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» για να δοθεί στο Σωματείο με την επωνυμία  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΝΗΣ»  τον διακριτικό τίτλο «SPORTS AND TOURISM CLUB OF MANI» που εδρεύει στην Αρεόπολη Δήμου Ανατ. Μάνης   

-Θέτει την διεξαγωγή των αγώνων υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Μάνης                                                                     

Παρών δήλωσε ο ΔΣ Πατσάκος Πέτρος

 

 

Γύθειο  28-6-2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  

Γεώργιος  Μητσάκος

30/06/2017