Θέματα ημερήσιας διάταξης της 4ης συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  4ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης

και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

 

α/α

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ

1

Συμμετοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανάπτυξη Λακωνία» με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Πάρνωνα-Ταϋγέτου  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ-Υποβολή πρότασης

 

Αριθ. Απόφασης:    52 /2012 

Το  Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

  1. Τη συμμετοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης στη Αναπτυξιακή Σύμπραξη « ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΛΑΚΩΝΙΑ » με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην περιοχή των Δήμων Σπάρτης & Ανατολικής Μάνης » στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»  με συντονιστή εταίρο την ΠΑΡΝΩΝΑ ΤΑΥΓΕΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α..
  2. Την αποδοχή όλων των προϋποθέσεων ένταξης του Δήμου Ανατολικής Μάνης με τους όρους της 2.1507/οικ. 4.60/23-01-2012 πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και της ΚΥΑ 2.475/οικ.3.33/11.01.2012 ((ΦΕΚ 16/Β/11-1-2012)
  3. Την αποδοχή υποβολής αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της Σύμπραξης και τη δέσμευση του Δήμου Ανατολικής Μάνης για έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών (σύμφωνα με της απαιτήσεις της επάρκειας διαδικασιών) μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
  4. Εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο του καταστατικού της Αναπτυξιακής Σύμπραξης « ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΛΑΚΩΝΙΑ »
  5. Ορίζει την Δημ. Σύμβουλο  Λυροφώνη Γεωργία ως τακτικό μέλος & τον Κατσιβέλη Μιχαήλ ως αναπληρωματικό αυτού, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης « ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΛΑΚΩΝΙΑ »
  6. Εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του Δήμου Ανατολικής Μάνης, Δήμαρχο Κο Ανδρεάκο Πέτρο για να  υπογράψει την έγγραφη συμφωνία για τη σύσταση  της Αναπτυξιακής Σύμπραξης « ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΛΑΚΩΝΙΑ » και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί για τη σύσταση της Σύμπραξης ως Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας» βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011(ΦΕΚ 216Α) .
  7. Ορίζει σε κάθε περίπτωση για την παραλαβή και παράδοση οποιονδήποτε εγγράφων, εκτός από τον Δήμαρχο, αντίκλητο την υπάλληλο του Δήμου Ελένη Καραμπάση.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης οικονομικού έτους 2012.

Καταψήφισαν οι ΔΣ Τζεφεράκος, Κατσαφούρος, Καρκαλάκος, Γεωργαράκος,    Κουτρουβίδης, Μιχαλολιάκος,  Μπουκουβάλας και Γεωργακάκος.

 

2

Εξέταση αίτησης Ι.Μ. Μάνης

 

Αριθ. Απόφασης:       53/2012 

Το  Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό  οικ. έτους 2012  και   μεταφέρει ποσό 20.000,00 € από τον Κ.Α. 00.6735 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία»  διαμέσου  του αποθεματικού στο Κ.Α. του σκέλους των εξόδων 00.6731.0001 με τίτλο «Επιχ/ση σε Ιερά Μητρόπολη Μάνης» και ποσό 20.000,00€

Καταψήφισαν οι ΔΣ Τζεφεράκος, Κατσαφούρος, Καρκαλάκος, Γεωργαράκος,    Κουτρουβίδης, Μιχαλολιάκος,  Μπουκουβάλας και Γεωργακάκος.

 

 

                   Γύθειο   5-3-2012

                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

                                                                                               Χρήστος  Αναστασάκος

 

 

 

05/03/2012