ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 2ας δημόσιας ειδικής συνεδρίασης έτους 2015

 

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ    ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                                             ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

Συνεδρίαση της 30/11/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00                                                                           

Πρόσκληση:  25/24-11-2015

Παρόντες: 6

Απόντες:  1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

   Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 2ας δημόσιας ειδικής συνεδρίασης έτους 2015 του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

 

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ

Η/Μ

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης έτους 2015

 

Αριθ. απόφ: 9/2015

Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης έτους 2015, που εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ:     Τακτικά έσοδα: 11.333ευρώ

Έκτακτα έσοδα: & λοιπά έσοδα:          733 ευρώ

Χρηματικό υπόλοιπο:           0

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:  12.066 ευρώ

ΕΞΟΔΑ:              Έξοδα: 11.500 ευρώ

                  Αποθεματικό:     566 ευρώ

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 12.066 ευρώ

Καταψηφίζει το μέλος του Δ.Σ. Πατσάκος Πέτρος

 

 

Γύθειο  30/11/2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

 

Λεβεντζώνης Νικόλαος

 

 

 

03/12/2015