ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 07/10/2014

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,    3  Οκτωβρίου  2014

Αριθ. Πρωτ.: 20616

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Δρακουλάκου Ελένη

      κ. Καρβούνη Δημήτριο

            κ. Κουμεντάκο Αντώνιο

            κ. Πατρικάκο Παναγιώτη

            κ. Λεβεντζώνη Νικόλαο

            κ. Πατσάκο Πέτρο

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 7η του μηνός  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Σχετικά με το ημερήσιο τέλος προσερχόμενων στις Λαϊκές Αγορές έτους 2015.
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια σπόρων – φυτών – δενδρυλλίων – ανθέων.
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για απόδοση κρατήσεων.
  4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και απόδοση ποσού έτους 2014 από ΚΑΠ σε παιδικούς σταθμούς και στάδιο.
  5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.
  6. Διόρθωση της αριθμ. 239/2014 ως προς την παρ. 4 που αφορά χρεωλύσια δανείων εσωτερικού.
  7. Διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάρια.
  8. Διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάρια.
  9. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.

10. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας μηχ/των και λοιπού εξοπλισμού.

11. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της επισκευής μικροφωνικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

12. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της εξαγωγής πλωτών εξεδρών.

13. Έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού κέντρου πληροφόρησης και ερμηνείας.

14. Ανάκληση της αριθμ. 211/2014 Α.Ο.Ε. και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη θέση «Λύκους» της Τ.Κ. Πετρίνας.

15. Ανάκληση της αριθμ. 212/2014 Α.Ο.Ε. και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη θέση «Πηγάδα» του οικισμού Μαυροβουνίου  της Δ.Κ. Γυθείου.

16. Αίτημα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγουλέα Παναγιώτη, για παράταση απόδοσης λογ/σμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.

17. Σχετικά με τη γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Πετάκου, που αφορά το αίτημα του κ. Κουτράκου  Παν/τη.

18. Σχετικά με τη γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Πέτρου, που αφορά το αίτημα των κ.κ. Γρηγοράκη και Κολλιόπουλου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πέτρος Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

03/10/2014