ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 23ης τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2016 και των αποφάσεων που λήφθηκαν.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

 

Συνεδρίαση της  30-11-2016  ημέρα   Τετάρτη  και  ώρα  18:30                                              

Πρόσκληση   16762/25-11-2016

Παρόντες Δ.Σ.:     22    Απόντες:  5

Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

Απών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου

Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   4     Απόντες:  2

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  18    Απόντες :  27

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  23ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2016 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν.

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ

 

 

1ο

Ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ανατ. Μάνης οικ. έτους 2017

 

Αριθ. Απόφασης:  344/2016 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

 Ψηφίζει το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ανατολικής Μάνης  οικ. έτους  2017

Οι ΔΣ Συκουτρής Δημήτριος και Πατσάκος Πέτρος δήλωσαν παρόντες.

Υπερψήφισαν όλοι οι παρόντες Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τ.Κ.

02/12/2016