Πίνακας του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης της 25ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης και της απόφασης που λήφθηκε

Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης οικ.  έτους 2014 του Δήμου Ανατολικής Μάνης  και  εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και που ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει τα εξής

22/11/2013