ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 10/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

 

Συνεδρίαση της  3-4-2018  ημέρα  Μ. Τρίτη    και  ώρα  14:00

Πρόσκληση      3285/30-3-2018

Παρόντες Δ.Σ.:    17   Απόντες:  10

Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

Απών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου  

Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   0   Απόντες:  6

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  1   Απόντες :  44

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  10ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2018 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν.

 

 

1ο

Ανάκληση της αριθ. 75/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ και λήψη νέας που αφορά  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σχετικά με έργα του Δήμου-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

Αριθ. Απόφασης: 90/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

1.  Ανακαλεί την αριθ. 75/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ.

2. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018, σύμφωνα με την αριθ.   99/2018 σε ορθή επανάληψη  ΑΟΕ 

3.  Τροποποιεί  το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων οικ. έτους 2018

Παρών δήλωσε ο ΔΣ Λιγνός Νικόλαος

2ο

Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων  Δ.Ε. Γυθείου 2016».

 

Αριθ. Απόφασης:  91/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων  Δ.Ε. Γυθείου 2016» αποτελούμενη από:

Πέτρο Τσιριβάκο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ  ως Πρόεδρο (αρχαιότερος υπάλληλος) με αναπληρωτή του Ιωάννη Κατσιαδράμη Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ

Γεώργιο Θεοδωρόπουλο   Πολιτικό  Μηχανικό  ΠΕ   ως Μέλος  με αναπληρώτρια του την Αναστασία Σουσάνη    Πολιτικό  Μηχανικό  ΠΕ

Σαμπατακάκη Παναγιώτη Δημοτικό Σύμβουλο ως Μέλος με αναπληρωτή του τον επίσης   Δημοτικό Σύμβουλο Ριφουνά Δημήτριο.

 

3ο

Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΔΕ Ανατ. Μάνης 2016».

 

Αριθ. Απόφασης:  92/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

 Συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΔΕ Ανατ. Μάνης 2016» αποτελούμενη από:

Ιωάννη Κατσιαδράμη Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ   ως Πρόεδρο (αρχαιότερος υπάλληλος) με αναπληρωτή του Πέτρο Τσιριβάκο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ

Αναστασία Σουσάνη    Πολιτικό  Μηχανικό  ΠΕ ως Μέλος  με αναπληρώτρια της την Ελένη Κάτσαρη     Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ 

Κοκοράκη Παναγιώτη Δημοτικό Σύμβουλο ως Μέλος με αναπληρωτή του την επίσης   Δημοτικό Σύμβουλο Δρακουλάκου Ελένη

Καταψήφισαν οι ΔΣ Συκουτρής Δημήτριος και Πατσάκος Πέτρος

 

 

4ο

Σχετικά με αιτήματα ΟΤΕ

 

Αριθ. Απόφασης: 93/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εμμένει στην αριθ. 197/2016 ΑΔΣ  και στις αποφάσεις που εξέδωσε ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

Παρών δήλωσε ο ΔΣ Λιγνός Νικόλαος

 

5ο

Διαγραφή χρεών Παναγιώτη και Ελένης Μαγγιώρου.

 

Αριθ. Απόφασης:  94/2018

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την  αποδέσμευση των λογαριασμών και να αναμένει την απάντηση από το ΥΠ.ΕΣ. προκειμένου να προβεί στην διαγραφή ή μη του χρέους  χωρίς να προβεί σε καμία άλλη ενέργεια εις βάρος των οφειλετών.

Ο Πρόεδρος  και Οι ΔΣ  Λεβεντζώνης Ν., Καπασούρης Αλ. Και Τζανετάκου Ελένη καταψήφισαν  διότι πρέπει να διαγραφεί άμεσα το χρέος όπως επιτάσσει η αριθ. 23/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Γυθείου.

 

6ο

Μερική ανάκληση της αριθ. 260/2017 ΑΔΣ ως προς την επιχείρηση ΖΑΡΚΑΤΖΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. στο Μαυροβούνι Γυθείου.

 

Αριθ. Απόφασης:  95/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει κατά πλειοψηφία

 Την μερικά ανάκληση της αριθ. 260/2017 ΑΔΣ  όσον αφορά την επιχείρηση ΖΑΡΚΑΤΖΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. αφού κατέβαλε τα οφειλόμενα και να λάβει μέρος σε δημοπρασία που θα διενεργηθεί για αιγιαλό-παραλία στο Μαυροβούνι Γυθείου.

Η ΔΣ Λυροφώνη Γεωργία συμφωνεί με την παρατήρηση ότι την ημέρα χορήγησης των αδειών να καταβάλλεται  και το συνολικό ποσό.

Καταψήφισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Γύθειο  4-4-2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Γεώργιος  Μητσάκος

04/04/2018