ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 19ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

Συνεδρίαση της  22-8-2017  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  18:30

Πρόσκληση      11339/18-8-2017

Παρόντες Δ.Σ.:  14       Απόντες:  13

Απών,  λόγω αδείας, ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

Απών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου

Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   0  Απόντες:  6

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  10   Απόντες :  35

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  19ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2017 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν.

 

 

 

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ

 

 

 

1ο

 

Έγκριση της αριθ. 39/2017 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ σχετικά με Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

Αριθ. Απόφασης:   243/2017

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθ. 39/2017   απόφαση του ΔΣ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ,  η οποία αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2017 και διόρθωση της περιγραφής  Κ.Α.

 

2ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

Αριθ. Απόφασης:   244/2017

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 345/2017 ΑΟΕ

 

3ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για ενίσχυση και δημιουργία Κ.Α..

 

Αριθ. Απόφασης:   245/2017

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 311/2017 ΑΟΕ

 

4ο

Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Β΄τριμήνου 2017-Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

Αριθ. Απόφασης:   246/2017

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

-Εγκρίνει την έκθεση εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου 2017 του Προϋπολογισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης

-Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 346 Α.Ο.Ε.

 

5ο

Διόρθωση της αριθ. 234/2017 ΑΔΣ ως προς τον Κ.Α. εγγραφής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 2017»

 

Αριθ. Απόφασης:   247/2017

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Την διόρθωση του Κ.Α. στην παρ. Α εδάφιο β περίπτωση  α’  ως κατωτέρω:

«Β)  Μεταφέρει από τον Κ.Α. 9111 με τίτλο «Αποθεματικό» πίστωση ποσού 40.000,00 €  για τη δημιουργία νέου  Κ.Α. 64.7333.0003    με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 2017».

Την διόρθωση του Κ.Α. στην παρ. Γ ως κατωτέρω:

«Γ: Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου έτους 2017 και γράφει σε αυτό το έργο με Κ.Α. 64.7333.0003,  τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 2017» και  πίστωση ποσού 40.000,00 €».

 

6ο

Σχετικά με διαγραφές χρεών και διορθώσεις χρεώσεων.

 

Αριθ. Απόφασης:    248/2017

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Διαγράφει: Α. ποσό (€.345,00) από τα τέλη παρεπιδημούντων με ρύθμιση περιόδου 1999-2002 για τον Μαλιχούδη Πέτρο του Κυριάκου  και

Β.  ποσό (€331,68) από τέλη παρεπιδημούντων με ρύθμιση περιόδου 1999-2001 για την εταιρεία «Δημ. Καρβούνης- Χρ. Πλαγιαννάκος»  ΟΕ

Δεν μετείχε στην συζήτηση και λήψη της απόφασης λόγω κωλύματος ο ΔΣ Καρβούνης Δημήτριος.

 

7ο

Διαγραφή οφειλής παράβασης Κ.Ο.Κ. (αφορά Αραπάκο Θεόδωρο)

 

Αριθ. Απόφασης:    249/2017

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Την διαγραφή προστίμου 40,00€,  από παράβαση ΚΟΚ που επιβαρύνει σήμερα τον κ. Αραπάκο Θεόδωρο, από το χρηματικό κατάλογο χρήσης 2011  με αριθ. Πρωτ: 2571/24-2-2016  λόγω εξόφλησής του με το υπ΄ αριθ. 1989/3-11-2011 διπλότυπο είσπραξης.

 

8ο

Επιστροφή χρημάτων που αφορούν παράβαση Κ.Ο.Κ. (Γιαννουλάκου Σταυρούλα)

 

Αριθ. Απόφασης:    250/2017

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Την επιστροφή του  ποσού 86,24€,  από παράβαση ΚΟΚ,  στην κ. Γιαννουλάκου Σταυρούλα λόγω εξόφλησής του δύο φορές

 

 

 

9ο

Συγκρότηση επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) πόλεως Γυθείου»

 

Αριθ. Απόφασης:    ………/2017

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

 

 

10ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕ Γυθείου και Τ.Κ. Κρυονερίου και Καρέας».

 

Αριθ. Απόφασης:    251/2017

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕ Γυθείου και Τ.Κ. Κρυονερίου και Καρέας»  ανάδοχος του οποίου είναι ο Δημήτριος Παπαδάκος ΕΔΕ

 

 

11ο

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Ανατ. Μάνης.

 

Αριθ. Απόφασης:    252/2017

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την ένταξη του  Δήμου Ανατολικής Μάνης μας στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2017-18, για συνολικό αριθμό δέκα (10) μαθητευόμενων.

 

 

 

12ο

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της Αριθ. 3/2017 μελέτης με τίτλο «Εορτασμός για τη Μάχη του Πολυαράβου»

 

Αριθ. Απόφασης:    253/2017

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει κατά πλειοψηφία

-Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΙΚΑ, φόρων, κ.λ.π.) σε βάρος του οικείου Κ.Α.Ε. 15.6471.0004 με τίτλο «Εορτασμός για τη Μάχη του Πολυαράβου» του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017  η οποία θα βαρύνει τα τακτικά έσοδα  και την έγκριση αυτής.

-Εγκρίνει την  αναγκαιότητα διενέργειας των υπηρεσιών/εργασιών και προμηθειών που περιγράφονται την αρ. 3/2017 μελέτη.

-Εγκρίνει τις εργασίες και τις προμήθειας όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην αριθμ. 3/2017 μελέτη με τίτλο «Εορτασμός για τη Μάχη του Πολυαράβου»  που συνέταξε η Αντιδήμαρχος κ. Λυροφώνη.

Οι ΔΣ Συκουτρής Δημήτριος και Πατσάκος Πέτρος δήλωσαν παρών.

 

 

Γύθειο  23-8-2017

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Γεώργιος  Μητσάκος

24/08/2017