ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 36ης τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων που λήφθηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

 

Συνεδρίαση της  30-12-2015  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  19:00

Πρόσκληση      20975/23-12-2015

Παρόντες Δ.Σ.:     19       Απόντες:  8

Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

Απών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου

Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   1     Απόντες:  5

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  9    Απόντες :  36

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  36ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν.

 

 

 

 

1ο 

ΘΕΜΑ

 

Διαγραφή οφειλής Κουρτάκη Παναγιώτη

 

 

Αριθ. Απόφασης:      442/2015

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

 Την διαγραφή από την καρτέλα του συναλλασσόμενου Κουρτάκη Παναγιώτη του Ιωάννη,   λόγω λάθους ως προς την φορολογητέα ύλη,  ποσού 552,31 € από το βεβαιωμένο σε βάρος του τέλος ακαθαρίστων εσόδων χρήσης 2012 και ποσού 416,00€ από το βεβαιωμένο σε βάρος του τέλος ακαθαρίστων εσόδων  χρήσης 2013. 

 

 

2ο

 

Διαγραφή οφειλής Τσατσούλη Πέτρου

 

Αριθ. Απόφασης:      443/2015

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Α) Διευκρινίζεται ότι τα τέλη παρεπιδημούντων χρήσεων 2012 και 2013, προέκυψαν επειδή εντοπίστηκε  επιχείρηση με την επωνυμία Π. Τσατσούλης και Σια ΕΕ και με περιγραφή δραστηριότητας ΚΑΔ 55101003 «Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α΄κατηγορίας, με εστιατόριο», και ως εκ τούτου συμπεριλήφθηκε ως υπόχρεη σε κατάλογο υπόχρεων για τέλη παρεπιδημούντων.

Από στοιχεία που λάβαμε από την οικονομική εφορία του υπόχρεου χωρίς ωστόσο να γίνεται ανάλυση της πηγής εσόδου, υπολογίστηκε το τέλος παρεπιδημούντων χρήσεων 2012 και 2013.

Β) Απορρίπτουμε  το  αίτημα για  την διαγραφή των βεβαιωμένων τελών παρεπιδημούντων χρήσεων 2012, 2013, διότι δεν υφίσταται πλέον βεβαιωμένο ταμειακά χρέος.

Γ) Να επιστραφούν τα καταβληθέντα τέλη παρεπιδημούντων χρήσεων 2012 και 2013 ποσού 158,65€ και 159,92€ αντίστοιχα με την προϋπόθεση υποβολής τριμηνιαίων δηλώσεων ακαθαρίστων εσόδων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στην Αρεόπολη και καταβολής των αντίστοιχων τελών για τις χρήσεις 2014 και 2015 και μέχρι την ημερομηνία καταβολής στην υπόχρεη των ποσών που έχει αχρεωστήτως καταβάλει.

 

 

3ο

Έγκριση της αριθ. 77/2015 ΑΔΣ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού για καταβολή ετήσιας υποχρεωτικής εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ  έτους 2015 (άρθρο 3 Ν. 1726/44).

 

Αριθ. Απόφασης:      444/2015

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθ. 77/2015   απόφαση του ΔΣ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ    Δήμου Αν. Μάνη σχετικά με Αναμόρφωση τον προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2015 

 

 

4ο

Ανάκληση της αριθ. 417/2015 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με απόδοση ποσού 14.450,56€ από ΚΑΠ σε παιδικούς σταθμούς και Στάδιο-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

 

Αριθ. Απόφασης:      445/2015

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Α: Ανακαλεί την αριθ. 417/2015 προηγούμενη ΑΔΣ.

Β:Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2015, σύμφωνα με την αριθ. 393/2015 Απόφαση –εισήγηση της Ο.Ε. 

Γ: Εγκρίνει  την απόδοση του ποσού των 14.450,56   €  από ΚΑΠ 2015 στο Ν.Π. με την επωνυμία  «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατ. Μάνης» για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών σταθμών ποσό 11.101,02 €  και του δημοτικού σταδίου Γυθείου ποσό 3.349,54€ 

 

5ο

Παροχή εγγύησης του  Δήμου Ανατ. Μάνης  για δανειοδότηση της ΔΕΥΑ Ανατ. Μάνης 

 

Αριθ. Απόφασης:      446/2015

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Την παροχή εγγύησης του Δήμου Ανατ. Μάνης για δανειοδότηση της ΔΕΥΑ Αν. Μάνης  μέχρι του ποσού των 300.000,00€το οποίο θα χρησιμοποιήσει για κάλυψη ΦΠΑ των λογαριασμών του έργου  «Αποχετευτικά έργα πόλεως Γυθείου»

 

 

6ο

Τροποποίηση της αριθ. 298/2015 ΑΔΣ  Περί αγοράς οικοπεδικής έκτασης για τις ανάγκες του Δήμου

 

Αριθ. Απόφασης:      447/2015

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Την αγορά  από τον Ι. Πετροπουλάκη οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 16.229,96 τ.μ.  έναντι  ποσού 45.000,00€ για τις ανάγκες του Δήμου αντί του ακινήτου της κ. Αμαλίας  Πετροπουλάκη  εμβαδού 10.351 τ.μ.

 

 

7ο

Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών  2016.

 

Αριθ. Απόφασης:      448/2015

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  2016 της 1ης ομάδας της αριθ. 46/2015 μελέτης για το Δήμο Αν. Μάνης που αφορά τις ΔΕ Γυθείου και Σμύνους, με απευθείας ανάθεση και μετά από συλλογή προσφορών, επειδή συντρέχουν οι οριζόμενες  από την § 3 του άρθρου 3 και τις § 1 και 2 του άρθρου 23  της αριθ. 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) καθώς και από  την περίπτωση Ιβ΄της § 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, προϋποθέσεις.

 

 

8ο

Απευθείας ανάθεση προμήθειας γάλακτος Δ.Ε. Οιτύλου και Ανατ. Μάνης

 

Αριθ. Απόφασης:      449/2015

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Α: Εγκρίνει την προμήθεια της  2ης ομάδας Γαλακτοκομικών ειδών Δ.Ε. Οιτύλου και Ανατ. Μάνης της αριθ. 1/2015 μελέτης για το Δήμο Ανατ. Μάνης, με απευθείας ανάθεση επειδή συντρέχουν οι οριζόμενες  από την § 3 του άρθρου 3 και τις § 1 και 2 του άρθρου 23  της αριθ. 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) καθώς και από  την περίπτωση Ιβ΄της § 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, προϋποθέσεις.

Β: Αναθέτει την προμήθεια της 2ης ομάδας Γαλακτοκομικών ειδών Δ.Ε. Οιτύλου και Ανατ. Μάνης  της αριθ. 1/2015 μελέτης για το Δήμο Ανατ. Μάνης  στον προμηθευτή Αφοί Δ. Ανδρεάκου μέχρι του ποσού  11.299,92€ μαζί με το ΦΠΑ

 

 

9ο

Αποσφράγιση φακέλων και αξιολόγηση γραπτών προσφορών και δικαιολογητικών υποψηφίων μισθωτών στο πλαίσιο της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την ονομασία «Πύργος Καπετανάκου» στην Τ.Κ. Αρεόπολης- Ανακήρυξη  πλειοδότη.

 

Αριθ. Απόφασης:      450/2015

 

 

Μετά την αποσφράγιση 2 φακέλων και αξιολόγηση των γραπτών προσφορών και δικαιολογητικών των υποψηφίων μισθωτών  Ανακηρύσσεται πλειοδότης ο   Ανδρεάκος Παναγιώτης  με μηνιαίο μίσθωμα τα  τριακόσια δέκα (310) ευρώ και με τον όρο της εκτέλεσης των εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά

στη  έκθεση τεχνική περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

 

10ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2015».

 

Αριθ. Απόφασης:      451/2015

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου   «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2015» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57  του  Ν 3669/08 όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει,   ανάδοχος του οποίου είναι η εταιρεία « Καλαμπόκας Στεφ. Μωραϊτης Κων. & ΣΙΑ ΟΕ» 

 

11ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) πόλεως Γυθείου»

 

Αριθ. Απόφασης:      452/2015

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) πόλεως Γυθείου » ανάδοχος του οποίου είναι η Κ/Ξ ΤΗALIS E.S.  S.A.-ΗΡΩΝ ΑΤΕ., 

 

12ο

Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Δ.Κ. Γυθείου (1ος Ειδικός Προϋπολογισμός)»

 

Αριθ. Απόφασης:      453/2015

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικό) του έργου «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Δ.Κ. Γυθείου (1ος Ειδικός Προϋπολογισμός)» ανάδοχος του οποίου είναι η «Π. Κιρκίρης & ΣΙΑ Ε.Ε.» με το διακριτικό τίτλο ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ   

 

13ο

Έγκριση 2ου ΑΠΕ  του έργου «Επισκευή Δημοτικών Καταστημάτων 2014».

 

Αριθ. Απόφασης:      454/2015

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου   «Επισκευή Δημοτικών Καταστημάτων 2014» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57  του  Ν 3669/08 ανάδοχος του οποίου είναι ο Μάγκουρας Δ.  Ε.Ε. 

 

 

14ο

Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ««Επισκευή Δημοτικών Καταστημάτων 2014».

 

Αριθ. Απόφασης:      455/2015

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει όπως χορηγηθεί  παράταση   μέχρι  29-2-2016, με αναθεώρηση,  όπως έχει αιτηθεί  ο ανάδοχος  Μάγκουρας Δ.  Ε.Ε. του έργου «Επισκευή Δημοτικών Καταστημάτων 2014»  

 

15ο

Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΔΕ Γυθείου και Σμύνους 2015»

 

Αριθ. Απόφασης:      456/2015

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει όπως χορηγηθεί  παράταση   μέχρι  8-3-2016, με αναθεώρηση,  όπως έχει αιτηθεί  ο ανάδοχος Γ & Π. Κουτσούκαλης Ο.Ε.  του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Γυθείου και Σμύνους 2015»   

 

16ο

Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις ΔΕ  Γυθείου 2015».

 

Αριθ. Απόφασης:      457/2015

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει όπως χορηγηθεί  παράταση   εκτέλεσης του έργου « Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις ΔΕ  Γυθείου 2015». 

 

 

17ο

ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας», το οποίο αποτελεί μέρος του προγράμματος: «Διαχείριση Επιδημιολογικών Κινδύνων που προκύπτουν από ΈντομαΔιαβιβαστές(Κουνούπια, Σκνίπες, Φλεβοτόμοι). Δημιουργία και Οργάνωση Μηχανισμού Επαγρύπνησης, Ταχείας Αντίδρασης και Καταπολέμησης Εντόμων Διαβιβαστών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».`

 

Αριθ. Απόφασης:      458/2015

 

 

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

18ο

Συζήτηση αιτήματος Ευγενίας Βακολιά για αντιστήριξη δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Μέλισσας με δική της δαπάνη

 

Αριθ. Απόφασης:      459/2015

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει και Επιτρέπει στην κ. Βακολιά Ευγενία του Παναγιώτη  να προβεί σε κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τοίχου από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 σε μήκος 12μ.  ύψους 1,30μ. περίπου και πάχους 25 εκ. με δικά της έξοδα, στο δημοτικό δρόμο στην θέση «ΔΟΥΚΑ» Τ.Κ. Μέλισσας 

 

 

 

Γύθειο  4-1-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 Γεώργιος  Μητσάκος

 

Αρχεία

04/01/2016