Πίνακας Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 4ης τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2018 και των αποφάσεων που λήφθηκαν.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

Συνεδρίαση της  5-2-2018  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  19:00

Πρόσκληση      1158/1-2-2018

Παρόντες Δ.Σ.:    18    Απόντες:  9

Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

Απών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου  

Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   1     Απόντες:  5

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  2   Απόντες :  43

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  4ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2018 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν.

 

 

  1ο

ΘΕΜΑ

Ανάκληση της αριθ. 307/2017 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με ρύθμιση κυκλοφορίας  στην Τ.Κ. Αρεόπολης

 

Αριθ. Απόφασης:     30/2018

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

 Α: Ανακαλεί την αριθ. 307/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β: Ανακαλεί τις αριθ:

-140/2008 ΑΔΣ πρώην Δήμου Οιτύλου,

μερική ανάκληση των αριθ.: 201/2011 και 209/2012 ΑΔΣ Ανατ. Μάνης κατά το μέρος που αφορά την Δ.Κ. Γυθείου και την Τ.Κ. Αρεόπολης,

172,  203 σε ορθή επανάληψη ,  350/2016  και 27/2017 ΑΔΣ Ανατ. Μάνης,

Γ: Εγκρίνει την αριθ. 4/2017 μελέτη με τίτλο «Ρύθμιση κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Αρεόπολης»

Καταψήφισαν οι ΔΣ Ανδρεϊκος Δημήτριος και Λιγνός Νικόλαος.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ υπερψηφίζει με την παρατήρηση να τηρηθούν επακριβώς τα αναφερόμενα στο έγγραφο 281157/29-12-2017 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΟΙ ΔΣ Συκουτρής Δημ. και Πατσάκος Πέτρ. δήλωσαν παρόντες.

 

2ο

Διαγραφή χρέωσης σε βάρος του Γεωργακούνια Παναγιώτη του Βασιλείου.

 

Αριθ. Απόφασης:      31/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Τη διαγραφή από την καρτέλα του Γεωργακούνια Παναγιώτη με κωδικό 7670 του ποσού των 50,88€ από τη χρήση 2000, λόγω λάθους ως προς την φορολογητέα ύλη.

 

 

3ο

Επανυπολογισμός χρέωσης Κολοκοτρώνη Φώτη του Κωνσταντίνου.

 

Αριθ. Απόφασης:      32/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

 Τη διαγραφή από την καρτέλα του συναλλασσόμενου Κολοκοτρώνη Φώτη  του ποσού των  316,42 ευρώ που αφορά τέλη περεπιδημούντων  χρήσης 2015,  λόγω λάθους ως  προς τη φορολογητέα ύλη.

 

 

4ο

Καθορισμός ανταλλάγματος  για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού  και παραλίας Δήμου Ανατ. Μάνης.

 

Αριθ. Απόφασης:      33/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Καθορίζει το αντάλλαγμα παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, (απευθείας παραχώρηση, δημοπρασία) για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών για το έτος 2018, στο ποσό των 12,00€ /τ.μ. για όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου

 

5ο

Ανάθεση του ζητήματος,  της αίτησης ακύρωσης της αριθ.  158/2017 ΑΔΣ από το Λέκα Λεκκάκο στο ΣτΕ, σε δικηγόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του ν. 3463/2006 και καθορισμός αμοιβής του.

 

 

Αριθ. Απόφασης:      34/2018

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την ανάθεση στο δικηγορικό γραφείο των κυρίων Παπακωνσταντίνου, Χλέπα και συνεργάτες, της υπόθεσης που αφορά  την αίτηση ακύρωσης της αριθ.  158/2017 ΑΔΣ με θέμα «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμήματος αγροτεμαχίου στη θέση «Κοντός» Φλομοχωρίου Τ.Κ. Κότρωνα Δήμου Ανατολικής Μάνης φερόμενου ιδιοκτήτη Λέκκα Λεκκάκου» από το Λέκα Λεκκάκο στο ΣτΕ.

Ως αμοιβή του ως άνω Δικηγόρου και της Δικηγορικής Εταιρείας του ορίζεται το ποσό των 1.600,00€, πλέον ΦΠΑ, προκειμένου για την εκπόνηση και κατάθεση του υπομνήματος και το ποσό των 1.500,00€, πλέον ΦΠΑ, προκειμένου για την συζήτηση της υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων των γραμματίων προείσπραξης.

 

 

6ο

Χορήγηση νέας παροχής ηλεκτροδότησης (Πεζοδρόμιο Σελινίτσας θέση Όστρια) για τη σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης.

 

Αριθ. Απόφασης:      35/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

 Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου μας στη δαπάνη για  τη χορήγηση μιας νέας  παροχής  που βρίσκεται στη  διεύθυνση  Πεζοδρόμιο Σελινίτσα (Όστρια) και ανέρχεται στο ποσό των 293,21 € (περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%).

 

 

Γύθειο  8-2-2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Γεώργιος  Μητσάκος

09/02/2018