ΠΙΝΑΚΑΣ Θέματος μοναδικού ημερήσιας διάταξης της 24ης Ειδικής τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2016 και της απόφασης που λήφθηκε.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

 

Ειδική Συνεδρίαση της  30-11-2016  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  19:30

Πρόσκληση      16763/25-11-2016

Παρόντες Δ.Σ.:      20          Απόντες:  7

Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

Απών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου

Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   4     Απόντες:  2

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  18    Απόντες :  27

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 Θέματος μοναδικού   ημερήσιας διάταξης της  24ης  Ειδικής τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2016  και της απόφασης  που λήφθηκε.

02/12/2016