Πίνακας θεμάτων 5ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

 

 

Συνεδρίαση της   12-3-2012  ημέρα  Δευτέρα        και  ώρα  18:00

Πρόσκληση   4723/8-3-2012

Παρόντες Δ.Σ.:       25 

Απόντες:                   2

Παρών ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου

Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων  4    

Απόντες  11

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  16 

 Απόντες    20

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  5ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης

και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

 

α/α

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ

1

Προ Η/Δ

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου

 

Αριθ. Απόφασης:    54/2012 

Το  Δ.Σ. αποφασίζει  ομόφωνα:

Εγκρίνει την πραγματοποίηση εκδηλώσεων την 25η Μαρτίου.

Εγκρίνει και διαθέτει  πίστωση ποσού 3.000,00€  (μαζί με ΦΠΑ) α) για την τοποθέτηση 4 μικροφωνικών εγκαταστάσεων   β) για την προμήθεια στεφάνων και γ) για την παράθεση γεύματος στους επισήμους προσκεκλημένους στην Αρεόπολη.

 

 

 

1

 

Η/Δ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012  σχετικά με υπηρεσίες ύδρευσης

 

Αριθ. Απόφασης:       55/2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό  οικ. έτους 2012   ως κατωτέρω:

  • Από το σκέλος των εσόδων  διαγράφει τα εξής ποσά: (α) από τον Κ.Α. 3212.0001 «Τέλη και Δικαιώματα ύδρευσης Δημ. Ενότ. Αν. Μάνης» ποσό 89.967,14 € και (β) από τον 3212.0002 «Τέλη και Δικαιώματα ύδρευσης Δημ. Ενότ. Σμύνους» ποσό 27.632,14 €.
  • Από το σκέλος των εξόδων διαγράφει τα εξής ποσά: (α) από τον Κ.Α. 25.6011 « Τακτικές Αποδοχές» ποσό 22.246,10 €, (β) από τον 25.6051.0001 «ΤΥΔΚΥ» ποσό 3.297,07 €, (γ) από τον Κ.Α. 25.6051.0002 «ΤΑΔΚΥ – ΤΕΑΔΥ» ποσό 797,74 €, (δ) και  από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό» ποσό 91.258,37 €

 

 

2

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012  για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου

 

Αριθ. Απόφασης:       56/2012 

Το  Δ.Σ  αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό  οικ. έτους 2012  ως κατωτέρω:

Α΄ στα  ΕΣΟΔΑ

1      Ο Κ.Α. 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από  τακτικά έσοδα» μειώνεται  κατά 943.575,91 € και η πίστωση του κωδικού γίνεται 2.753.316,88 €

2     Ο Κ.Α. 5112 με τίτλο « Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα»  ενισχύεται  με το ποσό των 1.434.663,20 €

Β  στα  ΕΞΟΔΑ

Η  διαφορά που προκύπτει  εντάσσεται   στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2012  στο σκέλος των εξόδων  το ποσό των 491.087,29 € (215.786,43 € έκτακτα ειδικευμένα & 275.300,86 € έκτακτα ανειδίκευτα) σε διαφόρους Κ.Α.

Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας δήλωσε παρών

 

 

3

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012  για την κάλυψη οφειλών του Δήμου-Δημιουργία νέων Κ.Α.

 

Αριθ. Απόφασης:     57 /2012  

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό  οικ. έτους 2012   ως κατωτέρω:

Α: Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων  το ποσό των 195.820,86 €  στον Κ.Α. 0619.0003 με τίτλο «Λειτουργικές δαπάνες άρ. 27 Ν. 3756/2009»

Β: Εγγράφει  στο σκέλος των εξόδων το ποσό των 195.820,86 €   σε διάφορους Κ.Α.

Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας δήλωσε παρών

 

4

Αποδοχή ποσού 15.864,69€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν  σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012

 

Αριθ. Απόφασης:       58 /2012 

Το  Δ.Σ.    αποφασίζει  ομόφωνα

Αποδέχεται ποσό 15.864,69 €  που αφορά μισθώματα σχολικών μονάδων

 

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό  οικ. έτους 2012  και  εγγράφει:

α)  στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 0619.0002 «ΚΑΠ για καταβολή μισθωμάτων » ποσό 15.830,91 € και

β) στο σκέλος των εξόδων  στους παρακάτω κωδικούς αριθμούς:

Κ.Α. 80.8117.0007 με τίτλο «Εξόφληση μισθωμάτων έτους 2011 και ποσό 13.341,47 €

Κ.Α. 70.6232.0001 με τίτλο «Μισθώματα 2 αιθουσών 1ου Δημ. Σχολ. Γυθείου» και ποσό 2.489,44 €

 

 

5

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 για αποζημίωση ζημιάς σε ιδιώτη

 

Αριθ. Απόφασης:      59 /2012 

Αποχώρησε ο ΔΣ Ροζάκης Γεώργιος

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό  οικ. έτους 2012 ως  κατωτέρω:

μεταφέρει ποσό 615,00 € από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό» στον Κ.Α.00.6495.0001 με τίτλο  «Αποζημίωση ζημιάς στον κ. Μοτσοβολέα Σαράντο» και ποσό 615.00,00 €

Καταψήφισαν οι ΔΣ Χριστοδουλάκος Θ, Ανδρεϊκος Δ, Εξαρχάκος Γ, Μαυροειδόγγονας Ν, Γατέας Α, Τζεφεράκος Ι, Κατσαφούρος Γ, Καρκαλάκος Δ, Γεωργαράκος Η και Μπουκουβάλας Ι.

 

6

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 για εξόφληση του έργου « Τσιμεντοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις –Διανοίξεις  Τ.Δ. Καρέας-Γέρμας-Βαχού-Κελεφάς-Οιτύλου-Αρεόπολης και Πύργου Διρού» ποσού 15.795,40€

 

Αριθ. Απόφασης:       60 /2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό  οικ. έτους 2012  και

μεταφέρει πίστωση ποσού 15.795,40 € από τον Κ.Α. 30.7323.0002 με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ Τ.Δ. ΚΑΡΕΑΣ - ΓΕΡΜΑΣ - ΒΑΧΟΥ - ΚΕΛΕΦΑΣ - ΟΙΤΥΛΟΥ - ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ & ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ» στον Κ.Α. 80.8120 με τίτλο « Οφειλές Επενδυτικών Δαπανών Π.Ο.Ε.»

 

 

 7

Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης Γ’ τριμήνου 2011

 

Αριθ. Απόφασης:      61 /2012 

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την συνταχθείσα από την Οικονομική Επιτροπή έκθεση  εσόδων–εξόδων  Γ΄ Τριμήνου 2011

Καταψήφισαν οι ΔΣ Τζεφεράκος Ι, Γατέας Α., Κατσαφούρος Γ., Καρκαλάκος Δ., Γεωργαράκος Η., Μπουκουβάλας Ι.

 

8

Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης Δ’ τριμήνου 2011

 

 

Αριθ. Απόφασης:      62/2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την συνταχθείσα από την Οικονομική Επιτροπή έκθεση  εσόδων–εξόδων  Δ΄ Τριμήνου 2011

Καταψήφισαν οι ΔΣ Τζεφεράκος Ι, Γατέας Α., Κατσαφούρος Γ., Καρκαλάκος Δ., Γεωργαράκος Η., Μπουκουβάλας Ι. 

 

 9

Συζήτηση αίτησης Καλυβίτη Ελισάβετ  σχετικά με προσκύρωση μη άρτιου τμήματος 70,93 τ.μ. στην ιδιοκτησία της 

 

Αριθ. Απόφασης:    63 /2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Την διόρθωση του κτηματολογίου σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα

 Καταψήφισαν οι ΔΣ Τζεφεράκος Ι, Γατέας Α., Κατσαφούρος Γ., Καρκαλάκος Δ., Γεωργαράκος Η.,

 

10

 

 

Συζήτηση αιτήματος Προέδρου Τ.Κ. Κοκκάλας για χορήγηση άδειας προκείμενου να προβεί σε δενδροφύτευση στις Παραλίες Κοκκάλας

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Αναβολή της συζήτησης του θέματος  προκειμένου να γνωμοδοτήσει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου

 

11

Έγκριση της αριθ. 9/2012 Τ.Μ.  του έργου « Οδοποιία τέως Δήμου Σμύνους και Τ.Κ. Λυγερέα και Κρήνης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του

 

Αριθ. Απόφασης:     64 /2012

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθ.  9/2012 τεχνική μελέτη του έργου «Οδοποιία τέως Δήμου Σμύνους και Τ.Κ. Λυγερέα και Κρήνης » προϋπολογισμού δαπάνης 265.000,00€ προερχόμενη από ΣΑΤΑ  και τακτικά έσοδα.

Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου την  δημοπρασία.

 

12

Έγκριση της αριθ.  10/2012 Τ.Μ.  του έργου « Οδοποιία Τ.Κ. Δροσοπηγής-Καρυουπόλεως-Νεοχωρίου-Σκουταρίου-Καλυβίων-Χωσιαρίου-Καρβελά-Μυρσίνης-Σιδηροκάστρου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του

 

Αριθ. Απόφασης:      65/2012

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθ.  10/2012 τεχνική μελέτη του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Δροσοπηγής-Καρυουπόλεως-Νεοχωρίου-Σκουταρίου-Καλυβίων-Χωσιαρίου-Καρβελά-Μυρσίνης-Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού δαπάνης 225.000,00€ προερχόμενη από  τακτικά έσοδα  ( Επενδ. Αρ. 27 Ν. 3756/2009)

Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου την  δημοπρασία.

 

13

Έγκριση της αριθ. 8/2012 Τ.Μ.  του έργου « Επισκευές δημοτικών καταστημάτων Δήμου Οιτύλου » -Αναμόρφωση προϋπολογισμού και  καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του

 

Αριθ. Απόφασης:        66/2012 

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει ομόφωνα

Α. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2012 και μεταφέρει πίστωση ποσού 30.000,00 € από τον Κ.Α. 9111 «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ» στον Κ.Α. 10.7331.0009 με τίτλο «Επισκευές Δημοτικών Καταστημάτων τέως Δήμου Οιτύλου»

Β. Εγκρίνει την αριθ.  8/2012 τεχνική μελέτη του έργου «Επισκευές Δημοτικών Καταστημάτων τέως Δήμου Οιτύλου » προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€ προερχόμενη από τακτικά 70.000,00€  και έκτακτα έσοδα με ποσό 30.000,00

Γ. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου την  δημοπρασία.

 

14

Έγκριση της  Τ.Μ.  του έργου « Εγκατάσταση πλωτών εξεδρών στις περιοχές Γερολιμένα και Λιμένι Ανατολικής Μάνης»

 

Αριθ. Απόφασης:       67 /2012 

Το  Δ.Σ  αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει την ελεγμένη και θεωρημένη τεχνική μελέτη του έργου «Εγκατάσταση πλωτών εξεδρών στις περιοχές Γερολιμένα και Λιμένι Ανατολικής Μάνης» που συνέταξε ο Ναυπηγός Μηχανικός κ. Θεοχάρης Μπακάλης 

 

 

15

Συγκρότηση επιτροπής για παροχή γνωμοδοτήσεων  για καθορισμό ορίων οικισμών

 

Αριθ. Απόφασης:       68 /2012 

Το  Δ.Σ  αποφασίζει  ομόφωνα

Ορίζει  επιτροπή αποτελούμενη από τους μηχανικούς Κορωναίο Στέφανο, Τσιριβάκο Πέτρο και Κατσιαδράμξ Ιωάννη  και τον εκάστοτε Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας  προκειμένου να καθορίζουν τα όρια οικισμών  ‘όπου δεν υπάρχουν

16

Συζήτηση αιτήματος Ναυτικού Ομίλου Λακωνίας   

 

Αριθ. Απόφασης:        69/2012  

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Να είναι συνδιοργανωτής ο Δήμος με τον Ν.Ο.Λ.  στην διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Εγκτρίνει και διαθέτει πίστωση ποσού 10.000,00€  στο Ν.Ο.Λ. για την διοργάνωση του πρωταθλήματος

Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας δήλωσε παρών

17

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2012

 

Αριθ. Απόφασης:         70/2012

 

Το  Δ.Σ.    αποφασίζει  ομόφωνα

Συγκροτεί τις επιτροπές παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2012 όπως αυτές αναφέρονται στο από 12-3-2012 πρακτικό κλήρωσης

18

Σχετικά με τις οφειλές της  πρώην μισθώτριας  του  Τουριστικού Περιπτέρου Γυθείου Εταιρείας « Ε. Τσαλίκης και Σια Ο.Ε.»

 

Αριθ. Απόφασης:      71 /2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Να προχωρήσει ο Δήμος στην ρευστοποίηση της εγγυητικής επιστολής  που έχει κατατεθεί υπέρ του από την « Ε. Τσαλίκης και Σια Ο.Ε.» , στο συμψηφισμό του ποσού με τα οφειλόμενα μισθώματα  και να διεκδικηθεί το υπόλοιπο της οφειλής. 

19

Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης  έτους 2012 Δήμου Αν. Μάνης-Αναμόρφωση  προϋπολογισμού

 

Αριθ. Απόφασης:       72/2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό  οικ. έτους 2012 και

μεταφέρει πίστωση ποσού 45.000,00 € από τον Κ.Α. 9111 «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ» στον Κ.Α. 30.6162.0002 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τον Μουσειολογικό, Αρχιτεκτονικό και Ερμηνευτικό Σχεδιασμό ΚΠΕ» από τακτικά έσοδα του Δήμου.

 

2. Τροποποιείτο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2012 του Δήμου Ανατολικής Μάνης και  Εντάσσει τη δράση  Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τον Μουσειολογικό, Αρχιτεκτονικό και Ερμηνευτικό Σχεδιασμό ΚΠΕ συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ, στο πρόγραμμα επενδύσεων του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών

Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας δήλωσε παρών 

20

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ Δήμου Αν. Μάνης και Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο  «Ύδρευση οικισμού Ακούμαρου»

 

Αριθ. Απόφασης:      73/2012 

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Α Εγκρίνει την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης   του Δήμου Αν. Μάνης με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Αν. Μάνης (ΔΕΥΑΑΜ), λόγω του ότι αυτή δεν διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ

Β. Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης

Γ. Ορίζονται εκπρόσωποι του Δήμου Ανατολικής Μάνης  στην προβλεπόμενη από την σύμβαση κοινή επιτροπή  οι Δ.Σ. Κατσιβέλης Μιχ. και Μουρκόγιαννης Σπ. με αναπληρωτές  αυτών τους επίσης ΔΣ Καπασούρης Αλέξ. και Μπουκουβάλα Ι.

Δ. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Ανδρεάκος για την υπογραφή της Προγραμματικής σύμβασης.

Καταψήφισε ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας

 

21

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ Δήμου Αν. Μάνης και Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο « Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου»

 

Αριθ. Απόφασης:      74/2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Α Εγκρίνει την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης   του Δήμου Αν. Μάνης με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Αν. Μάνης (ΔΕΥΑΑΜ), λόγω του ότι αυτή δεν διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ

Β. Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης

Γ. Ορίζονται εκπρόσωποι του Δήμου Ανατολικής Μάνης  στην προβλεπόμενη από την σύμβαση κοινή επιτροπή  οι Δ.Σ. Κατσιβέλης Μιχ. και Μουρκόγιαννης Σπ. με αναπληρωτές  αυτών τους επίσης ΔΣ Καπασούρης Αλέξ. και Μπουκουβάλα Ι.

Δ. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Ανδρεάκος για την υπογραφή της Προγραμματικής σύμβασης.

Καταψήφισε ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας

 

22

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ Δήμου Αν. Μάνης και Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο  «Αντικατάσταση και συνέχιση του αγωγού από δεξαμενή Τ.Δ. Αλίκων  μέχρι την δεξαμενή Τ.Δ. Γερολιμένα» 

 

Αριθ. Απόφασης:     75/2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Α Εγκρίνει την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης   του Δήμου Αν. Μάνης με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Αν. Μάνης (ΔΕΥΑΑΜ), λόγω του ότι αυτή δεν διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ

Β. Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης

Γ. Ορίζονται εκπρόσωποι του Δήμου Ανατολικής Μάνης  στην προβλεπόμενη από την σύμβαση κοινή επιτροπή  οι Δ.Σ. Κατσιβέλης Μιχ. και Μουρκόγιαννης Σπ. με αναπληρωτές  αυτών τους επίσης ΔΣ Καπασούρης Αλέξ. και Μπουκουβάλα Ι.

Δ. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Ανδρεάκος για την υπογραφή της Προγραμματικής σύμβασης.

Καταψήφισε ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας

 

23

 

 

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ Δήμου Αν. Μάνης και Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αγωγός ύδρευσης από τη  θέση Γεωργακαράκου –Ν. Οίτυλο-Οίτυλο »

 

Αριθ. Απόφασης:     76/2012

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Α Εγκρίνει την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης   του Δήμου Αν. Μάνης με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Αν. Μάνης (ΔΕΥΑΑΜ), λόγω του ότι αυτή δεν διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ

Β. Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης

Γ. Ορίζονται εκπρόσωποι του Δήμου Ανατολικής Μάνης  στην προβλεπόμενη από την σύμβαση κοινή επιτροπή  οι Δ.Σ. Κατσιβέλης Μιχ. και Μουρκόγιαννης Σπ. με αναπληρωτές  αυτών τους επίσης ΔΣ Καπασούρης Αλέξ. και Μπουκουβάλα Ι.

Δ. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Ανδρεάκος για την υπογραφή της Προγραμματικής σύμβασης.

Καταψήφισε ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας

 

24

Έγκριση της αριθ. 41/2012 Απόφασης του Δ.Σ.  Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ.  περί τροποποίησης της  αριθ. 24/2011 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου  σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της  Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ

Αριθ. Απόφασης:      77/2012

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την αριθ. 41/2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΔΕΥΑ Ανατολικής Μάνης   ως κατωτέρω:

1. Στο Τοπικό Διαμέρισμα Καστάνιας του Δήμου Αν.Μάνης, η χρέωση του ύδατος βάση μετρήσεων των υδρομετρητών θα γίνεται μόνο  κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

2. Η χρέωση του παγίου παραμένει σύμφωνη με την 24/2011 απόφαση και θα είναι 39 ευρώ το έτος για τις οικίες και τους πολύτεκνους, 65 ευρώ το έτος για τα καταστήματα, ξενοδοχεία, μικρές και μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες.

Καταψήφισε ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας

 

 

                   Γύθειο   14-3-2012

                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                    Χρήστος  Αναστασάκος

 

 

 

 

 

 

 

14/03/2012