ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

 

 

Συνεδρίαση της   21-2-2012  ημέρα  Τρίτη       και  ώρα  17:30

Πρόσκληση   2643/17-2-2012

Παρόντες Δ.Σ.:       23                          Απόντες:   4

Απών ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου

Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων  7    Απόντες  8

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  15     Απόντες    21

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης

και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

 

α/α

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ

1

Καταπολέμηση ή μη του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2012

 

Αριθ. Απόφασης:    26 /2012 

Το  Δ.Σ. αποφασίζει  ομόφωνα:

1. Την δολωματική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς από εδάφους για το έτος 2012   στις Τοπικές Κοινότητες,   Πετρίνας, Μελιτίνης, Κοκκίνων Λουρίων, Παλαιόβρυσης,  Λυγερέα,  Αγίου Νικολάου, Πύργος Διρού, Σελεγουδίου, Αρεόπολης, Κοίτας και Καστάνιας  χωρίς περιορισμούς και υποδείξεις.

2. Αποδέχεται την δαπάνη καταπολέμησης, η οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι 2% επί της μικρότερης τιμής συγκέντρωσης  του παρθένου ελαιολάδου και 2% επί της αξίας των βρωσίμων ελαιών που πωλούνται χονδρικά από τους παραγωγούς ή  τους εντολοδόχους των.

3. Στις προτεινόμενες περιοχές αναμένονται παραγωγές μεγαλύτερες του 25% για τις ελαιοποιήσιμες ελιές και μεγαλύτερες του 20% για τις βρώσιμες ελιές.

Σε όλες τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες που είτε έλαβαν αρνητικές αποφάσεις ή δεν έστειλαν στο Δήμο καθόλου αποφάσεις δεν θα πραγματοποιηθεί δολωματική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.

 

2

Καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και  στον αντιπρόεδρο  του Διοικητικού Συμβουλίων  των Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 242  ν.3463/2006). 

 

 

Αριθ. Απόφασης:       27/2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Α:  Καθορίζει τα Μηνιαία έξοδα παράστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης»   ως εξής:

1. Ποσό Χιλίων (1.000,00€) ως έξοδα παράστασης Προέδρου

2. Ποσό  τετρακοσίων (400,00 €) ως έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου

Β:  Καθορίζει τα Μηνιαία έξοδα παράστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αν. Μάνης»   ως εξής:

1. Ποσό Χιλίων  ( 1.000,00 €)  ως έξοδα παράστασης Προέδρου

2. Ποσό τετρακοσίων (400,00 €)   ως έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου

Από την έκδοση των ΦΕΚ της σύστασης αυτών και εντεύθεν.

Καταψήφισαν οι ΔΣ Γατέας, Τζεφεράκος, Κατσαφούρος, Καρκαλάκος, Κουτρουβίδης, Μιχαλολιάκος, Γεωργακάκος και Γεωργαράκος.

 

3

Καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  των Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 242 ν. 3463/2006).

 

Αριθ. Απόφασης:       28 /2012 

Το  Δ.Σ  αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

 

Α1: Την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης», για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α2: Το ύψος της αποζημίωσης, για κάθε συνεδρίαση,  ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%) των μηνιαίων εξόδων παράστασης του οικείου δημάρχου και μέχρι τρεις συνεδριάσεις κατ’ ανώτατο ανά μήνα.

 

Β1: Την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ανατολικής Μάνης», για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β2: Το ύψος της αποζημίωσης, για κάθε συνεδρίαση,  ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%) των μηνιαίων εξόδων παράστασης του οικείου δημάρχου και μέχρι τρεις συνεδριάσεις κατ’ ανώτατο ανά μήνα.

Καταψήφισαν οι ΔΣ ,Κουτρουβίδης, Μιχαλολιάκος, Γεωργακάκος και Γεωργαράκος

4

Περί συμμετοχής του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε άπορους για το έτος 2012

 

Αριθ. Απόφασης:      29 /2012  

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  ομόφωνα

Την συμμετοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων.

Να συμπεριληφθεί ο Δήμος Ανατολικής Μάνης στο Πρόγραμμα δωρεάν διανομής  προϊόντων (ζυμαρικών, τυριού και ρυζιού) για το έτος 2012 και

Ορίζει υπεύθυνο  την ΔΣ Λυροφώνη Γεωργία με αναπληρωτή της τον επίσης ΔΣ  Αραπάκο Θεόδωρο για την παραλαβή και την διανομή στους τελικούς δικαιούχους.

 

  5

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2012-Αναμόρφωση προϋπολογισμού

 

Αριθ. Απόφασης:      30  /2012 

Το  Δ.Σ.    αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Α. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012  για δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο « Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Αν. Μάνης & Περιφ. Πελοποννήσου (Καταπολέμηση Κουνουπιών 2012)»

Β.Εγκρίνει την σκοπιμότητα   και τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης 

Γ. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Αν. Μάνης ως προς τη διάθεση του επιστημονικού προσωπικού, του τεχνικού προσωπικού εάν αυτό απαιτηθεί και της συμμετοχής του Δήμου Αν. Μάνης με το ποσό των 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  από ιδίους πόρους του Δήμου.

Δ. Ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου Ανατολικής Μάνης  στην προβλεπόμενη από την σύμβαση κοινή επιτροπή  ο Δημοτικός Σύμβουλος  Καπασούρης Αλεξ.  με αναπληρωτή του τον επίσης ΔΣ Αγριόδημα Μιχ.

Ε. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Ανδρεάκος για την υπογραφή της Προγραμματικής σύμβασης.

Καταψήφισε ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας

 

 

6

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης και της  Περιφέρειας Πελοποννήσου/Π.Ε.  Λακωνίας  για  την κατασκευή του  έργου «Κατασκευή δρόμου από την υπ’ αριθ. 18 ΕΠ. Ο. Μυρσίνη-Σιδηρόκαστρο  προς Πολυάραβο» 

 

Αριθ. Απόφασης:      31 /2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης  για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δρόμου από την υπ’ αριθ. 18 ΕΠ. Ο. Μυρσίνη-Σιδηρόκαστρο  προς Πολυάραβο» μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ανατ.  Μάνης 

Β. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Αν. Μάνης με το ποσό των 5.000,00€ πίστωση που έχει προβλεφθεί ήδη στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2012 και στον Κ.Α. 00.6736.0004  του σκέλους των εξόδων.

Γ. Ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου Ανατολικής Μάνης  στην προβλεπόμενη από την σύμβαση κοινή επιτροπή  ο Δ.Σ Καπασούρης Αλέξ.  με αναπληρωτή του τον επίσης ΔΣ Αραπάκο Θεόδωρο

Δ. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Ανδρεάκος για την υπογραφή της Προγραμματικής σύμβασης.

Καταψήφισε ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας

 

7

Σχετικά με τοποθέτηση παροχών Φ.Ο.Π.

 

 

Αριθ. Απόφασης:       32/2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

1. Ανακαλεί τις αριθ. 198/2011,   295/2011   και 399/2011 προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου  Ανατολικής  Μάνης.

 

2. Όπως παρακρατηθεί  συνολικό ποσό  9.758,48€ από τα Δημοτικά Τέλη που αποδίδει στο Δήμο η ΔΕΗ  για την ηλεκτροδότηση  διαφόρων ακινήτων του Δήμου μας

 

8

Διαγραφή βεβαιωμένων  μισθωμάτων έτους 2011 και βεβαιωμένου χαρτοσήμου μισθωμάτων 2011 κ.  Ζαβαλάκου Χρήστου

 

Αριθ. Απόφασης:      33/2012 

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  ομόφωνα

Την διαγραφή   από τους  χρηματικούς καταλόγους  επ’ ονόματι Χρήστου Ζαβαλάκου του Γεωργίου  λόγω καταγγελίας σύμβασης μίσθωσης  για το ακίνητο που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλυβίων

 1. Βεβαιωμένων μισθωμάτων ποσού 162,50 €
 2. Βεβαιωμένου χαρτοσήμου μισθωμάτων ποσού 5,86 €
 3. Προσαυξήσεων προερχομένων από την ανωτέρω αιτία

 

9

Έγκριση Κανονισμού διάθεσης θυρίδων οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο «Αγ. Γεώργιος»  Τοπικής Κοινότητας Οιτύλου , Δ.Ε. Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Αριθ. Απόφασης:      34/2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει τον Κανονισμό διάθεσης θυρίδων οστεοφυλακίων στο κοιμητήριο «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Τοπικής Κοινότητας Οιτύλου, Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου, Δήμου Ανατολικής Μάνης ως κατωτέρω:

 

Στο Κοιμητήριο Αγ. Γεωργίου της Τ.Κ.  Οίτυλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης  Λακωνίας  έχουν κατασκευαστεί από τον τέως Δήμου Οιτύλου 99 οστεοφυλάκια.

Τα ανωτέρω οστεοφυλάκια  προορίζονται  για τη φύλαξη των οστών των ανακομιζόμενων νεκρών, καθώς και των δοχείων φύλαξης της τέφρας στις περιπτώσεις καύσεως  των νεκρών.

Οι θυρίδες του οστεοφυλακίου αριθμούνται, έτσι όπως απεικονίζονται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα.

Η διάθεση των θυρίδων γίνεται   βάσει τηρούμενου <βιβλίου  οστεοφυλακίου>, το οποίο προ της χρήσης του θα αριθμηθεί, θα μονογραφηθεί και θα θεωρηθεί από τον  δήμαρχο(άρθρο11 παρ.27 Ν.2503/97) και θα τηρείται και ενημερώνεται από τον Δήμαρχο (βλ. άρθρο 12 ΒΔ 542/61).

Οι θυρίδες  παρακολουθούνται στο βιβλίο  κατ΄ αύξοντα αριθμό και

καταχωρούνται ανά φύλλο με τα εξής στοιχεία:  1)τον αριθμό  της θυρίδας του  οστεοφυλακίου,   2) τον   έχοντα  το δικαίωμα χρήσης με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο επικοινωνίας, πλήρη διεύθυνση), 3) τον αριθμό και την ημερομηνία της Απόφασης Δημάρχου σχετικά  με την παραχώρηση της οστεοθυρίδας  , 4)τον αριθμό  και την ημερομηνία διπλοτύπου του Δήμου Ανατολικής Μάνης για την πληρωμή του δικαιώματος, 5) το ποσό του δικαιώματος,  και 5)τα στοιχεία του νεκρού, του οποίου τα οστά φυλάσσονται εντός της οστεοθυρίδας.

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θυρίδας οστεοφυλακίου ενεργείται μετά από αίτηση στο όνομα του ενδιαφερόμενου και θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την έκδοση και υπογραφή της παραχωρητηρίου πράξης που συντάσσεται σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα 1.

Η παραχώρηση μαρμάρινης οστεοθυρίδας  ενεργείται και γίνεται στο όνομα
του αιτούντος και για την τοποθέτηση των οστών του νεκρού, που εγγράφως έχει δηλώσει στην αίτηση του.

Αν κατά την διάρκεια της χρήσης επιθυμεί την τοποθέτηση άλλων οστών, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως στον Δήμο Ανατολικής Μάνης, όποτε και εκδίδεται νέα πράξη τροποιητική ως προς το άρθρο 2 του υποδείγματος 1.

Η οστεοθυρίδα  δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου στον οποίο γίνεται η παραχώρηση ή για τον οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτική , οποιασδήποτε και καθ' οιονδήποτε τρόπο , μεταβιβάσεως προς τρίτους δια πράξεως εν ζωή ή αιτία θανάτου.

Η παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως οστεοθυρίδας, αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος ,η δε σχετική πράξη του Δήμου αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη. Απαγορεύεται απολύτως η παραχώρηση ή η με οποιονδήποτε τρόπο, χρήση της θυρίδας του οστεοφυλακίου πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης του Δημάρχου.

Απαγορεύεται απόλυτα η εναπόθεση στις μαρμάρινες οστεοθυρίδες, οστών προσώπων που δεν προβλέπονται, ούτε αναφέρονται στην σχετική απόφαση του Δημάρχου.

Τα οστά εντός των θυρίδων του οστεοφυλακίου θα φυλάσσονται σε οστεοθήκες.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και φύλαξη στο  ίδιο κιβώτιο(οστεοθήκη)  οστών περισσότερων του ενός νεκρού.

Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση οστεοθυρίδας  σε δύο ή περισσότερα ταυτοχρόνως πρόσωπα.  

Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση παντός αντικειμένου στην μαρμάρινη οστεοθυρίδα  όπως καντηλιών, ανθοδοχείων, γλαστρών κλπ. εκτός μικρής φωτογραφίας. Σε περίπτωση  που τοποθετούνται τέτοια ή παρόμοια αντικείμενα παρά την απαγόρευση, θα αφαιρούνται και οι συγγενείς θα καταβάλλουν το πόσο που αντιστοιχεί για την αντικατάσταση του μαρμάρου.

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος χρήσης του παραχωρούμενου χώρου, χωρίς αποζημίωση εκ μέρους του Δήμου.

Οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στον Κανονισμό διάθεσης των οστεοφυλακίων, ρυθμίζεται κάθε φορά με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή ισχύει και για τα επόμενα έτη και μέχρι ανακλήσεώς της.

 

10

Καθορισμός δικαιώματος χρήσης θυρίδων Οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο «Αγ. Γεώργιος»  Τοπικής Κοινότητας Οιτύλου , Δ.Ε. Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Αριθ. Απόφασης:     35/2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Καθορίζει την επιβολή εφάπαξ ποσού και για διαρκή χρήση  των θυρίδων του οστεοφυλακίου, προκειμένου  να γίνει η διάθεση τους σε  ενδιαφερόμενους αντί του ποσού των   450 €/ οστεοφυλάκιο

11

 

 

Κατανομή ποσού  35.753,59€ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων

 

Αριθ. Απόφασης:    36 /2012

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Κατανέμει το    ποσό των 35.573,59  € ως κατωτέρω:

α) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης   ποσό  20.573,59€

β)Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης   ποσό 15.000,00€.

Τα παραπάνω ποσά αφορούν  αποκλειστικά την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων

 

12

Κατανομή ποσού  29.090,52 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων

 

Αριθ. Απόφασης:     37 /2012

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Κατανέμει το    ποσό των 29.090,52  € ως κατωτέρω:

α) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης   ποσό  16.778,11€

 β)Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης   ποσό 12.312,41 €.

Τα παραπάνω ποσά  θα διατεθούν   αποκλειστικά  για την  κάλυψη των λειτουργικών δαπανών  των σχολείων.

 

13

Αποδοχή και κατανομή ποσού 21.095,47 για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών σχολείων

 

 

Αριθ. Απόφασης:     38 /2012

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

 1. Αποδέχεται ποσό 21.095,47€  που αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων  πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 2. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό  οικ. έτους 2012  και  εγγράφει: α)  στο σκέλος των εσόδων  και στον Κ.Α. 5111 με τίτλο « Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» ποσό 21.095,47 € και  β) στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 80.8117.0001 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» ποσό 21.095,47 € 
 3. Κατανέμει το    ποσό των 21.095,47 € ως κατωτέρω: 

α) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης   ποσό  12.166,87 €

           β)Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης   ποσό 8.928,60.€.

Τα παραπάνω ποσά  θα διατεθούν   αποκλειστικά  για την  κάλυψη των λειτουργικών δαπανών  των σχολείων.

 

14

Αποδοχή και κατανομή ποσού 11.462,78€ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων

 

Αριθ. Απόφασης:       39 /2012 

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει ομόφωνα

 1. Αποδέχεται ποσό 11.462,78€  που αφορά την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων   πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 2. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό  οικ. έτους 2012   και  εγγράφει: α)  στο σκέλος των εσόδων  και στον Κ.Α. 1312 με τίτλο « Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθ. 13 Ν 2880/2001)» ποσό 11.462,78 € και στο σκέλος των εξόδων   και στον Κ.Α. 80.8117.0002 «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων» ποσό 11.462,78 €   διότι αφορά δαπάνη του έτους 2011
 3. Κατανέμει το    ποσό των 11.462,78 € ως κατωτέρω: 

     α) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης   ποσό  6.462,78€

     β)Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης   ποσό 5.000,00€.

 

Τα παραπάνω ποσά  θα διατεθούν   αποκλειστικά  για την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων   πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Σχετικά με αποδοχή ή μη της απαιτήσεως της Εταιρείας «Τεχνοδιάσταση Α.Ε.»  κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης  σύμφωνα με την από 23-11-2009 αγωγή

 

 

Επειδή το  θέμα αυτό  τέθηκε εκ παραδρομής στην Η/Δ   αποφασίστηκε ομόφωνα η διαγραφή του και  η αναρίθμιση των επόμενων θεμάτων 

Μετά την λήξη της συνεδρίασης έγινε σχετική  ενημέρωση  προς το Σώμα από τον κ. Δήμαρχο

15

Σχετικά με την καθιέρωση της 17ης Μαρτίου ως επίσημης αργίας του Δήμου         Ανατολικής Μάνης

 

Αριθ. Απόφασης:        40/2012 

Το  Δ.Σ  αποφασίζει  ομόφωνα

Καθιερώνει την 17η Μαρτίου ως επίσημη αργία  σε  όλο  το Καλλικρατικό Δήμο Ανατολικής Μάνης

Υπερψήφισαν και όλοι οι παρόντες Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων

16

Συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

 

Αριθ. Απόφασης:       41 /2012  

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  ομόφωνα

Ορίζει ως Πρόεδρο και μέλη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αν. Μάνης τους εξής:

1. Την ΔΣ  Λυροφώνη Γεωργία ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δ.Σ.  Αραπάκο Θεόδωρο

2. Τον ΔΣ Χριστοδουλάκο Θ ως Μέλος με αναπληρωτή τον ΔΣ Καπασούρη Αλέξανδρο

3. Τον ΔΣ Αγριόδημα Μιχ. ως Μέλος  με αναπληρωτή τον ΔΣ Κοκοράκη Παν/τη

4. Τον ΔΣ Κατσιβέλη ΜΙχ. ως Μέλος με αναπληρώτρια την ΔΣ Δρακουλάκου Ελένη

5. Τον ΔΣ Γεωργαράκο Ηλία ως  Μέλος με αναπληρωτή τον ΔΣ Κατσαφούρο Γεώργιο

6. Τον KASTRIOT HOJA  ως Μέλος – Εκπρόσωπο μεταναστών

7. ARTAN KURTI  ως Μέλος – Εκπρόσωπο μεταναστών

 

17

Έγκριση της αριθ. 2/2012 τεχνικής μελέτης  του έργου «Οδοποιία τέως Δήμου Οιτύλου 2012 » και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του

 

Αριθ. Απόφασης:        42/2012

 

Το  Δ.Σ.    αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθ.  2/2012 τεχνική μελέτη του έργου «Οδοποιία τέως Δήμου Οιτύλου 2012» προϋπολογισμού δαπάνης 266.000,00€

Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου την  δημοπρασία

 

18

Έγκριση της αριθ. 1/2012 τεχνικής μελέτης  του έργου «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δήμου», καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του-Αναμόρφωση προϋπολογισμού

 

Αριθ. Απόφασης:      43 /2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Α. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2012 ως κατωτέρω:

Μεταφέρει πίστωση ποσού 11.100,00 € από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό» στον Κ.Α. 45.7336.0002  με τίτλο « Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δήμου» και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 71.100,00€ .  Η επιπλέον πίστωση θα βαρύνει τα έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα του Δήμου.

Β. Εγκρίνει την αριθ.  1/2012 τεχνική μελέτη του έργου «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 71.100,00€ προερχόμενη από τακτικά έσοδα με ποσό 60.000,00 και από έκτακτα ανειδίκευτα με ποσό 11.100,00€

 

Γ. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου την  δημοπρασία.

 

19

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του  έργου «Κατασκευή Ομβροδεξαμενών  Τ.Κ. Άνω Μπουλαριών-Λάγεια»

 

Αριθ. Απόφασης:       44/2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

 

Εγκρίνει όπως δοθεί  παράταση στον ανάδοχο του έργου  «Κατασκευή ομβροδεξαμενών Τ.Κ. Άνω Μπουλαριών-Λάγεια»   Παναγιώτη Κοφινάκο   μέχρι την 2-5-2012 γιατί οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτησή του θεωρούνται   βάσιμοι  και πραγματικοί

Η παράταση δίνεται με αναθεώρηση των τιμών.

 

20

Περί εγκρίσεως χορήγησης νέων αδειών υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου Δήμου Ανατολικής Μάνης  καθώς  και ανανέωση  αδειών πλανοδίου εμπορίου

 

Αριθ. Απόφασης:      45/2012 

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση αδειών  υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου  (Καντίνες) στους παρακάτω

1. Γουνελάς Παναγιώτης του Δημητρίου

2. Κάσση Αμπελία του Γεωργίου

3. Γουνελά  Παναγιώτα του Θεοδώρου

4. Γουνελά Ανδριάνα του Στυλιανού

5. Κουμεντάκος Κυριάκος του Αριστείδη

6. Βουγιουκλάκης Δημήτριος του Νικολάου

7. Μουζάκη Μαριάννα του Ανδρέα

Εγκρίνει την ανανέωση των αδειών  υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου Τύπου Α  (Νωπά Αλιεύματα)  στους παρακάτω

 

1.Μαστοράκος Γεώργιος του Παναγιώτη

2. Μιχαλακάκος Δημήτριος του Γεωργίου

3. Ξηνταράκος Σταμάτιος του Κυριάκου

4. α) Κουρμπέλης Πέτρος του Απόστολου

    β)Κουρμπέλης Απόστολος του Πέτρου

5. Λεβεντζώνης Παναγιώτης του Νικολάου

 

Όλοι οι ανωτέρω είτε δεν οφείλουν στο Δήμο είτε δεν έχουν συναλλαγή με το Δήμο

 

21

Περί εγκρίσεως χορήγησης νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

 

Αριθ. Απόφασης:      46/2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση αδειών  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου  για 3 έτη  στους παρακάτω

1. Γιαννουλάκου Πηνελόπη του Παναγιώτη  (για ιδιωτικό χώρο)

2. Κουφογιάννης Γεώργιος του Παναγιώτη ( για ψήσιμο καλαμποκιού στη θέση πλατεία Δημαρχείου)

3. Κουφογιάννη Ζαχαρούλα του Γεωργίου ( για ψήσιμο καλαμποκιού βόρεια του ξεονοχείου ΑΚΤΑΙΟΝ

4. Μποτσαράκος Γεώργιος του Πέτρου (εποχιακά είδη –ψιλικά- δώρα)

5 Κουφάκη Νίκη του Εμμανουήλ ( παραδοσιακά είδη λαϊκής τέχνης)

Όλοι οι ανωτέρω είτε δεν οφείλουν στο Δήμο είτε δεν έχουν συναλλαγή με το Δήμο

 

22

Σχετικά με παραχώρηση χώρου  από το Διοικητήριο  πρώην Δήμου Οιτύλου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αρεόπολης

 

Αριθ. Απόφασης:     47/2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την επέκταση του χώρου  στέγασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συμπεριλαμβάνοντας στην χρήση της και το χώρο που χρησιμοποιούσε η Δ.Ο.Υ. Αρεόπολης η οποία καταργήθηκε.

 

23

 

 

Συζήτηση αίτησης Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Γυθείου   για παραχώρηση χώρου προς στέγαση  και περίθαλψη αδέσποτων ζώων

 

 

Το θέμα αυτό  αποσύρθηκε

24

Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου (πρώην Δημοτικού Σχολείου) στον  Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Καρβελιωτών  «ο Καρβελάς»

 

Αριθ. Απόφασης:     48 /2012

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

 

Τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου  Καρβελά, στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Καρβελιωτών «Ο ΚΑΡΒΕΛΑΣ»

Σκοπός της παραχώρησης είναι η στέγαση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου για το συμφέρον του χωριού.

Όποτε θελήσει ο Δήμος να κάνει εκδηλώσεις θα μπορεί να χρησιμοποιεί  το χώρο

Η ανωτέρω παραχώρηση μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση που οι λόγοι οι οποίοι  την είχαν υπαγορεύσει  εκλείψουν.

 

25

Αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2012 για την κάλυψη της δαπάνης του εργατοτεχνικού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Δήμου

 

 

Αριθ. Απόφασης:      49/2012

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό  οικ. έτους 2012  και   μεταφέρει ποσό 27.000,00 € από τον Κ.Α. 9111 «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ» στους Κ.Α. του σκέλους των εξόδων

α)  Κ.Α. 70.6041.0003 με τίτλο «Αποδοχές προσωπικού με δίμηνη σύμβαση (434/2011 ΑΔΣ)» και ποσό 20.000,00 € και

β) Κ.Α. 70.6054.0003 με τίτλο « Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με δίμηνη σύμβαση (434/2011 ΑΔΣ)» και ποσό 7.000,00 € και η πίστωση θα βαρύνει τα έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα του Δήμου.

Καταψήφισε ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας

26

 

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2012  για την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες 2012», τροποποίηση τεχνικού προγράμματος,  έγκριση της αριθ.  5/2012 Τ.Μ. και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του

 

Αριθ. Απόφασης:     50/2012

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

 

Α. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2012  ως κατωτέρω:

Εγγράφει ποσό  90.848,28 € στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 0619.0004 με τίτλο « Επενδύσεις – Έργα άρ. 27 Ν. 3756/2009» και στο σκέλος των εξόδων  στον Κ.Α. 30.7333.0021 με τίτλο « Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες 2012» και ποσό 64.500,00 € και στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό» ποσό 26.348,28 €.

Β. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου έτους 2012 και γράφει σ’ αυτό το έργο «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες 2012».

Γ. Εγκρίνει την αριθ.  5/2012 τεχνική μελέτη του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες 2012» προϋπολογισμού δαπάνης 64.500,00€ προερχόμενη από τακτικά έσοδα

Δ. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου την με απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος

 

28

Έγκριση της αριθ. 14/2012 Α.Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αν. Μάνης 

 

Αριθ. Απόφασης:      51/2012

Το  Δ.Σ. αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την αριθ. 14/2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΔΕΥΑ Ανατολικής Μάνης  με τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 17/2012 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ. περί Ψήφισης Ο.Ε.Υ.  της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ»  σύμφωνα με την οποία το άρθρο  9ο   « Ειδικότητες-Προσόντα-Οργανικές θέσεις»  τροποποιείται ως κατωτέρω:

 1. Διαγράφηκε η μία οργανική θέση ειδικότητας Ηλεκτρολόγοι – Μηχανικοί ΠΕ.
 2. Διαγράφηκε η μία οργανική θέση ειδικότητας Χημικός Μηχανικός ΠΕ.
 3. Διαγράφηκε η μία οργανική θέση ειδικότητας Οικονομικό ΤΕ.
 4. Διαγράφηκε η μία οργανική θέση ειδικότητας Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.
 5. Διαγράφηκε η μία οργανική θέση ειδικότητας Δημόσιας Υγείας ΤΕ.
 6. Διαγράφηκε η μία οργανική θέση ειδικότητας Διοικητικοί Γραμματείς ΤΕ.
 7. Διαγράφηκε η μία οργανική θέση ειδικότητας Χειριστές Μηχανημάτων Έργων ΔΕ.
 8. Διαγράφηκε η μία οργανική θέση ειδικότητας Μηχανοτεχνίτες (Σιδηρουργοί – Εφαρμοστές) ΔΕ.
 9. Διαγράφηκε η μία οργανική θέση ειδικότητας Διοικητικοί Ταμίες ΔΕ.
 10. Διαγράφησαν οι τέσσερεις οργανικές θέσεις ειδικότητας Καταμετρητές - Υδρομετρητές ΔΕ.
 11. Διαγράφησαν από τις οκτώ (8) οι έξι (6) θέσεις  Βοηθοί – Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ.
 12. Προστέθηκε  μία θέση Υδρονομέων ΥΕ.

Ο ΔΣ Γεωργαράκος καταψήφισε

 

 

                   Γύθειο   24-2-2012

                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                    Χρήστος Αναστασάκος

 

 

 

 

 

 

 

24/02/2012