ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 26ης τακτικής Συνεδρίασης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

 

Συνεδρίαση της  10-10-2014  ημέρα Παρασκευή και  ώρα  18:30

Πρόσκληση      20730/6-10-2014

Παρόντες Δ.Σ.:       22              Απόντες:  5

Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

Παρών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου

Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:  1        Απόντες:  5 

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 11    Απόντες : 34   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 Θεμάτων  ημερήσιας διάταξης της  26ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2014 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν.

 

 

 

1ο 

ΘΕΜΑ

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Αν. Μάνης μετά του αναπληρωτή του  στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.»

 

Αριθ. Απόφασης:      266/2014

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Ορίζει εκπρόσωπο  του Δήμου Αν. Μάνης  στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ τον Δ.Σ. Τσιριγώτη Παναγιώτη    με αναπληρωτή του τον επίσης ΔΣ Χριστοδουλάκο Θεόδωρο 

 

 

2ο

Χορήγηση νέων παροχών ηλεκτροδότησης για την σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης-Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας των υπηρεσιών-εργασιών

 

Αριθ. Απόφασης:      267/2014

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Α: Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας των  υπηρεσιών-εργασιών για την χορήγηση νέων παροχών ΦΟΠ για την ηλεκτροδότηση των αντίστοιχων έργων και ειδικότερα για τον φωτισμό του νέου γηπέδου Γυθείου καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης και Ερμηνείας

Β: Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου μας στις δαπάνες για τις εργασίες  σχετικά με τις συνδέσεις με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης των ακινήτων / εγκαταστάσεων

 

 

3ο

Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο  «Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2014»

 

Αριθ. Απόφασης:      268/2014

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει όπως χορηγηθεί  παράταση κατά 45 ημέρες και  μέχρι 3-12-2014, όπως έχει αιτηθεί  ο ανάδοχος Γεώργιος Στεφανής  Ε.Δ.Ε,  για την εκτέλεση του  έργου «Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2014»

 

 

4ο

 

Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο « Οδοποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2014»

 

Αριθμ. Απόφασης:      269/2014

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει όπως χορηγηθεί  παράταση κατά 60 ημέρες και  μέχρι 18-12-2014, όπως έχει αιτηθεί  ο ανάδοχος Γεώργιος Στεφανής  Ε.Δ.Ε,  για την εκτέλεση του  έργου «Οδοποιία  Δ.Ε. Ανατ. Μάνης 2014»

 

 

5ο

Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο « Οδοποιία τέως Δήμου Σμύνους 2013»

 

Αριθμ. Απόφασης:      270/2014

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει όπως χορηγηθεί  παράταση κατά 60 ημέρες και  μέχρι 16-12-2014, όπως έχει αιτηθεί  ο ανάδοχος Παναγιώτης Κοφινάκος Ε.Δ.Ε,  για την εκτέλεση του  έργου «Οδοποιία τέως Δήμου Σμύνους 2013» 

 

6ο

Έγκριση  1ου ΑΠΕ του έργου « Διαπλάτυνση-διάνοιξη οδού πυρόσβεσης από Τ.Κ. Πυρρίχου έως Τ.Κ. Κότρωνα στη θέση Φλομοχώρι  του Δήμου Ανατολικής Μάνης»

 

 

Αριθμ. Απόφασης:      271/2014

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ  του έργου   «Διαπλάτυνση-διάνοιξη οδού πυρόσβεσης από ΤΚ Πυρρίχου έως ΤΚ Κότρωνα στη θέση Φλομοχώρι του Δήμου Ανατολικής Μάνης»  για τον οποίο  γνωμοδότησε θετικά  το Περιφερειακό  Συμβούλιο Δημοσίων Έργων  με το υπ’ αριθ. 29/17-9-2014 πρακτικό του

Σύμφωνα με  τον 1ο ΑΠΕ περιορίζεται  η δαπάνη των απρόβλεπτων στο ποσό των 5,67€ διατηρώντας τη συμβατική δαπάνη του έργου στο ίδιο ποσό με αυτό της αρχικής ήτοι 240.484,95€ (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) ή 295.800,00€ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση)

Οι ΔΣ Συκουτρής Δημήτριος και Πατσάκος Πέτρος δήλωσαν παρόντες 

 

 

 

7ο

Έγκριση  2ου ΑΠΕ  και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ύδρευση οικισμού Ακούμαρου»

 

Αριθμ. Απόφασης:      272/2014

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ  και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ  του έργου   «Ύδρευση οικισμού Ακούμαρου» και για τον οποίο α) η ενδιάμεση διαχειριστική αρχή προέγκρινε με το υπ’ αριθ. 4328/26-8-2014 έγγραφό της και β) γνωμοδότησε θετικά  το Περιφερειακό  Συμβούλιο Δημοσίων Έργων  με το υπ’ αριθ. 29/17-9-2014 πρακτικό του

Σύμφωνα με  τον 2ο ΑΠΕ περιορίζεται  η δαπάνη των απρόβλεπτων στο ποσό των 1.397,46€ και ο οποίος διατηρεί τη συμβατική δαπάνη του έργου στο ίδιο ποσό με αυτό της αρχικής ήτοι 329.609,71€ (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεωρήσεις).

 

 

8ο

Καθορισμός του ύψους ημερήσιου τέλους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου , πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς).

 

Αριθμ. Απόφασης:      273/2014

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Τον καθορισμό ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους που υποχρεούνται να καταβάλουν οι επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί που προσέρχονται στους χώρους των Λαϊκών Αγορών που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Ανατ. Μάνης, ανάλογα με το χώρο που καταλαμβάνουν νομίμως, ως εξής :

1)   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ 

Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή τέλους ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που, με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα, ανεξάρτητα αν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές.

Από την καταβολή του τέλους απαλλάσσονται οι επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι χωρίς να ορίσουν αντικαταστάτη τους,  δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από έναν (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.

Το ημερήσιο τέλος θα προκαταβάλλεται ανά εξάμηνο και μέσα στον πρώτο μήνα της έναρξης του εξαμήνου, εφάπαξ, με την κατάθεση του συνολικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Ανατολικής Μάνης στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με αριθμό 332/50502003.

Στο καταθετήριο θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του επαγγελματία πωλητή.

Το ποσό κάθε εξαμήνου ορίζεται στα 125 € ανά θέση.  

2)   ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ 3 ΕΥΡΩ

Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους μόνον για όσες ημέρες προσέρχονται σε αυτές.

Για όποια ημέρα ο παραγωγός πωλητής δεν προσέλθει στη λαϊκή αγορά του Δήμου οφείλει να φροντίσει με δική του ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση του δήμου (τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα από τη διεξαγωγή της λαϊκής) δια μέσου κατάθεσης – αποστολής με κάθε πρόσφορο μέσο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σχετικής υπεύθυνης δήλωσης υπόψη του τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Ταμείου.

Σε περίπτωση παράλειψης αποστολής σχετικής υπεύθυνης δήλωσης τεκμαίρεται η προσέλευση του στη λαϊκή αγορά του Δήμου και υποχρεούται στην καταβολή ημερήσιου δικαιώματος.

Το ημερήσιο τέλος θα προκαταβάλλεται για κάθε μήνα προσελεύσεως μέσα στις πρώτες δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες του μήνα, εφάπαξ, με την κατάθεση του συνολικού μηνιαίου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Ανατολικής Μάνης στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με αριθμό 332/50502003.

Στο καταθετήριο θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του παραγωγού.

Το συνολικό ποσό που θα καταβάλλεται κάθε μήνα υπολογίζεται ως εξής:

«Αριθμός ημερών διαξαγωγής λαϊκής αγοράς μέσα στο μήνα Χ ύψος ημερήσιου δικαιώματος Χ αριθμό θέσεων» .

Β. Οι θέσεις δεσμεύονται για χρήση από τους δικαιούχους για ένα εξάμηνο με την προϋπόθεση της καταβολής του προβλεπόμενου από την παρούσα τέλους.

Γ. Στην περίπτωση που κάποιος πωλητής επιθυμεί να αποχωρήσει από τη λαϊκή αγορά αρμοδιότητας του Δήμου Ανατολικής Μάνης υποχρεούται, όπως υποβάλλει αίτηση διαγραφής, σε διαφορετική περίπτωση θα εξακολουθήσει η χρέωση με τα παραπάνω ποσά έως την κατάθεση της αιτήσεως διαγραφής.

Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας μέχρι την τακτοποίηση της οφειλής, η οποία επιβάλλεται με απόφαση Δημάρχου.

Δ. Το ανωτέρω ποσό αποτελεί το μοναδικό ανταποδοτικό τέλος προς το Δήμο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στους χώρους αυτούς με τη μορφή τελών καθαριότητας, τελών κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

Ε. Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 249/20.10.1958 (Α'171) για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α'171)».

 

9ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για τις υπηρεσίες συμβούλου για την υποβολή και ωρίμανση πρότασης ένταξης  στο πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014

 

Αριθμ. Απόφασης:      -/2014 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

 

Την απόσυρση του θέματος

10ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για απόδοση κρατήσεων

 

Αριθμ. Απόφασης:      274/2014

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 σύμφωνα με την αριθ. 251/2014 απόφαση-εισήγηση της Ο.Ε. ως κατωτέρω:

Μεταφέρει πίστωση ποσού 73,89 € από τον Κ.Α. 00.6331.0006 με τίτλο  «ΕΝΦΙΑ» μέσω αποθεματικού στον Κ.Α. 80.8117.0016 με τίτλο «Οφειλή σε Δ.Ο.Υ. Σπάρτης κρατήσεων από προμήθειες».

 

11ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για προμήθεια σπόρων-φυτών-δενδρυλλίων-ανθέων, έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ

 

Αριθμ. Απόφασης:      275/2014 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Α: Εγκρίνει  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 σύμφωνα με την αριθ. 250/2014  απόφαση-εισήγηση της Ο.Ε. ως κατωτέρω:

Μεταφέρει πίστωση ποσού 40.000,00 € από τον Κ.Α. 35.6692 με τίτλο  «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα» μέσω αποθεματικού σε νέο Κ.Α. 35.6692.0001 με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα».

Μεταφέρει: α) πίστωση ποσού 2.000,00 € από τον Κ.Α. 35.6117.0001 με τίτλο «Εργασίες κοπής δέντρων» και β) πίστωση ποσού 3.000,00 € από τον Κ.Α. 35.7135 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» μέσω αποθεματικού σε νέο Κ.Α. 35.6692.0002 με τίτλο «Προμήθεια σπόρων – φυτών – δενδρυλλίων – ανθέων» πίστωση 5.000,00 €.»

Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας της  προμήθειας σπόρων – φυτών – δενδρυλλίων – ανθέων.

Γ: Συγκροτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του  ΕΚΠΟΤΑ  και του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011  την επιτροπή παραλαβής

 

12ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 και απόδοση ποσού από ΚΑΠ σε παιδικούς σταθμούς & στάδιο

 

Αριθμ. Απόφασης:      276/2014 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Α: Εγκρίνει την απόδοση του ποσού των 169.373,98 €  από ΚΑΠ 2014 για το έτος 2014 στο Ν.Π. με την επωνυμία  «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατ. Μάνης» για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών σταθμών και του δημοτικού σταδίου Γυθείου

Β: Εγκρίνει  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 σύμφωνα με την αριθ. 252/2014 απόφαση-εισήγηση της Ο.Ε. ως κατωτέρω:

Βα. Μεταφέρει στο αποθεματικό, στο αποθεματικό, α) πίστωση ποσού 10.000,00 € από τον Κ.Α. 30.6662.0004 με τίτλο «Προμήθεια λοιπών υλικών», β) πίστωση ποσού 5.000,00 € από τον Κ.Α. 30.7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε. Γυθείου», γ) πίστωση ποσού 10.000,00 € από τον Κ.Α. 30.7135.0004 με τίτλο «Προμήθεια παγκάκια & καμπίνες», δ) πίστωση ποσού 2.995,15 € από τον Κ.Α. 10.7131.0002 με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων», ε) πίστωση ποσού 1.383,83 € από τον Κ.Α. 10.6261.0001 με τίτλο «Ευπρεπισμός εσωτερικών χώρων Δημαρχιακού Μεγάρου» .

Ββ. Μεταφέρει από το Αποθεματικό: α) πίστωση ποσού 14.865,80 € για ενίσχυση του Κ.Α. 00.6712 με τίτλο «Απόδοση σε Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς σταθμούς» και β) πίστωση ποσού 14.513,18 € για ενίσχυση του Κ.Α. 00.6713 με τίτλο «Απόδοση σε Αθλητικούς Οργανισμούς».

 

13ο

Αποδοχή και κατανομή ποσού 63.381,48€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων  έτους 2014.

 

Αριθμ. Απόφασης:      277/2014 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Την αποδοχή του ποσού των 63.381,48 €  που αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων  πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Την κατανομή και απόδοση, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων,   ποσού 36.000,00€ στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή και ποσού 27.381,48€ στην Β/θμια Σχολική Επιτροπή

 

14ο

Αποδοχή ποσού 22.100,00€  για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων, αναμόρφωση προϋπολογισμού  και κατανομή της πίστωσης.

 

Αριθμ. Απόφασης:      278/2014 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Α: Αποδέχεται πίστωση ποσού 22.100,00 € που αποδόθηκε στο Δήμο μας  για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.

Β: Εγκρίνει  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 σύμφωνα με την αριθ. 253/2014 απόφαση-εισήγηση της Ο.Ε. ως κατωτέρω:

Να ενισχυθεί στο σκέλος των εσόδων ο Κ.Α. 1312 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (αρθ. 13 Ν. 2880/2001)» με πίστωση ποσού 1.800,00 € και να μεταφερθεί μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 1.800,00 € για ενίσχυση, στο σκέλος των εξόδων, του Κ.Α. 00.6718.0001 με τίτλο «Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων».

Γ: Κατανέμει το ποσό των 22.100,00€ ώστε να αποδοθεί ως κατωτέρω:

- ποσό 13.000,00€ στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και

- ποσό  9.100,00€στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.

 

15ο

Διόρθωση Κ.Α. στην αριθ. 224/2014 ΑΔΣ σχετικά με «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014» 

 

Αριθμ. Απόφασης:      279/2014 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Διορθώνει τον Κ.Α. στην παρ. 4 του αποφασιστικού μέρους της αριθ. 224/2014, σε Ορθή επανάληψη, Απόφασης του ΔΣ από το λανθασμένο «μέσω αποθεματικού στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6256 με τίτλο «Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού» ποσό 30.400,00 €» στο ορθό  «μέσω αποθεματικού στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6526 με τίτλο «Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού» ποσό 30.400,00 €».

 

16ο

Εξέταση αιτήματος Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. για δωρεά δύο επιβατικών αυτοκινήτων του Δήμου προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

 

Αριθμ. Απόφασης:      280/2014 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Τη δωρεά στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης , Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης » δύο (2) επιβατικών αυτοκινήτων:

-Hyundai matrix  με αριθ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 2334 και

-Daewoo-Lacetti με αριθ. Κυκλοφορίας ΚΗΗ 4301

 τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Οι δαπάνες μεταβίβασης των  παραπάνω οχημάτων και τυχόν έξοδα που προκύψουν θα βαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης , Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης».

 

17ο

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

 

Αριθμ. Απόφασης:      281/2014 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

  1. Εγκρίνει την πραγματοποίηση εκδηλώσεων την  28η  Οκτωβρίου.
  2. Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση 2.000,00€   (μαζί με ΦΠΑ)  και συγκεκριμένα:

α) ποσό 960,00€  για την τοποθέτηση  μικροφωνικών εγκαταστάσεων

β) ποσό 800,00€  για την προμήθεια στεφάνων και

γ) ποσό 240,00€ για την προσφορά καφέ και βουτημάτων στους επισήμους.

    3. Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας των προμηθειών  στεφάνων και προσφορά καφέ και  βουτημάτων

 

18ο

Συζήτηση αιτήματος Εκπροσώπου της Τ.Κ. Κελεφάς

 

Αριθμ. Απόφασης:      282/2014 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Να γίνει δεκτό το αίτημα της Εκπροσώπου της Τ.Κ. Κελεφάς και να χρησιμοποιηθεί ως κοινόχρηστος χώρος το πρώην Δημοτικό Κατάστημα για την εξυπηρέτηση των δημοτών.

19ο

Ανανέωση Άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών της Λαμπρινάκου Χαραλαμπίας του Ιωάννη, με πωλούμενο είδος ‘Μέλι’

 

Αριθμ. Απόφασης:      283/2014 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Την Ανανέωση της Άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών, με πωλούμενο είδος “Μέλι”, της Λαμπρινάκου Χαραλαμπίας του Ιωάννη,  κάτοικο Τοπικής Κοινότητας Αρεόπολης, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

 

20ο

Ανανέωση Άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών της Μαυροειδόγγονα Κανέλλας του Στυλιανού, με πωλούμενο είδος ‘Μέλι’

 

Αριθμ. Απόφασης:      284/2014 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Την Ανανέωση της Άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών, με πωλούμενο είδος “Μέλι”, Μαυροειδόγγονα Κανέλλας του Στυλιανού,  κάτοικο Τοπικής Κοινότητας Δρύαλου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

 

21ο

Έγκριση αναγκαιότητας της προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και καλαθιών» και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ

 

Αριθμ. Απόφασης:      285/2014 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Α: Ότι η διενέργεια της προμήθειας  κάδων απορριμμάτων και καλαθιών  κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την καλή λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.

 

Β: Συγκροτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του  ΕΚΠΟΤΑ  και του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 επιτροπή παραλαβής 

 

22ο

Έγκριση αναγκαιότητας των υπηρεσιών  με τίτλο: 

α) «Επισκευή –συντήρηση  φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Οιτύλου και Ανατ. Μάνης»

β) «Επισκευή –συντήρηση  φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Γυθείου και Σμύνους»

 

Αριθμ. Απόφασης:      286/2014 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας  των κατωτέρω υπηρεσιών που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2014:

α) στον ΚΑΕ 20.6279.0001  με τίτλο «Επισκευή συντήρηση φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Οιτύλου & Ανατ. Μάνης» και ποσό 8.000,00 € και

β) στον ΚΑΕ 20.6279.0002 με τίτλο «Επισκευή συντήρηση φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Γυθείου & Σμύνους» και ποσό 8.000,00 € 

για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας του Δήμου καθώς οι 2 ηλεκτροτεχνίτες που είχε προγραμματιστεί να προσληφθούν με 6μηνη σύμβαση ενέπιπταν στις περιοριστικές διατάξεις του Ν. 4257/2014 και δεν εγκρίθηκαν από το  ΥΠΕΣ

 

 

23ο

Ορισμός μελών  επιτροπών  παραλαβής (ΠΔ 28/80) για τις υπηρεσίες:

α) «Επισκευή μικροφωνικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Συμβουλίου».  

β) «Εξαγωγή πλωτών εξεδρών»

γ) «Πιστοποίηση λειτουργίας παιδικών χαρών»

δ) «Εργασίες κατασκευής προστατευτικών σε κάδους απορριμμάτων» 

Αριθμ. Απόφασης:      287/2014 

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

                                             

Ορίζει, μετά από κλήρωση, τις επιτροπές παραλαβής  υπηρεσιών

Οι  οποίες  θα συγκροτηθούν με απόφαση του Δημάρχου.  

 

 

Γύθειο  13-10-2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Γεώργιος  Μητσάκος

13/10/2014