ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 24ης Ειδικής τακτικής Συνεδρίασης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

 

Συνεδρίαση της  10-10-2014  ημέρα Παρασκευή και  ώρα  18:00

Πρόσκληση      20728/6-10-2014

Παρόντες Δ.Σ.:      20           Απόντες:  7

Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

Παρών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου

Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   1      Απόντες:  5 

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  11    Απόντες :  34  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 Θεμάτων  ημερήσιας διάταξης της  24ης  Ειδικής τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2014 και της απόφασης  που λήφθηκε.

 

 

 

1ο 

ΘΕΜΑ

Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης οικ. Έτους 2013.

 

Αριθ. Απόφασης:      264/2014

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

  1. Την έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους  2013 του  Δήμου Ανατολικής Μάνης
  2. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7.
  1. Την αποστολή της απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

 

Γύθειο  13-10-2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Γεώργιος  Μητσάκος

13/10/2014