ΠΙΝΑΚΑΣ Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 7ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης και των αποφάσεων που ελήφθησαν

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

 

 

Συνεδρίαση της   30-4-2012  ημέρα  Δευτέρα    και  ώρα  19:00

Πρόσκληση  9737/26-4-2012

Παρόντες Δ.Σ.:       21                          Απόντες:   6

Παρών ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου

Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων  5    Απόντες  10

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  13     Απόντες    23

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  7ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης

και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

 

 

 

1

Προ Η/Δ

 

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του   έργου   «Επέκταση-διαμόρφωση χώρων παρκινγκ» πρώην Δήμου  Οιτύλου- Παράταση εργασιών

 

Αριθ. Απόφασης:     103 /2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Α: Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ   του έργου  «Επέκταση-διαμόρφωση χώρων παρκινγκ » σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 57 του Ν.3669/08 ανάδοχος του οποίου είναι «Π.& Γ. Στεφανής & ΣΙΑ Ε.Ε.»

 Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν περιορίζουν τη δαπάνη των απρόβλεπτων στο ποσό των 5,66 Ευρώ και διαμορφώνουν τη  συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 117.226,37  Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α ) και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Με την άλωση των απρόβλεπτων δαπανών δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες αλλά καλύπτονται δαπάνες που προκύπτουν από παραλείψεις ή σφάλματα της μελέτης. 

Για τον ανωτέρω Α.Π.Ε. γνωμοδότησε θετικά και το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας με την αριθμ.  34/2012 γνωμοδότησή του.

Β: Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών κατά δέκα (10) ημέρες για τις υπερσυμβατικές εργασίες.

 

1

Η/Δ

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ομβροδεξαμενών Τ.Κ. Άνω Μπουλαριών-Λάγεια».

 

 

Αριθ. Απόφασης:    104/2012 

Το  Δ.Σ  αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει όπως δοθεί  παράταση στον ανάδοχο του έργου  «Κατασκευή ομβροδεξαμενών Τ.Κ. Άνω Μπουλαριών-Λάγεια»   Παναγιώτη Κοφινάκο   μέχρι την 2-8-2012 γιατί οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτησή του θεωρούνται   βάσιμοι  και πραγματικοί σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν. 3669/08,  όπως συνηγορεί και το Τμήμα  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αν. Μάνης   με το αριθ.  8470   έγγραφό του. 

Η παράταση δίνεται με αναθεώρηση των τιμών.

 

 

2

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες 2012»

 

 

 

Αριθ. Απόφασης:     105  /2012  

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ   του έργου  «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες 2012» σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  57 του  Ν 3669/08 ανάδοχος του οποίου είναι ο Ανδρέας Κολοκοτρώνης ΕΔΕ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ η δαπάνη των απρόβλεπτων περιορίζεται  στο ποσό των 0,00€ διατηρώντας την συμβατική δαπάνη του έργου στο ίδιο ποσό με αυτό της αρχικής ήτοι 50.865,84€ χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση

 

 

3

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου « Οδοποιία τέως Δήμου Αν. Μάνης».

 

ριθ. Απόφασης:   106/2012 

Το  Δ.Σ.    αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ   του έργου  «Οδοποιία τέως Δήμου Αν. Μάνης» σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  57 του  Ν 3669/08 ανάδοχος του οποίου είναι ο  Κων/νος Λαλιώτης ΕΔΕ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ διατηρείται η συμβατική δαπάνη του έργου στο ίδιο ποσό με αυτό της αρχικής ήτοι 189.095,12€ χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση ενώ η δαπάνη των απρόβλεπτων έχει περιοριστεί στο ποσό των 0,00€ από τον 1ο ΑΠΕ του έργου.

 

 

4

Ανάκληση της αριθ. 80/2012 ΑΔΣ, Έγκριση της αριθ. 22/2012 επικαιροποιημένη Τ.Μ. του έργου «Αναπλάσεις-διαμορφώσεις τέως Δήμου Σμύνους», Αναμόρφωση προϋπολογισμού και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του 

 

Αριθ. Απόφασης:   107/2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Α. Ανακαλεί την αριθ. 80/2012 προηγούμενη ΑΔΣ 

Β.Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2012 και Μεταφέρει πίστωση ποσού 21.800,00 € από τον Κ.Α. 9111 «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ» στον Κ.Α. 30.7322.0009 με τίτλο «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις τέως Δήμου Σμύνους» και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 96.800,00 € σύμφωνα με την αριθμ. 22/2012 επικαιροποιημένη τεχνική μελέτη και η επιπλέον πίστωση θα βαρύνει τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

Γ. Εγκρίνει την αριθ.  22/2012 επικαιροποιημένη τεχνική μελέτη του έργου «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις τέως Δήμου Σμύνους» προϋπολογισμού δαπάνης 96.800,00€ προερχόμενη από τακτικά  έσοδα.

Δ. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου την  δημοπρασία.

 

 

5

‘Έγκριση της αριθ. 25/2012 Τ.Μ. του έργου «Κατασκευή ομβροδεξαμενής στα Μουντανίστικα» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

 

Αριθ. Απόφασης:      108/2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την αριθ.  25/2012  τεχνική μελέτη του έργου «Κατασκευή ομβροδεξαμενής στα Μουντανίστικα» προϋπολογισμού δαπάνης  20.000,00€ προερχόμενη από τακτικά  έσοδα.

Β. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου την ανοικτή δημοπρασία επιλογής αναδόχου (πρόχειρο διαγωνισμό)

 

 6

Σχετικά με παράταση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης  της προμήθειας «Μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού» 

 

Αριθ. Απόφασης:     109/2012 

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 § 2 του ΕΚΠΟΤΑ την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου   φόρτωσης-παράδοσης της προμήθειας «Μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού» κατά 15 ημέρες δηλαδή από 24-4-2012 σε 9-5-2012

 

 

 

7

Καθορισμός τρόπου χρήσης  των χώρων που θα διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους 

 

Αριθ. Απόφασης:      110/2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα και στους συνασπισμούς κομμάτων, για την προεκλογική τους προβολή

Στη Δ.Ε. Γυθείου στο  Γύθειο:  στο τοίχο έναντι Ηρώων (πέτρινο τοίχο Λαρυσσίου)

Στην Δ.Ε. Σμύνους στον Άγιο Νικόλαο: γύρωθεν του πλατάνου

Στην Δ.Ε. Αν. Μάνης  στον Κότρωνα: στον τοίχο της υδατοδεξαμενής. 

Στην Δ.Ε. Οιτύλου  στην Αρεόπολη: στην πλατεία.

Τα περίπτερα μπορούν να στηθούν στην πλατεία Δημαρχείου του Γυθείου, στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, στην πλατεία του Κότρωνα και στην πλατεία της Αρεόπολης.

Όσον αφορά το Γύθειο, στον τοίχο έναντι Ηρώων (πέτρινο τοίχο Λαρυσσίου), θα μοιραστεί ισομερώς ο χώρος, με κατεύθυνση από το ΑΚΤΑΙΟΝ προς τη Δημοτική βιβλιοθήκη, με σειρά προτεραιότητας αντίστοιχη των ποσοστών που έλαβαν τα κόμματα στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές.

Τα περίπτερα που θα τοποθετηθούν από τα κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και το δεκτικό ανακύκλωσης υλικό να διατεθεί για το  σκοπό αυτό.

Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας καταψήφισε

 

 8

Καθορισμός τελών για στάσιμιο και πλανόδιο εμπόριο

 

Αριθ. Απόφασης:   111 /2012 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Καθορίζει  τα τέλη για το στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο   για το έτος 2012 ως ακολούθως: 

1. Για την άσκηση  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (εντός των ορίων του Δήμου μας) προτείνεται τέλος ίσο με το ποσό των   30 € ανά τετραγωνικό μέτρο/ μήνα.

2. Για την τοποθέτηση καντινών σε κοινόχρηστους χώρους ή ιδιωτικούς χώρους προτείνεται τέλος ίσο με  300 € ετησίως.

3. Για το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο προτείνεται τέλος ίσον με   300 € ετησίως.

Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας δήλωσε παρών. 

 

 

9

 

 

Περί δημιουργίας τριών θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ στην Δημοτική Κοινότητα Γυθείου Δήμου Αν. Μάνης

 

Αριθ. Απόφασης:    112/2012

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Τη δημιουργία τριών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ΑμεΑ, όσο και αυτοκινήτων που μεταφέρουν ΑμεΑ, εντός σχεδίου πόλεως  Γυθείου και συγκεκριμένα: 

1. Στην συμβολή των οδών Ιωάννου Ξανθάκη και Γερασίμου Καψάλη

2. Στην συμβολή των οδών Βασιλέως Παύλου και πλατεία Μαυρομιχάλη (Δυτική είσοδος της πλατείας έναντι εστιατορίου Πουλικάκου)

3. Στην συμβολή των οδών Βασιλέως Παύλου και πλατεία Μαυρομιχάλη  (ανατολική είσοδος της πλατείας δίπλα στο καφενείο Λιαντινιώτη),

σύμφωνα με την αριθμ. 21/2011 μελέτη που συνέταξε η  η Δ/νση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

10

Έγκριση της αριθ. 38/2012 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Αν Μάνης» σχετικά με τροποποίηση του προϋπολογισμού  οικ. Έτους 2012  για εξόφληση οφειλών σε προσωπικό ΙΔΟΧ 

 

Αριθ. Απόφασης:      113/2012

Προσήλθε κατά την συζήτηση του θέματος ο ΔΣ Γατέας Αντώνιος.

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234.236 και 240 του Ν. 3463/2006 την αριθ. 38/2012 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Αν Μάνης»  σχετικά με τροποποίηση του προϋπολογισμού για οφειλή σε προσωπικό ΙΔΟΧ σύμφωνα με την οποία:

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2012 και μεταφέρει πίστωση ποσού 19.720,66€ από τον  Κ.Α.Ε. 15.6011 με τίτλο «τακτικές αποδοχές μονίμων κ.τ.λ.» μέσω του αποθεματικού στο Κ.Α.Ε.  80.8111.0002 με τίτλο «Οφειλή αποδοχών σε προσωπικό με σχέση Ι.Δ.Ο.Χ.» και ποσό 19.720,66€.

 

11

Έγκριση της αριθ. 11/2012 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αν. Μάνης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012 για την κάλυψη οφειλής των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων οικ. Έτους 2011-Δημιουργία νέου Κ.Α.

 

Αριθ. Απόφασης:     114/2012

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα  

Εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234, 236 και 240 του Ν. 3463/2006 την αριθ. 11/2012 απόφαση του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αν. Μάνης  σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012 για την κάλυψη οφειλής των Χριστουγεννιάτικών εκδηλώσεων οικ. έτους 2011-Δημιουργία νέου Κ.Α.» σύμφωνα με την οποία

Μεταφέρεται πίστωση ποσού 14.736,01€ από τον Κ.Α. 15.6471.0002 με τίτλο «Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις» δια μέσω αποθεματικού στο Κ.Α. 80.8117.0001 με τίτλο «Εξόφληση οφειλών από Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις έτους 2011».

 

 

12

Καθορισμός ειδικότητας  και προσόντων που απαιτούνται για την σύναψη σύμβασης έργου με ένα άτομο  για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΠ Κότρωνα Δήμου Αν. Μάνης

 

 

Αριθ. Απόφασης:        115/2012 

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει ομόφωνα

Καθορίζει την ειδικότητα και τα προσόντα ως κατωτέρω:

Ειδικότητα: ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

Απαιτούμενα προσόντα:

Κύρια προσόντα:

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  της ημεδαπής ή ισότιμος  τίτλος της ημεδαπής  ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
  2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
  3. Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε ΚΕΠ

Προσόντα επικουρίας:

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  της ημεδαπής ή ισότιμος  τίτλος της ημεδαπής  ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
  2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

13

Τροποποίηση της αριθ.228/2011 ΑΔΣ σχετικά με την κατάρτιση κανονισμού για τον τρόπο εκπροσώπησης των μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης μεταναστών του Δήμου

 

Αριθ. Απόφασης:        116/2012 

Το  Δ.Σ  αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Τροποποιεί την αριθ. 228/2011 ΑΔΣ και στο αποφασιστικό μέρος της  ως κατωτέρω:

Α) στο άρθρο 2: διαγράφει το  «228/2011» ΑΔΣ

Β) στο άρθρο 3: οι ΔΣ από 5 γίνονται 3 (2 από την πλειοψηφία και 1 από την μειοψηφία) και από 2 τα  μέλη εκπρόσωποι φορέων/κοινότητας μεταναστών γίνονται 4

14

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012 για ενίσχυση του Κ.Α. 80.82234.0001 με τίτλο «Χαρτόσημο μισθωμάτων».

Αριθ. Απόφασης:       117/2012 

Το  Δ.Σ  αποφασίζει  ομόφωνα

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό  οικ. έτους 2012 και

Μεταφέρει  ποσό 7.920,20 € από τον Κ.Α. 9111 «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ» στον Κ.Α. 00.6492.0015 με τίτλο « Τόκοι για την αριθμ. 43/2010 Διαταγή Πληρωμής» προκειμένου να καταβληθούν τόκοι  από 8/7/2009  που έγινε η έγγραφη όχληση έως τις 29/12/2010 ημερομηνία έκδοσης της διαταγής πληρωμής.

 

15

Ανάκληση της αριθ. 11/2012 ΑΔΣ  σχετικά με συζήτηση αίτησης δήλωσης  Παναγιώτη Κυριφίδη

 

Αριθ. Απόφασης:       118/2012  

Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  ομόφωνα

Ανακαλεί την αριθ. 11/2012 προγενέστερη απόφασή του.

Να δοθεί εντολή στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να συντάξει τεχνική έκθεση που να καλύπτει το ενδεχόμενο πυρκαγιάς και χρηστικότητας του ορόφου.

16

Εκλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν αυτή συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο

 

Αριθ. Απόφασης:         119/2012

 

Το  Δ.Σ.    αποφασίζει

Εκλέγει τους Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας, ως τακτικά μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν αυτή συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο, τους Καλαντώνη Αντώνιο και Κατσαφούρο Γεώργιο οι οποίοι έλαβαν από 21 ψήφους έκαστος και ως αναπληρωματικά μέλη τους Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας Γατέα Αντώνιο και Μουρκόγιαννη Σπυρίδωνα οι οποίοι έλαβαν από 21 ψήφους έκαστος.

Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας έθεσε υποψηφιότητα και για τακτικό και για αναπληρωματικό μέλος και έλαβε από μία ψήφο .

 

                   Γύθειο   3-5-2012

                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χρήστος  Αναστασάκος

04/05/2012