ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 25ης Ειδικής τακτικής Συνεδρίασης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

 

Συνεδρίαση της  10-10-2014  ημέρα Παρασκευή και  ώρα  18:15

Πρόσκληση      20729/6-10-2014

Παρόντες Δ.Σ.:      22            Απόντες:  5

Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

Παρών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου

Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   1     Απόντες:  5

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  11    Απόντες :  34

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 Θεμάτων  ημερήσιας διάταξης της  25ης  Ειδικής τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2014 και της απόφασης  που λήφθηκε.

 

 

 

1ο 

ΘΕΜΑ

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Οιτύλου» (ΔΗ.ΚΕ.ΟΙ)  πρώην Δήμου Οιτύλου.

 

Αριθ. Απόφασης:      265/2014

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Οιτύλου» (ΔΗ.ΚΕ.ΟΙ)  πρώην Δήμου Οιτύλου

Την απαλλαγή των εκκαθαριστών,  κ.κ. Μπανίλα Ευσταθίου και Μακρή Σεραφείμ  (Ορκωτοί Λογιστές μέλη της ΣΟΛ Α.Ε.) από κάθε ευθύνη.

Οι ΔΣ Συκουτρής Δημήτριος και Πατσάκος Πέτρος

καταψήφισαν 

 

Γύθειο  13-10-2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Γεώργιος  Μητσάκος

13/10/2014