Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Γύθειο    21/11/2016

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ                                  Αριθμ. Πρωτ:  454

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                            

Πληροφορίες: Χαλουλάκου Αναστασία

Τηλ.: 2733360356

ΦΑΞ: 2733022263                           

ΓΥΘΕΙΟ   Τ.Κ.  23200 

                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΠΡΟΣ:  Τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης.

 

             κ. Δρακουλάκου Ελένη Αντιπρόεδρο Δ.Σ

             κ. Λυροφώνη Γεωργία

             κ. Καπασούρη Αλέξανδρο

             κ. Πατσάκο Πέτρο

             κ. Τσιριβάκο Κων/νο

             κ. Γιαννουράκο Παναγιώτη Λιμενάρχη Γυθείου

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης.

 

 Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης που θα διεξαχθεί  στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης και στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, στις 28 Νοεμβρίου έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ον: «Προϋποθέσεις Αδειοδότησης Υδατοδρομίου».

Θέμα 2ον: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης

                   οικ. έτους 2016».

Θέμα 3ον: «Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για εκπόνηση ηλεκτρολογικών σχεδίων

                   ηλεκτρικών παροχών». 

Θέμα 4ον: «Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για πληρωμές προστίμων».

Θέμα 5ον: «Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων του

                   Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης».

Θέμα 6ον: «Ορισμός ορκωτού λογιστή για έλεγχο απογραφής έναρξης».

Θέμα 7ον: «Ορισμός ορκωτού λογιστή για έλεγχο χρήσης 2016».

Θέμα 8ον:  Σχετικά με το αρ. πρωτ: 03/2016 έγγραφο του Λιμεναρχείου Γυθείου με θέμα:

                  «Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Λιμένα Γυθείου».

Θέμα 9ον:  Σχετικά με το αρ. πρωτ: 2131.13/2593/2016 έγγραφο του Λιμεναρχείου Γυθείου με θέμα:

                  «Βεβαίωση και είσπραξη τελών ελλιμενισμού μικρών-ιδιωτικών πλοίων αναψυχής στο

                   λιμένα Γυθείου».

                                                         Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού

                                                                     Ταμείου Ανατολικής Μάνης

                                                                          

 

                                                                                                                                                         

                                                                        Δημήτριος Καρβούνης

 

 

 

 

 

24/11/2016