Συμμετοχή σε διαγωνισμό

 

Για συμμετοχή σε διαγωνισμό απαιτούνται :

  1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται κάθε φορά στην περίληψη της διακήρυξης
28/06/2011