Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για μεταδημότευση

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται από το Ν.2647/1998 (όχι επικυρωμένα) για την βεβαίωση μονίμου κατοικίας για μεταδημότευση

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο φορολογικής δήλωσης του ενδιαφερόμενου
  3. Φωτοαντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΡ του ενδιαφερόμενου από τα οποία να προκύπτει ότι την τελευταία διετία διέμενε στο Αν. Μάνης
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι: είμαι μόνιμος κάτοικος Αν. Μάνης από το έτος ....... και διαμένω επί της οδού ................... αριθμός .... ...., από το έτος .....
  5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφερόμενου

 


28/06/2011