Διόρθωση τόπου γέννησης και θρησκεύματος

 

Για τη διόρθωση τόπου γέννησης και θρησκεύματος απαιτούνται :

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η διόρθωση
  3. Για τους άνδρες, πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (στην περίπτωση αυτή πρώτα διορθώνονται τα Μητρώα Αρρένων με Απόφαση Νομάρχη)
28/06/2011