Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση

 

Για την εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση απαιτούνται :

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
  2. Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
  3. Πρακτικό ορκωμοσίας
  4. Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερόμενου, ξενόγλωσσο και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες
  5. Ληξιαρχική πράξη γάμου ξενόγλωσση και μεταφρασμένη με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό
  6. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών ξενόγλωσσες και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, δηλωτικό αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου σε περίπτωση που υπάρχει
  7. Για τους άνδρες, απόφαση Νομάρχη για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων
  8. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής σε άλλο Δημοτολόγιο.
  9. Διαβατήριο.
  10. Αδεια παραμονής.

 

28/06/2011