Δικαιολογητικά που χρειάζονται για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου ή εταιρείας (συμπληρώνεται στο Δήμο).
 2. Τρεις (3) φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης
 3. Τριπλότυπο εισπράξεως Δήμου A. Mάνης  ποσού 150 Ε. Απαιτείται μόνον για προέγκριση.
 4. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ( επικυρωμένο)
 5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ενδιαφερομένου για καταστήματα που προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά). (Από την εισαγγελία).
 6. Συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό κυριότητας του ακινήτου.
 7. Κατάθεση προηγούμενης πρωτότυπης άδειας λειτουργίας του συγκεκριμένου καταστήματος.
 8. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (Από Πυροσβεστική Υπηρεσία).
 9. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Δ.Ο.Υ. περί κατάθεσης δήλωσης έναρξης επαγγέλματος (επικυρωμένο).
 10. Φωτοαντίγραφο βιβλιάριου υγείας από Υγειονομικό, πρώτη, δεύτερη, και τελευταία σελίδα του βιβλιαρίου ( επικυρωμένα ).
 11. α)Βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ότι ο χώρος που πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα είναι χώρος κύριας χρήσης για κατάστημα όπου θα αναγράφεται η συγκεκριμένη χρήση του χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικοδομικού κανονισμού που ίσχυε κατά το χρόνο οικοδόμησης του οικήματος.

Εάν υπάρχει υπόγειο ή εσωτερικός εξώστης ή όροφος να αναφέρονται, για να προκύπτει έτσι η νομιμότητα τους.

Η βεβαίωση αυτή θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας (θεωρημένη από τη Δ/νση Πολεοδομίας)

Β) Τρία σχεδιαγράμματα κάτοψης του καταστήματος (αναλυτικά και όχι αυτά που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια) τα οποία θα συνοδεύουν την παραπάνω βεβαίωση ( θεωρημένα από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου) σε κλίμακα 1: 50, τα οποία θα συντάσσονται από διπλωματούχο, μηχανικό ή υπομηχανικό ή εργοδηγό ή σχεδιαστή ή αρχιτέκτονα μηχανικό ή τοπογράφο μηχανικό.

Στα σχεδιαγράμματα θα απεικονίζονται με λεπτομέρεια όλοι οι χώροι της επιχείρησης και θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις των χώρων του καταστήματος, τα στοιχεία του εκμεταλλευτή που αιτείται την άδεια, καθώς και τη διεύθυνση του καταστήματος.

Τα σχεδιαγράμματα θα απεικονίζονται με λεπτομέρεια όλοι οι χώροι της επιχείρησης και θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις των χώρων του καταστήματος, τα στοιχεία του εκμεταλλευτή που αιτείται την άδεια, καθώς και τη διεύθυνση του καταστήματος.

Τα σχεδιαγράμματα κατά προτίμηση θα συντάσσονται σε ενιαίο φύλλο με χωριστές κατόψεις κάθε επιπέδου ( ισόγειο - εσωτερικός εξώστης - υπόγειο - όροφος ). Εφόσον υπάρχει εσωτερικός εξώστης (πατάρι), θα αναφέρεται το εμβαδόν και το ύψος αυτού από το δάπεδο και την κορυφή, ανεξάρτητα από το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι.

Στα σχεδιαγράμματα θα αποτυπώνονται ακόμη και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

 1. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. ( από τον Δήμο ).
 2. Βεβαίωση από την ΔΕΥΑΡ ότι έχει τοποθετηθεί λιποσυλλέκτης εντός του συγκεκριμένου καταστήματος.
 3. Βεβαίωση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ( 3η Δ.Ε.Κ.Ε. Ηράκλειο) ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεσης τους με το βασικό και δευτερεύον Εθνικό δίκτυο και με το Επαρχιακό έξω από τα όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κατοικημένων περιοχών.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή σε περίπτωση ανυπαρξίας ή αρνήσεως αυτού, του ιδιοκτήτη χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισμός της πολυκατοικίας, ή αν δεν υπάρχει κανονισμός, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των κατοικιών δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για την ίδρυση και λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής). Η υπεύθυνη Δήλωση θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα :

  Όταν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας:
  Είμαι Διαχειριστής της πολυκατοικίας (ή ιδιοκτήτης του καταστήματος) όπου στεγάζεται το κατάστημα του ..........................επί της οδού. .............. αρ. ..... το οποίο θα λειτουργήσει ως............και από τον κανονισμό της πολυκατοικίας δεν απαγορεύεται η χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

  Όταν δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας:
  Είμαι Διαχειριστής της πολυκατοικίας (ή ιδιοκτήτης του καταστήματος) όπου στεγάζεται το κατάστημα του ..........................επί της οδού. .............. αρ. ..... το οποίο θα λειτουργήσει ως.......... και η οικοδομή που θα λειτουργήσει το κατάστημα στερείται κανονισμού πολυκατοικίας, όμως η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο κατοικιών δεν απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος.
  Εφόσον αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα στον υπαίθριο χώρο στις παραπάνω δηλώσεις θα αναφέρονται και τα εξής:
  Επίσης η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτήριο κατοικιών δεν απαγορεύει την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον υπαίθριο χώρο της οικοδομής.
 5. Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής ή βεβαίωση απαλλαγή (ΑΕΠΙ. - Σιδέρη Μαρία τηλ. 2831050924 - 6932820924 - 6979102681 ή Παντελάκης Μανόλης τηλ. 6999952367).
 6. Για τη ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ : (Από Τμήμα Πολεοδομίας)
  Α) Εγκριση της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
  Β) Προέγκριση Επιτροπής Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.) ως προς τη θέση το μέγεθος και το είδος της υπό εγκατάστασης χρήσης
 7. Δημοτική ενημερότητα μη οφειλής προς το Δήμο.
 8. Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκατάσταση ηλεκτρολόγου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/66 ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι ανάλογη με τον προορισμό και τη χρήση του καταστήματος ή εργαστηρίου, εξασφαλίζοντας ακίνδυνα την ηλεκτροδότηση του. (Για ίδρυση καταστήματος ή τμήματος αυτού σε υπόγειο χώρο ).
 9. Βεβαίωση της Πολεοδομικής υπηρεσίας ή του οικείου Ο.Τ.Α. γι ατο επιτρεπόμενο ύψος καταστήματος σε οικοδομή, που ανεγέρθηκε κατά το χρόνο που δεν ίσχυαν οι διατάξεις του Γ.Ο.Κ. Σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων .

 

Προκειμένου περί εταιρικών επιχειρήσεων

 1. Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας
 2. Πρακτικό της εταιρείας εάν δεν ορίζεται στο καταστατικό της που να ορίζει τον υπεύθυνο για την τήρηση των Υγειονομικών Διατάξεων ,καθώς και τα μέλη που θα εργαστούν στο κατάστημα.
 3. Για εταιρείες Ο. Ε. και Ε. Ε. στοιχεία όλων των εταίρων ( ποινικό μητρώο- φωτ/φα ταυτότητας - βιβλιάριου υγείας)
 4. Για εταιρείες Α. Ε. και Ε.Π.Ε. στοιχεία όλων των εταίρων ( ποινικό μητρώο- φωτ/φα ταυτότητας - βιβλιάριου υγείας) καθώς και ΦΕΚ για σύσταση και σύνθεση του Δ. Σ.

 

Παρατηρήσεις

 • Όσα έγγραφα προσκομίζονται σε φωτοτυπίες να είναι επικυρωμένα.
 • Για να κατατεθεί φάκελος με δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πλήρης.
 • Εάν για οποιοδήποτε λόγο το κατάστημα παύσει να λειτουργεί η άδεια επιστρέφεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία μας.
 • Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να συμπληρωθούν με οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία μας.


28/06/2011