Δικαιολογητικά άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου ή εταιρείας ( συμπληρώνεται στο Δήμο).
 2. Τρείς Φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης.
 3. Πρόσφατο πιστ/κό ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα η γλα τα αναφερόμενα στο εδάφιο α της παραγράφου 4 του κεφαλαίου Α της παρούσας.
 4. Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής σ' αυτή δήλωση έναρξης - άσκησης επιτηδεύματος σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4045/ 1960 (άρθρο 29 Ν. 1642/86).
 5. Βεβαίωση καταβολής του προβλεπόμενου από το Ν. 2214/1994 φόρου.
 6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του τυχόν χρησιμοποηθησομένου για την ενάσκηση της αιτουμένης πλανοδίου δραστηριότητας, οχήματος ως και ομοίου της άδειας ικανότητας οδηγού.
 7. Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας στην οποία θα φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τα απαραίτητα για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, μέσα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία.
 8. Σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης βεβαίωση του Δήμου ή κοινότητας που θα αποδεικνύει τη συγγένεια με τον αναπληρούμενο.
 9. Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης του δικαιούχου πιστ/κο της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας περί αναπηρίας αυτού.
 10. Πιστ/κο εγγραφής του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα.
 11. Τα υπό στοιχεία γ,δ και ι δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες (δήμος ή κοινότητα ή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση) μετά την κλήρωση των ενδιαφερομένων.

Ειδικά για τους αθίγγανους ο προβλεπόμενος φόρος του Ν. 2214/1994 καταβάλλεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. μαζί με τη δήλωση άσκησης επιτηδεύματος σε περίπτωση που δεν έχουν μόνιμη κατοικία.

28/06/2011