Δικαιολογητικά που χρειάζονται για άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας)

 1. Αίτηση
 2. Τριπλότυπο εισπράξεως Δήμου Α. Μάνης  ποσού #15 # Ευρώ.
 3. Σχεδιάγραμμα κάτοψης της πισίνας σε τρία (3) αντίτυπα.
 4. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων της πισίνας, τρία ( 3) αντίτυπα.
 5. Τεχνική έκθεση λειτουργίας της πισίνας, σε τρία (3) αντίτυπα.
 6. Φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής της πισίνας ή βεβαίωση του Τμήματος Πολεοδομίας για το νόμιμο της πισίνας.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του υπευθύνου λειτουργίας της πισίνας στην οποία θα φαίνεται ότι θα λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την εκπλήρωση των Υγειονομικών Διατάξεων και ειδικότερα για την καλή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, για την ανελλιπή παρουσία του προβλεπόμενου κάθε φορά προσωπικού εποπτείας των λουόμενων, για τον έλεγχο του αριθμού των εισερχομένων, την ανανέωση του ύδατος και όλων γενικά των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας.
 8. Δημοτική ενημερότητα μη οφειλής προς το Δήμο.

 

Προκειμένου περί εταιρικών επιχειρήσεων

 1. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας.
 2. Πρακτικό εταιρείας, εάν δεν ορίζεται στο καταστατικό της, που να ορίζει τον Υπεύθυνο για την τήρηση των υγειονομικών Διατάξεων.
 3. Φωτ/φο ταυτότητας Υπευθύνου.

 

28/06/2011