Ειδικά Δικαιολογητικά για Καταστήματα Ωδικών πτηνών

 

  1. Δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Μελέτη ή Τεχνική Έκθεση Μηχανολόγου Μηχανικού για την ηχομόνωση, συντασσόμενη σύμφωνα με την Α1β/818/86 Υγ. Διατ. ( αρθρ. 18) στην οποία θα φαίνεται ότι υπάρχει πλήρης ηχομόνωση έτσι ώστε ο θόρυβος που προκαλείται μετρούμενος από την πλησιέστερη κατοικία να μην υπερβαίνει τα 35 DCE ( σε αστικές περιοχές ) και τα 35 DCE (σε περιοχές αστικής και βιομηχανικής δραστηριότητας ).
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανολόγου Μηχανικού ότι πραγματοποιήθηκε η παραπάνω μελέτη.
28/06/2011