Ειδικά Δικαιολογητικά για Κυλικεία σε νοσηλευτικά ιδρύματα


  1. Δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται μετά την απόκτηση της άδειας σκοπιμότητας (από την Νομαρχία) αρθ. 6 παρ. 3 εδαφ. Β΄της Α1β/8577/83 Υγ. Διατ.
28/06/2011