Χορήγηση άδειας διακοπής κυκλοφορίας

  1. Αίτηση
  2. Ειδική υπεύθυνη δήλωση
  3. Ακριβή στοιχεία για τη διακοπή κυκλοφορίας (ημέρα, ώρες, τμήμα της οδού)
  4. Σε περίπτωση οικοδομικών εργασιών:
i. άδεια οικοδομής
ii. άδεια κατεδάφισης
iii.άδεια εκσκαφής


28/06/2011