Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας


Αρμοδιότητες Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
και Διοικητικής Μέριμνας
(Αρμοδιότητες σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναμικού)

Αρμοδιότητες Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας:

Αρμοδιότητες σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

Αρμοδιότητες σε θέματα μητρώων και διαδικασιών προσωπικού

Αρμοδιότητες σε θέματα διοικητικής μέριμνας


Στελέχωση τμήματος:

Προϊστάμενος: Μπουνάκος Θεόδωρος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-357, email: teobounakos@1315.syzefxis.gov.gr

Μπερτζελέτου Μαρία, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-344, email: mbertzel@1315.syzefxis.gov.gr  

Πετράκου Μάρθα, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-342, email: mpetrakou@1315.syzefxis.gov.gr  


 

28/08/2019