ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Σε 37 ανήλθε τελικά ο συνολικός αριθμός των μελών (συμπεριλαμβανoμένου και του προέδρου) της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αρ. 163 /2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Από το σύνολο των 37 μελών της επιτροπής, οι 27 εκπροσωπούν φορείς της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής, επιστημονικής κοινότητας του Δήμου και οι 9 είναι δημότες που επελέγησαν μετά αίτηση τους, έπειτα από σχετική πρόσκληση του Δημάρχου και ο ορισμός τους επικυρώθηκε από το Δ.Σ.

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίστηκε ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Πέτρος Ανδρεάκος.

20/01/2012