Τμήμα ΚΕΠ


Αρμοδιότητες Τμήματος Κ.Ε.Π.
Το Τμήμα Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) είναι
αρμόδιο για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και
τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την
υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πρά-
ξης, σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες
και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργεί-
ου. Εσωτερικών.

Αρμοδιότητες Τμήματος Κ.Ε.Π.:

Το Τμήμα Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου. Εσωτερικών.


Στελέχωση τμήματος:

Προϊσταμένη: Πολυμενάκου Φωτεινή, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-60302, email: fpolym@1315.syzefxis.gov.gr

ΚΕΠ Γυθείου

Μπεχράκη Δέσποινα, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-60352, email: despina.bechraki.kep0559@kep.gov.gr 

Δημητράκου Ευγενία, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-60366, email: eugenia.dimitrakou.pg@kep.gov.gr

ΚΕΠ Αρεόπολης

Στρατάκου Αλεξάνδρα, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733029576

Τσατσούλη Μαρία, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733029575


 

28/08/2019