ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 156ς τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2018 και των αποφάσεων που λήφθηκαν.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

Συνεδρίαση της  14-6-2018  ημέρα  Πέμπτη   και  ώρα  20:00

Πρόσκληση      5717/8-6-2018

Παρόντες  Δ.Σ.:    18   Απόντες:  9

Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

Παρών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου  

Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   1   Απόντες:  5

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  6  Απόντες :  39 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  15  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2018 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν.

 

 

1ο

Η/Δ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Αριθ. Απόφασης:     164/2018                          

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει

Α:   Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018, σύμφωνα με την αριθ.   281/2018 σε ορθή επανάληψη  ΑΟΕ  ως κατωτέρω:

Ομόφωνα

-Μεταφέρει  στο αποθεματικό, το ποσό των 35.300,00 €, από τον Κ.Α. 30.7333.0040, με τίτλο «Οδοποιία Δ. Ε. Οιτύλου 2018», του σκέλους των εξόδων. 

-Μεταφέρει από το αποθεματικό, το ποσό των 35.300,00 €, προς δημιουργία και ενίσχυση  των κάτωθι Κ.Α., ως ακολούθως : 

  1. Ποσόν 24.800,00 €, στον Κ.Α. 15.6117.0002, με τίτλο «Εργασίες διαχείρισης - λειτουργίας κτιριακού συγκροτήματος πολλαπλών χρήσεων Αρεόπολης», του σκέλους των εξόδων. (νέος Κ.Α.)
  2. Ποσόν 2.000,00 €, στον Κ.Α. 30.6051.0008, με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ 6,67 %» του σκέλους των εξόδων. (ενίσχυση)
  3. Ποσόν 1.500,00 €, στον Κ.Α. 40.6051.0008, με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ 6,67 %», του σκέλους των εξόδων. (ενίσχυση)

Κατά πλειοψηφία

Ποσόν 7.000,00 €, στον Κ.Α. 00.6495.0009, με τίτλο «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής το αστικό περιβάλλον του Δήμου», του σκέλους των εξόδων. (νέος Κ.Α.) 

Μειοψηφούντων των ΔΣ Συκουτρή Δημητρίου και Πατσάκου Πέτρου

Ομόφωνα

Β: Διορθώνει στην αριθ. 152/2018 ΑΔΣ την τελευταία παράγραφο του αποφασιστικού μέρους «Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2018 και μειώνει το ποσό του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Οιτύλου 2018» κατά 48.558,30 €», στο ορθό: «Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2018 και μειώνει το ποσό του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Οιτύλου 2018» κατά 95.873,31 €».

 

 

 

2ο

Ανανέωση άδειας της Koppitz Andrea παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών με είδος εμπορίας "Νωπά αλιευτικά προϊόντα θαλάσσης".

 

Αριθ. Απόφασης:    165/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, με είδος εμπορίαςνωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας”, μέχρι 12-3-19 στην  Koppitz Andrea του Kurt, κάτοικο Γυθείου του Δήμου Ανατ Μάνης.

             

 

 

3ο

Έγκριση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ανατ. Μάνης.

 

Αριθ. Απόφασης:   ……. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

 

 

4ο

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Ανατ. Μάνης.

 

Αριθ. Απόφασης:   166/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει και ψηφίζει τον κανονισμό  λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Ανατ. Μάνης σύμφωνα με την αριθ. 5/2018 Απόφαση-εισήγηση της Ε.Π.Ζ.

 

 

5ο

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Αχίλλειο της Τ.Κ. Λαγίας.

 

Αριθ. Απόφασης:   167/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Διορθώνει τα στοιχεία  του ακινήτου στο πεδίο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ από 10 «ειδικών συνθηκών» σε 3 «επαγγελματική στέγη» και να τροποποιηθεί η περιγραφή του ακινήτου από «ΚΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΓΙΑ –ΑΧΙΛΛΕΙΟ»  σε «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΛΑΓΙΑ –ΑΧΙΛΛΕΙΟ».

Εγκρίνει την διενέργεια δημοπρασίας,  σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει το Π.Δ. 270/81 και το άρθρο 192 § 8 του Ν. 3463/2006, για την εκμίσθωση του  Δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Αχίλλειο της Τ.Κ. Λαγίας   του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Τους όρους της διακήρυξης θα καταρτίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το εδ. ε΄ παρ. 1 άρθρο 72 ν. 3852/2010.

Η χρήση του ανωτέρω ακινήτου θα είναι  σύμφωνα με τον προορισμό του. 

Καταψήφισε ο Πρόεδρος του ΔΣ διότι πρώτα θα πρέπει να γίνει η διόρθωση και στη συνέχεια να συζητηθεί το θέμα

 

Γύθειο 15-6-2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Γεώργιος  Μητσάκος

 

16-2018

15/06/2018