ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 6ης τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2018 και των αποφάσεων που λήφθηκαν.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

 

Συνεδρίαση της  6-3-2018  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  19:00

Πρόσκληση      2069/2-3-2018

Παρόντες Δ.Σ.:    15   Απόντες:  12

Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

Παρών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου  

Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   2     Απόντες:  4

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  8   Απόντες :  37

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  6ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2018 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν.

 

 

1ο

Ανακήρυξη του κ. Προκόπη Παυλόπουλου, Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, ως επίτιμου Δημότη Ανατολικής Μάνης.

 

Αριθ. Απόφασης: 56/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Ι. Ανακηρύσσει σε ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ  του Δήμου Ανατολικής Μάνης την Αυτού Εξοχότητα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο ΠΡΟΚΟΠΙΟ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ, ως ένδειξη αναγνώρισης της τιμητικής παρουσίας του στις επετειακές εκδηλώσεις της 17ης Μαρτίου.

ΙΙ. Εγκρίνει να επιδοθεί σε Αυτόν, σε Ειδική πανηγυρική τελετή που θα πραγματοποιηθεί την 17η Μαρτίου 2018 στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης που βρίσκεται στο Γύθειο και θα προσφερθεί αναμνηστικό δώρο από τον κ. Δήμαρχο καθώς και  ψήφισμα:

 Μειοψήφησε ο ΔΣ κ. Λιγνός Νικόλαος.

 

 

2ο

Ανάκληση της αριθ. 2/2018 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Ν.Π. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατ. Μάνης» οικ. έτους 2018.

 

Αριθ. Απόφασης:  57/2018

Προσήλθαν : Χριστοδουλάκος Θεόδωρος κατά την έναρξη συζήτησης

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Μητσάκος Γεώργιος και οι ΔΣ  Αραπάκος Θεόδωρος, Συκουτρής Δημήτριος και Πατσάκος Πέτρος προσήλθαν κατά την συζήτηση

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α: Ανακαλεί  την  αριθ. 2/2018 απόφαση ΑΔΣ.

Β: Εγκρίνει την αριθ. 30/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός οικ.  έτους 2018 του Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατ. Μάνης και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει:

                                                                    ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

 85.625,79

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

     145,44

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

   2.725,90

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

   3.926,25

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 38.500,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

 88.020,18

Γενικά σύνολα:

218.943,56

 

                                                                 ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

155.639,29

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

  17.200,00

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

  42.104,27

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

   4.000,00

Γενικά σύνολα:

218.943,56

 

Β: Ψηφίζει  το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικ. έτους 2018, το οποίο συμπεριλαμβάνει και την επιμέρους στοχοθεσία του Νομικού  Προσώπου.

Γ. Το κείμενο του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ  με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί στον Συντονιστή ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Δ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις.

Καταψήφισαν οι Δ.Σ. Συκουτρής Δημήτριος, Πατσάκος Πέτρος και Λιγνός Νικόλαος

Παρόντες δήλωσαν οι Δ.Σ. Χριστοδουλάκος Θεόδωρος, Ανδρεϊκος Δημήτριος και Αραπάκος Θεόδωρος.

 

 

3ο

Τροποποίηση της αριθ. 16/2018 ΑΔΣ που αφορά Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ανατ. Μάνης και Νομικών του  Προσώπων οικ. έτους 2018.

 

Αριθ. Απόφασης:  58/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

 Τροποποιεί την αριθ. 16/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ και Εγκρίνει και ψηφίζει, εκ νέου, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικ. έτους 2018 του Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατ. Μάνης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Οι Δ.Σ. Συκουτρής Δημήτριος, Πατσάκος Πέτρος και Λιγνός Νικόλαος καταψήφισαν.

Ο ΔΣ Χριστοδουλάκος Θεόδωρος δήλωσε παρών

 

 

4ο

Διόρθωση  της αριθ. 50/2018 ΑΔΣ

 

Αριθ. Απόφασης:  59/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Διορθώνει την αριθ. 50/2018 ΑΔΣ στο εισηγητικό μέρος και στην παράγραφο Β του αποφασιστικού μέρους, τα ποσά εγγραφής των σχετικών κωδικών αριθμών

 

5ο

Αντικατάσταση του διαχειριστή των κληροδοτημάτων του Δήμου Ανατ. Μάνης

 

Αριθ. Απόφασης:  60/2018

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Αποδέχεται το αίτημα της Βάλβη Ελένης, την απαλλάσσει από τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν με τις αριθ. 136/2016, 328/2016 και 340/2016 ΑΔΣ και ορίζει αντικαταστάτη της τον υπάλληλο του Δήμου Θεόδωρο Μπουνάκο

 

6ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Αριθ. Απόφασης:  61/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

1.Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018, σύμφωνα με την αριθ.   64/2018 ΑΟΕ 

2.  Εγκρίνει την διοργάνωση εκδηλώσεων  "Νόστος 2018" στις 15 Μαρτίου 2018 στο Γύθειο.

3.  -Εγκρίνει  τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 2.400,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6442.0004 με τίτλο «Εκδηλώσεις "Νόστος 2018"»,  του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018

 

7ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού 842,40€ στην «Κ. ΚΟΤΤΑΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».

 

Αριθ. Απόφασης: …./2018

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

 

 

 

8ο

Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Καρέας.

 

Αριθ. Απόφασης:  62/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου μας στη δαπάνη για  τη χορήγηση μιας   παροχής  ΦΟΠ  με αριθμό παροχής 34339430 και κωδικό πελάτη 3343394300182023 (που αφορά τη συγκεκριμένη και μόνο παροχή) για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα ΚΑΡΕΑ και η οποία ανέρχεται στο ποσό των 293,07€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%).

 

9ο

Σχετικά με την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Ανατ. Μάνης χωρίς δημοπρασία (απευθείας παραχώρηση) προς τρίτους (όμοροι), με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος.

 

Αριθ. Απόφασης:  63/2018

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

1Α: Εγκρίνει την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας χωρίς δημοπρασία (απευθείας παραχώρηση) προς τρίτους (όμοροι), με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/2001 την  ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 (ΦΕΚ 1636 Β΄)  έως 31-12-2019.

1Β. Καθορίζει τους χώρους, σύμφωνα με τα τοπογραφικά διαγράμματα της Τεχνικής Υπηρεσίας,  που θα παραχωρηθούν σε τρίτους, (όμορες επιχειρήσεις)   έναντι ανταλλάγματος.

Β: Οι όροι χρήσης του αιγιαλού παραλίας από τις επιχειρήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  2971/2001 και της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 (ΦΕΚ 1636 Β΄)

 

 

10ο

Ορισμός εκπροσώπου  του Δήμου ο οποίος θα υπογράψει το Πρωτόκολλο Διοικητικής Παράδοσης-Παραλαβής για χρήση από το Δήμο, υδατοδεξαμενών.

 

Αριθ. Απόφασης:  64/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Α: Ορίζει τον ΔΣ Κουμεντάκο Αντώνιο με αναπληρωτή του τον Τσιριγώτη Παναγιώτη προκειμένου να πραγματοποιηθεί  διοικητική παράδοση – παραλαβή των  υδατοδεξαμενών ανοικτού τύπου

Β: Να παραληφθούν οι υδατοδεξαμενές με την προϋπόθεση να μεταφερθούν, όποιες κρίνει ο Δήμος, σε άλλα σημεία προκειμένου να είναι λειτουργικές

Γ: Δεν θα παραληφτεί η υδατοδεξαμενή στη θέση Μαρμάρι η οποία είναι κατεστραμένη.

 

 

11ο

Εκδηλώσεις Εορτασμού 25ης Μαρτίου-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

 

Αριθ. Απόφασης:  65/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

-Εγκρίνει την διοργάνωση εκδηλώσεων την 25η Μαρτίου 2018.

-Εγκρίνει  τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6443.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 με τίτλο «Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου » ποσού 3.000

 

12ο

Έγκριση της αριθ.   2/2018 μελέτης με τίτλο «Εορτασμός 17ης Μαρτίου», Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

 

Αριθ. Απόφασης:  66/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 24.800,00 € από τον Κ.Α.Ε. 15.6471.0009 με τίτλο «Εορτασμός 17ης Μαρτίου» οικ. έτους 2018 η οποία θα βαρύνει τα τακτικά έσοδα,  και την έγκριση αυτής.

Εγκρίνει την  αναγκαιότητα διενέργειας των υπηρεσιών/εργασιών και προμηθειών που περιγράφονται την αρ. 2/2018 μελέτη.

Εγκρίνει τις εργασίες και τις προμήθειας όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην αριθμ. 2/2018 μελέτη με τίτλο «Εορτασμός 17ης Μαρτίου»   που συνέταξε η Αντιδήμαρχος κ. Λυροφώνη.

 

 

13ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για συμμετοχή του Δήμου στη Β’ γύρα Μάνης.

 

Αριθ. Απόφασης:  67/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Α: Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση με το Διεθνή Σύνδεσμο Αγώνων Υπεραπόστασης ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ και τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο ΑΠΟΛΛΩΝ Δυτικής Αττικής, την 2η Γύρα Μάνης,  του αγώνα υπεραπόστασης 80 χιλιομέτρων, αφιερωμένο στην κήρυξη της Επανάστασης από την αποσκερή στην προσηλιακή και πίσω στην αποσκερή Μάνη. 

Β: Εγκρίνει  τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6472.0002 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018  με τίτλο «Συμμετοχή στη Β' Γύρα Μάνης» Γ: Εγκρίνει  τις ανωτέρω προμήθειες.

 

14ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.

 

Αριθ. Απόφασης:  68/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Την  Έγκριση  δαπάνης ποσού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Την διάθεση  πίστωσης ποσού 5.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6434.0001 με  τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων».

Εγκρίνει τις ανωτέρω  προμήθειες και υπηρεσίες

Παρών δήλωσε ο ΔΣ Λιγνός Νικόλαος

 

 

15ο

Έγκριση της αριθ. 9/2018 Τ.Μ. (επικαιροποίηση της αριθ. 41/2016) του έργου Κατασκευή δεξαμενής στην Τ.Κ. Καλυβίων προϋπολογισμού 35.000,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του

 

Αριθ. Απόφασης:  69/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει την  αριθ. 9/2018 μελέτη (επικαιροποίηση της 41/2016 τεχνικής μελέτης) του έργου με τίτλο «Κατασκευή δεξαμενής στην Τ.Κ. Καλυβίων» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00€

Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου τον συνοπτικό διαγωνισμό (πρόχειρο).

Υπερψήφισε και ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Καλυβίων Καράκος Παναγιώτης.

 

 

16ο

Έγκριση της αριθ. 11/2018 Τ.Μ. με τίτλο «Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις Δ.Ε. Γυθείου 2017» τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του

Αριθ. Απόφασης:  70/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Α: Εγκρίνει την  αριθ. 11/2018 μελέτη με τίτλο «Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις Δ.Ε. Γυθείου 2017» προϋπολογισμού δαπάνης 360.000,00€

Β:  Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου οικ. έτους 2018 και μεταφέρει το έργο με τίτλο «Αναπλάσεις -Διαμορφώσεις Δ.Ε. Γυθείου 2017» από τα συνεχιζόμενα έργα στα νέα έργα και με τα ίδια ποσά.

Γ: Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου τον ανοικτό διαγωνισμό.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ  και οι ΔΣ Χριστοδουλάκος Θεόδωρος και Αραπάκος Θεόδωρος δήλωσαν παρόντες.

 

17ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΔΕ Οιτύλου 2017»

 

Αριθ. Απόφασης:  71/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει όπως χορηγηθεί  παράταση  μέχρι 8-5-2018,  δηλαδή 2 μήνες, με αναθεώρηση,   στον ανάδοχος του έργου «Οδοποιία ΔΕ Οιτύλου 2017» Δ. Παπαδάκο,  

 

 

Γύθειο  9-3-2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Γεώργιος  Μητσάκος

09/03/2018