Οικονομική Υπηρεσία

Βορβολάκος Παναγιώτης

Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

Ο Προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής μονάδας και για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της οικονομικής υπηρεσίας, ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι του Δήμου.
2733360330
 
Παναγουλέας Παναγιώτης Διπλογραφικό - Υπεύθυνος χορήγησης στατιστικών και λοιπών οικονομικών στοιχείων 2733360333
 
Καθόλου Σμαραγδή Εκκαθαριστής δαπανών - Προμήθειες με διαγωνισμό 2733360332
 
Μπουνάκος Θεόδωρος Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων - Επίτροπος 2733360357
 
Κόλια Ιωάννα Αμοιβές προσωπικού - Αιρετών 2733360358
 
Βάλβη Ελένη Προμήθειες - Προσωπικό ΙΔΟΧ 273336334
 
Ανδρεάκου Σταματίνα Κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμού - απολογισμών 273336331
 
Αδαμίδου Ολυμπία Θέματα μονίμου προσωπικού 2733360335
 
Μιχαλάκος Κυριακούλης Έσοδα - Φόροι - Εισφορές - Τέλη - Δικαιώματα Δήμου - Κατάρτιση Βεβαιωτικών Καταλόγων - Μισθώματα - Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας - Κληροδοτήματα 2733360329
Κυριακουλάκου Αικατερίνη 2733360326
 
Ταμείο
Αρβανίτου Δήμητρα Δημοτικός Ταμίας  
Σκάντζικα Γαληνέα Σταματίνα Διαχειριστής 2733360327
Σκάντζικα Μαρία Εισπράκτορας 2733360328
Πετράκου Μάρθα  
07/06/2011