Τεχνική Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία
Βερούτης Βασίλειος

Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

Ο Προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής μονάδας και για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της οικονομικής υπηρεσίας, ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι του Δήμου.

 

 

2733360325
Τσιριβάκος Πέτρος Υποχρεώσεις όπως καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπ. αποφάσεων 2733360317
Θεοδωρόπουλος Γεώργιος 2733360316
Σουσάνη Αναστασία 2733360324
Ιωαννίδης Λεωνίδας 2733360318
Κουράκος Δημήτριος 2733360322
Κάτσαρη Ελένη 2733360320
Πάτσης Χρήστος 2733360323
 
10/06/2011