Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας


Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστα-
σίας

Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας: 

Αρμοδιότητες Πολιτικής προστασίας

Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων

Αρμοδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας

Αρμοδιότητες Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Αρμοδιότητες σχεδιασμού και εποπτείας

Αρμοδιότητες αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

Αρμοδιότητες διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων

Αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου

Αρμοδιότητες Αγροτικής Παραγωγής

Αρμοδιότητες στον τομέα της φυτικής παραγωγής

Αρμοδιότητες ζωικής παραγωγής

Αρμοδιότητες Αλιείας


Στελέσωση τμήματος:

Προϊστάμενος: Σαμιώτης Κων/νος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-309, email: ksam@1315.syzefxis.gov.gr

Πατσουράκος Βασίλειος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-307, email: vaspats@1315.syzefxis.gov.gr

 

28/08/2019