Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών, Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών

 

Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Δόμησης και Ελέγχου Κα-
τασκευών

Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών:

Αρμοδιότητες έκδοσης οικοδομικών αδειών

Αρμοδιότητες πολεοδομικών εφαρμογών

Αρμοδιότητες ελέγχου κατασκευών


Στελέχωση τμήματος:

Προϊστάμενος: Κατσιαδράμης Ιωάννης, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-354, email: ikats@1315.syzefxis.gov.gr

Τσιριβάκος Πέτρος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-349, email: ptsiriv@1315.syzefxis.gov.gr

Μπακογιάννη Ελένη, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-355, email: elbakogianni@1315.syzefxis.gov.gr

28/08/2019