Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας έχει ως στόχο την ορθή οργάνωση και λειτουργία του Δήμου.

20/01/2012