ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΟΠΕΚΟ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ‐ΛΑΚΩΝΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
4: «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ», 
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007‐2013»  ΠΟΥ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ). 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ  ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ‐ΛΑΚΩΝΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  4: «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ»,  ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007‐2013»  ΠΟΥ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ).  

 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ‐ΛΑΚΩΝΙΑ» με συμμετέχοντες φορείς τους: "ΠΑΡΝΩΝΑ ‐ ΤΑΫΓΕΤΟΥ " ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ 

ΣΠΑΡΤΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ‐ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ‐ CONSUL Α.Ε., ΑΡΩΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ‐ ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε., 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ‐ BPM Α.Ε.  

 

 

καλεί τους κατοίκους των Δήμων: Σπάρτης και Ανατολικής Μάνης, που είναι άνεργοι και εντάσσονται στις παρακάτω  ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: 

 

☼  Άτομα  ευρισκόμενα  σε  κατάσταση  φτώχειας  ή 

απειλούμενα από φτώχεια 

☼ Μακροχρόνια  άνεργοι  (για  διάστημα  περισσότερο  των  12 

μηνών) άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα 

☼ Άτομα Με αναπηρίες  ☼ Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών  

 

να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξη τους στις δράσεις του Τοπικού Σχεδίου.  

 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου υλοποιούνται δράσεις που εντάσσονται σε 6 διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες περιλαμβάνουν: μελέτες, δικτύωση, ενέργειες 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, συντονισμό και διαχείριση πράξης, κατάρτιση/ επιμόρφωση, και πληροφόρηση – συμβουλευτική‐ υποστήριξη.  

Οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις: 

1. Επαγγελματική κατάρτιση 

2. Επιμόρφωση 

3. Συμβουλευτική υποστήριξη 

4. Πιστοποίηση προσόντων  και δεξιοτήτων  

5. Εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις 

 

Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω του τοπικού σχεδίου για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την 

ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνεργοι/ες μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή 

ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα παραμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, 18‐64 ετών και πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις 

συμμετοχής οι οποίες και θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία επιλογής και ένταξης στο σχέδιο

 

 

 

07/12/2012