Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

 

Αρμοδιότητες Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογι-
στηρίου και Προμηθειών
(Αρμοδιότητες σε θέματα προϋπολογισμού και οικο-
νομικής πληροφόρησης)

Αρμοδιότητες Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών: 

Αρμοδιότητες σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης

Αρμοδιότητες σε θέματα λογιστηρίου και αποθηκών

Αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών υλικών/εξοπλισμού/υπηρεσιών

 


Στελέχωση τμήματος:

Αναπληρωτής προϊστάμενος: Παναγουλέας Παναγιώτης, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-60333, email: ppanagouleas@1315.syzefxis.gov.gr

Καθόλου Σμαραγδή, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-60332, email: smaragdik@1315.syzefxis.gov.gr

Σπυροπούλου  Ελένη, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-60341, email: elspyrop@1315.syzefxis.gov.gr

Σφυρής Θεόδωρος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-60358, email: teosfiris@1315.syzefxis.gov.gr

Μιχαλάκος Κυριάκος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-60331, email: kmixalakos@1315.syzefxis.gov.gr

28/08/2019