Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας

Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών: 

Αρμοδιότητες Τεχνικών Έργων
Αρμοδιότητες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
Αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων
Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων
Αρμοδιότητες Προγραμματισμού και Υλοποίησης Έργων
Γενικές Αρμοδιότητες ΤΠΕ (ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου)


Στελέχωση τμήματος:

Προϊστάμενος: Βερούτης Βασίλειος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-325, email: bveroutis@1315.syzefxis.gov.gr

Σουσάνη Αναστασία,  με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-324, email: asousani@1315.syzefxis.gov.gr

Κάτσαρη Ελένη, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-323, email: ekatsari@1315.syzefxis.gov.gr

Κουράκος Δημήτριος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-322, email: dkourakos@1315.syzefxis.gov.gr

Χρήστου Δημήτρης, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-320, email: dxristou@1315.syzefxis.gov.gr

Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-316, email: gtheodor@1315.syzefxis.gov.gr

28/08/2019