ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ (100 ΔΟΣΕΩΝ) Ν. 4611/2019

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης  στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-5-2019 τεύχος Α') ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή  θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019, ήτοι έως και 17-7-2019.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019, δηλ. έως 17-9-2019 (άρθρο 111 Ν. 4611/2019) .

 

Συγκεκριμένα: 

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι έως και 17-7-2019

 

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

 

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθ. 110-117  Ν. 4611/2019 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση ή το ποσό της εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη  ειδοποίηση του οφειλέτη.

 

 

Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Εσόδων  Περιουσίας Ταμείου Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων  του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

Αρμόδιες:κα Σκάντζικα Σταματίνα  τηλ: 27333-60329

              κα Σκάντζικα Μαρία        τηλ: 27333-60311

              κα Αρβανίτου Δήμητρα   τηλ: 27333-60315

              κα Βάλβη Ελένη             τηλ: 27333-60334

 

Ώρες Επικοινωνίας: 09:00-13:00

11/06/2019