Δελτίο Τύπου Σχετικά με Ευρωπαϊκά Aναπτυξιακά Προγράμματα

Η Δημοτική αρχή, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, στοχεύει στην ανάπτυξη των υπηρεσιών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών, να διευρύνει τις δυνατότητες ανάπτυξης και να αξιοποιήσει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

Ύστερα από πρωτοβουλία των στελεχών των υπηρεσιών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου, της κ. Καραμπάση Ελένης και του κ. Σαμιώτη Κωνσταντίνου σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης έχει μέχρι στιγμής προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

 1. Συμμετέχει στο «Δίκτυο ΟΡΕΣΤΗΣ για την Πρόληψη & Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και Εγκληματικότητας των Ανηλίκων» που υλοποιείται από το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Πρόληψη της Αντιμετώπισης της Θυματοποίησης & της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) και δημιουργήθηκε βάση της κοινής απόφασης, με τίτλο «Συντονισμός Δράσεων και Υπηρεσιών Παιδικής Προστασίας», των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για τη σύσταση της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας.
 2. Συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο», της Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών. Το πρόγραμμα έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται και οι δράσεις του περιλαμβάνουν τη διοργάνωση συνεδρίου, δράσεις επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης αιρετών γυναικών μέσω σεμιναρίων, δράσεις δικτύωσης και καλών πρακτικών, δημιουργία portal www.airetes.gr και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων.
 3. Συμμετέχει στο «Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας», που υλοποιείται από Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας για το χρονικό διάστημα 2011-2013. Ο Δήμος έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες συντονισμού και συνεργασίας με το Υπουργείο και το Κ.Υ. Αρεοπόλεως (όπου θα διεξαχθεί ο έλεγχος) και σχετικές προσκλήσεις για έλεγχο θα σταλούν από το δήμο στις γυναίκες της περιοχής. 
 4. Συμμετέχει ως μέλος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας για το έτος 2011, η οποία είναι αφιερωμένη στα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε τοπικό επίπεδο. Ο Δήμος θα συμμετάσχει στην ΕΕΤΔ (10-16 Οκτωβρίου 2011) με δράσεις πληροφόρησης στα τοπικά μέσα μαζικής επικοινωνίας, διεξαγωγή ερευνών, διαγωνισμό σύντομης ιστορίας για μαθητές και δράσεις ανταλλαγής ζωής των μαθητών.
 5. Συμμετέχει ως «Χειριστής - Αρμόδια Αρχή» στο «Σύστημα για την Πληροφόρηση για την Εσωτερική Αγορά - ΙΜΙ», το οποίο υλοποιείται υπό την εποπτεία της Δ/νσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Το σύστημα έχει στόχο  τη διευκόλυνση της διοικητικής συνεργασίας των Κρατών - Μελών, σε θέματα Εσωτερικής Αγοράς το οποίο δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 6. Συμμετείχε στην Εναρκτήρια Εκδήλωση - Ημερίδα των Ευρωπαϊκών Βραβείων Δημοσίου Τομέα εκπροσωπήθηκε από την κ. Καραμπάση, η οποία διοργανώθηκε από Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (European Institute of Public Administration - EIPA) και έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες την  17η Ιανουαρίου 2011. Στόχος της εκδήλωσης ήταν ανάδειξη και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020.
 7. Συμμετείχε ως ωφελούμενος στο πρόγραμμα «Program of cooperation in the Black Sea Region in the areas of migration and human trafficking between countries of origin, transit and destination». Ο Δήμος εκπροσωπήθηκε από την κ. Καραμπάση στο εργαστήριο επιμόρφωσης σε θέματα Κοινωνικού Αποκλεισμού & Οργάνωση Δράσεων Ευαισθητοποίησης Βάσει του Συστήματος Άτυπης Εκπαίδευσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τίτλο «Δράσε Διαφορετικά» που διοργανώθηκε από τo Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 8. Συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «FRIENDS – inFoRmIng about EnlargemeNt relateD issueS with WESTERN BALCANS» το οποίο εκκρεμεί προς έγκριση στο πρόγραμμα PRINCE 2010 - EU27, Lot 2 AWARENESS-RAISING ACTIONS. Το έργο στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και συγκεκριμένα στη βελτίωση της πληροφόρησης και της επίγνωσης αναφορικά με τα οφέλη και τις προκλήσεις της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην παρουσίαση της Αλβανίας και των πολιτών της στις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και στην άρση προκαταλήψεων και την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης.
 9. Συμμετέχει ως ωφελούμενη περιοχή στο έργο «ATLANTISArcheological Mediterranean Local Area Network of Touristic Sites based upon Innovation and Sustainability», το οποίο εκκρεμεί προς έγκριση στο πρόγραμμα Cross-Border Cooperation within the European Neighbourhood and partnership Instrument (ENPI) Mediterranean Sea basin Joint Operational Programme. Το έργο έχει στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Μεσογείου ως προορισμού προάγοντας την επιχειρηματικότητα των ΜΜΕ που συνδέονται με τα τουριστικά cluster. 
 10. Συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «CULTOUR – Cultural Routes of Ancient Sites for Performing Arts», το οποίο εκκρεμεί προς έγκριση στο πρόγραμμα Cross-Border Cooperation within the European Neighbourhood and partnership Instrument (ENPI) Mediterranean Sea basin Joint Operational Programme. Το έργο έχει στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Μεσογείου ως προορισμού βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες / προϊόντα και δημιουργώντας αποδοτικά συνεργατικά δίκτυα.
 11. Συμμετέχει  ως εταίρος στο έργο «Τέχνη και Διαπολιτισμικότητα» το οποίο εκκρεμεί προς έγκριση στο πλαίσιο της δράσης 1.13/10 «Τέχνη και Διαπολιτισμικότητα» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Το έργο στοχεύει στην παραγωγή και παρουσίαση 6 διαφορετικών πολιτιστικών - καλλιτεχνικών έργων με συμμετοχή νόμιμων μεταναστών και ημεδαπών σε 6 διαφορετικές πόλεις της χώρας μας με στόχο την προώθηση της ετερότητας και της αμοιβαίας κατανόησης των διαφορετικών αρχών και αξιών των Υπηκόων Τρίτων Χωρών και της κοινωνίας υποδοχής και την διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ τους.
 12. Συμμετέχει, ως συμπράττοντας φορέας, στο έργο «Ενίσχυση της Απασχόλησης μέσω Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Ανατολικής Μάνης», το οποίο εκκρεμεί προς έγκριση προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για τη «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».  Το έργο στοχεύει στη δημιουργία 104 νέων θέσεων εργασίας.  
 13. Υπέβαλλε προς χρηματοδότηση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το τεχνικό δελτίο έργου με τίτλο «Έργα Μεταφοράς Νερού από τις Πηγές Αγ. Μαρίνας Δήμου Ανατολικής Μάνης» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ και εκκρεμεί προς έγκριση.  

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Καραμπάση Λένα στο τηλέφωνο 2733360314 ή εναλλακτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekarabasi@1315.syzefxis.gov.gr.

20/01/2012